Yn anhapus â'ch canlyniadau?

Haf 2021: Mae pawb yn gweithio'n galed i wneud yn siŵr eich bod chi'n cael gradd ddilys yr haf hwn. Ond, mae gennych chi'r hawl i ofyn am adolygiad ac apêl os ydych chi'n credu bod gwall wedi cael ei wneud.

 

Mae'r wybodaeth sy'n dilyn yn ymwneud â'n cymwysterau CBAC wedi'u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru – TGAU, UG/Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a chymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru yn unig. Ewch i'n gwefan Eduqas i gael gwybod am ein cymwysterau Eduqas – TGAU, UG a Safon Uwch. Mae ein cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau cyffredinol eraill – Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol, Lefel 3 Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol, Tystysgrifau Lefel Mynediad, Project Estynedig, Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol, Lefel 1/2 Lladin – yn dilyn yr un broses adolygiad canolfannau ac apeliadau â'n cymwysterau Eduqas.

 

Mae mwy o wybodaeth am ein proses Apeliadau eleni yn ein Canllaw i Fyfyrwyr a Ffeithlun Haf 2021.

 

Dylai eich ysgol neu goleg roi gwybod i chi beth yw'r trefniadau a'r terfyn amser sydd ganddyn nhw i ofyn am adolygiad canolfannau. Mae gennych yr hawl i ofyn am adolygiad canolfannau os ydych chi'n meddwl bod eich ysgol neu goleg wedi gwneud gwall wrth bennu eich Gradd a Bennwyd gan y Ganolfan Dros Dro. Ni allwch apelio i CBAC os nad ydych chi wedi gofyn am adolygiad canolfannau a'r adolygiad hwnnw wedi'i gwblhau.

 

Os ydych chi'n dal i feddwl bod gwall ar ôl i'ch ysgol neu goleg gwblhau adolygiad, yna gallwch chi ofyn iddyn nhw gyflwyno apêl i CBAC (ni fyddwn ni'n derbyn unrhyw ffurflenni y mae'r dysgwr ei hun wedi'u hanfon gan nad oes modd i ni ddilysu pwy ydych chi). Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi ac yn llofnodi ffurflen gais. Ni fydd y ffurflen yn cael ei derbyn os nad yw hi wedi'i llenwi a'i llofnodi. Mae copi o'r ffurflen i'w chael yma. Noder - mae'n bosibl y bydd gan eich ysgol ei ffurflen ei hun. Gallwch chi ddefnyddio honno hefyd.

 

Darllenwch y wybodaeth i ddysgwyr am broses cam 2 cyn apelio i CBAC.

 

Mae'n bosibl y bydd eich gradd a bennwyd gan y ganolfan dros dro yn mynd i fyny, yn mynd i lawr neu'n aros yr un peth o ganlyniad i adolygiad canolfannau ac apêl.

 

Mae dogfen Cymwysterau Cymru Canllaw Dysgwyr i Apeliadau hefyd yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol a Chwestiynau Cyffredin.

  • Cyngor a Chanllawiau

Blogiau ac Erthyglau

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Arweinydd Tîm Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau
Alyson Harris
local_phone 01443 845635
Cydlynydd TGAU
Zoe Davies
local_phone 01443 845605
Cydlynydd UG/Safon Uwch
Simon Luxford
local_phone 029 2026 5104