Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol newydd i'w haddysgu o fis Medi 2022
Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol newydd i'w haddysgu o fis Medi 2022

Rydym wedi bod yn gweithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc eraill i adolygu a diweddaru ein cyfres o Ddyfarniadau Galwedigaethol Cyfnod Allweddol 4, gan ystyried adborth a dderbyniwyd gennych chi.

Wrth ailddatblygu'r cymwysterau hyn, rydym wedi gofalu ein bod yn cadw'r elfennau sy'n bwysig i chi, gan gynnwys:

 • strwythurau syml i gymwysterau, gan leihau nifer yr asesiadau y mae angen i fyfyrwyr eu cwblhau
 • manylebau cymwysterau clir a syml sy'n cyfleu'r hyn y mae angen i fyfyrwyr ei wybod, ei ddeall a gallu ei wneud
 • lleiafswm o 60% o asesu di-arholiad, gan roi'r cyfle i fyfyrwyr ddangos eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth drwy dasgau ymarferol a diddorol.

Ar yr un pryd, rydym wedi gwneud newidiadau i gefnogi cyflawniad a dilyniant myfyrwyr gan gynnwys cyflwyno asesiadau di-arholiad seiliedig ar farciau sy'n gyfadferol o fewn ac ar draws unedau.

Byddwn yn cyflwyno manylebau newydd neu fanylebau wedi'u hadnewyddu yn y meysydd pwnc canlynol.

 • Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Ffrangeg)
 • Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Almaeneg)
 • Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Sbaeneg)
 • Peirianneg
 • Gweithredu Digwyddiadau
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • TGCh
 • Celfyddydau Perfformio
 • Busnes Adwerthu
 • Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi

Yn ogystal, mae ein Dyfarniadau Galwedigaethol mewn Twristiaeth ac Adeiladu’r Amgylchedd Adeiledig yn dal i fod ar gael.

Rydym yn edrych ymlaen at rannu ein datblygiadau â chi a byddwn yn cynnal gweminarau ym mis Mehefin 2021, yn dilyn adborth gan y rheoleiddwyr, i gyflwyno'r gyfres ddiwygiedig. Ar ôl y gweminarau hyn, byddwn yn cynnal digwyddiadau pwnc-benodol yn rhoi golwg mwy manwl ar bob pwnc a'r gefnogaeth sydd ar gael.

I dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y cymwysterau hyn sydd wedi'u hailddatblygu a digwyddiadau yn y dyfodol, tanysgrifiwch i'n diweddariadau pynciol.

Archebwch eich lle ar ein Digwyddiad Lansio Cymwysterau Dyfarniadau Galwedigaethol CBAC heddiw.