Gostwng ffioedd cofrestru ar gyfer cymwysterau
Gostwng ffioedd cofrestru ar gyfer cymwysterau

Heddiw, rhoddom wybod i'n hysgolion a'n colegau yng Nghymru ein bod wedi gostwng ffioedd cofrestru ar gyfer cymwysterau gan 42% yr haf hwn, gostyngiad sy'n rhoi £8m yn ôl i ysgolion a cholegau yng Nghymru. 

I gydnabod y gwaith ychwanegol a wnaed gan ysgolion a cholegau i gefnogi Graddau a Bennir gan Ganolfannau, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i roi cymorth ychwanegol o £1.6m i ganolfannau yng Nghymru, sy'n golygu y bydd y disgownt cyffredinol yn 50%.  

Deallwn fod hon wedi bod yn flwyddyn heb ei thebyg i bob un ohonom yn y sector addysg a gwerthfawrogwn yr amynedd a'r gefnogaeth barhaus gan ein canolfannau wrth i ni gwblhau trefniadau ffioedd eleni.

Mae ffioedd cofrestru yn talu am amrywiaeth o gostau
Fel elusen, ni fyddem byth yn ceisio cymryd mantais o'r amgylchiadau presennol ac rydym wedi ymrwymo i ail-fuddsoddi a pharhau i wella'r gefnogaeth a ddarparwn i ysgolion, colegau a dysgwyr, fel y gwnawn bob blwyddyn.

Mae costau rhedeg a chyflwyno arholiadau'r haf yn rhan o'r hyn y mae ein ffioedd yn talu amdano; mae'r ffioedd hefyd yn ariannu'r gwaith o ddatblygu cymwysterau newydd. Mae hyn yn cynnwys cyfres newydd o Ddyfarniadau Galwedigaethol dwyieithog a fydd yn cael ei lansio yn ystod yr wythnosau nesaf, a gwaith sylweddol ar gefnogi'r cwricwlwm newydd i Gymru. 

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth barhaus – gan gynnwys cyswllt uniongyrchol ag arbenigwyr pwnc, timau cefnogi canolfannau, adnoddau dwyieithog rhad ac am ddim, a chyfleoedd dysgu proffesiynol. 

Cefnogi canolfannau yn ystod y flwyddyn eithriadol hon
Ar ôl canslo arholiadau'r haf hwn, rydym wedi datblygu amrywiaeth o systemau a phrosesau newydd i sicrhau bod dysgwyr yn derbyn gradd ddilys yr haf hwn.

Rydym hefyd wedi buddsoddi'n sylweddol mewn pecyn cefnogi newydd, helaeth i helpu ysgolion a cholegau fel y gallant asesu eu dysgwyr yn hyderus. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys cyfleoedd hyfforddi cynhwysfawr, deunyddiau asesu, enghreifftiadau, ac arweiniad proffesiynol manwl. Mae hyn yn cynnwys: 

  • Dros 3,000 o gyn-bapurau a chynlluniau marcio wedi'u haddasu 
  • Dros 900 o gyflwyniadau hyfforddi pwnc-benodol 
  • 16 o sesiynau hyfforddi – a wyliwyd dros 15,000 o weithiau 

Cefnogaeth barhaus
Mae ein timau'n parhau i fod wrth law i gynnig cefnogaeth ac arweiniad parhaus i'n canolfannau. Yn ogystal, os hoffai unrhyw ganolfan gael unrhyw gyngor pellach ar unrhyw agwedd ar raddio ar gyfer Haf 2021, cysylltwch ag asesiadau2021@cbac.co.uk  

Cofio Gareth Pierce, cyn Brif Weithredwr CBAC
Cofio Gareth Pierce, cyn Brif Weithredwr CBAC
Blaenorol
Dweud eich dweud - newidiadau arfaethedig i asesiadau TGAU ac UG/Safon Uwch yn 2022
Dweud eich dweud - newidiadau arfaethedig i asesiadau TGAU ac UG/Safon...
Nesaf