TGAU Hanes - Dysgu o 2025

new_releases
Dysgu Proffesiynol

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer y cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, ewch i'r dudalen Dysgu Proffesiynol yma.

Dysgu: Medi 2025
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Bydd y cymhwyster TGAU Hanes yn cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru drwy wneud hyn:

 • Cefnogi'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, gan roi cyfle i'r dysgwyr:
 • feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'r cysyniadau sy'n sail i'r dyniaethau, a sut i'w cymhwyso mewn cyd-destunau lleol, cenedlaethol a byd-eang.
 • casglu, cyfiawnhau, cyflwyno, dadansoddi a gwerthuso ystod o dystiolaeth
 • dod i gasgliadau gwybodus ond ar yr un pryd deall y gall rhai o'r casgliadau fod yn rhannol neu'n amhendant ac y gellir eu dehongli mewn gwahanol ffyrdd
 • adolygu'n feirniadol y ffyrdd mae'r digwyddiadau a'r profiadau hyn yn cael eu hamgyffred, eu dehongli a'u cynrychioli
 • dysgu sut gall amrywiol fydolygon a ffactorau ddylanwadu ar eu canfyddiadau a dehongliadau nhw eu hunain a rhai pobl eraill’, gan archwilio sut a pham gall dehongliadau fod yn wahanol
 • datblygu gwerthfawrogiad o hunaniaeth, treftadaeth a chynefin, gan gynnwys hanes Cymru a'r Byd
 • datblygu dealltwriaeth o natur gymhleth, blwraliaethol ac amrywiol cymdeithasau, ddoe a heddiw, yn benodol straeon pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol
 • datblygu dealltwriaeth o achosion, canlyniadau ac arwyddocâd y newidiadau a’r rhyng-berthnasau sydd wedi ffurfio cymdeithasau ar wahanol lefelau o ddatblygiad
 • deall sut mae cymdeithasau wedi cael eu trefnu, eu strwythuro a’u harwain, yn ardal leol y dysgwyr ac yng Nghymru ac yn fyd-eang yn ogystal.
 • archwilio’r cysylltiadau a’r rhyng-ddibyniaethau rhwng y cymdeithasau hyn, yn y gorffennol a’r presennol, yng nghyd-destun globaleiddio byd-eang
 • deall natur ryng-gysylltiedig cynaliadwyedd economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol; cyfiawnder ac awdurdod; a’r angen i fyw mewn cymdeithas decach a mwy cynhwysol sy’n wynebu hiliaeth ac yn mynd i’r afael â’r broblem
 • myfyrio'n feirniadol ar eu credoau, gwerthoedd a'u hagweddau eu hunain a rhai pobl eraill
 • ystyried effaith eu gweithredoedd wrth wneud eu dewisiadau ac arfer eu hawliau a chyfrifoldebau democrataidd
 • cyfiawnhau eu penderfyniadau.

Cefnogi'r egwyddorion cynnydd drwy annog dysgwyr i:

 • ofyn cwestiynau ymholi cynyddol soffistigedig
 • dod o hyd i wybodaeth addas, gwneud rhagfynegiadau a damcaniaethau gwybodus, a ffurfio barn ynghylch dibynadwyedd a defnyddioldeb
 • ymgysylltu â gwybodaeth a chysyniadau sylfaenol cynyddol eang a dwfn er mwyn meithrin dealltwriaeth gynyddol glir a chydlynol o'r byd o'u cwmpas
 • gweithio gyda nifer cynyddol o ffynonellau gwybodaeth fwyfwy soffistigedig, a dealltwriaeth gynyddol o ffyrdd o ymdrin â hanesion anghyson neu sy'n gwrthdaro
 • trosglwyddo sgiliau a gwybodaeth bresennol i gyd-destunau sy'n newydd ac yn gynyddol anghyfarwydd, gan ffurfio cysylltiadau o fewn cyfnodau a lleoedd a rhyngddyn nhw, gan nodi tebygrwyddau a gwahaniaethau, newid a pharhad
 • nodi cysylltiadau rhwng dysgu presennol a dysgu blaenorol. Drwy ddatblygu mwy ddealltwriaeth o'r byd, o bobl eraill ac o'r gwerthoedd sydd ganddyn nhw, mewn amseroedd, lleoedd ac amgylchiadau gwahanol.

 

Mae'r cymhwyster TGAU Hanes yn cael ei lunio ar sail ystyriaethau pwnc-benodol Llywodraeth Cymru ar gyfer Hanes. Bydd y cymhwyster yn:

 • cynnig cyfleoedd i ddeall cyfnodau, digwyddiadau, pobl a diwylliannau gwahanol mewn hanes, gan eu harchwilio ar raddfa leol, genedlaethol a byd-eang
 • cynnig cyfleoedd i ddeall arwyddocâd pobl, digwyddiadau a datblygiadau mewn hanes a sut mae'n bosibl dehongli'r rhain mewn ffyrdd gwahanol: mewn gwahanol leoedd ac ar amseroedd gwahanol
 • darparu sgiliau i'r dysgwyr i ddeall, dehongli a gwerthuso tystiolaeth hanesyddol er mwyn cael y wybodaeth angenrheidiol i ffurfio barn
 • darparu sgiliau i'r dysgwyr i allu gwneud synnwyr o'u lle nhw eu hunain a lle pobl eraill o fewn fframwaith profiad dynol
 • cynnig cyfleoedd i ddatblygu chwilfrydedd ac empathi a hefyd y gallu i hidlo a dadansoddi'n feirniadol yr holl wybodaeth sydd ar gael i ni, ffurfio barn sy'n wybodus ac yn gytbwys gan feithrin ymdeimlad o gynefin a'r lle sydd gan bawb yn y byd.

 

Bydd y cymhwyster TGAU Hanes yn seiliedig hefyd ar y cysyniadau hanesyddol canlynol sydd wedi'u rhestru yn y Meini Prawf Cymeradwyo:

 • parhad a newid
 • tebygrwydd a gwahaniaeth
 • arwyddocâd ac effaith
 • achos a chanlyniad

 

Mae pob un o'r cysyniadau hyn yn ategu canllawiau 'Dylunio eich cwricwlwm' Llywodraeth Cymru yn ogystal â'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig a chamau cynnydd y Dyniaethau.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
photo of Paula Morgan
Oes gennych chi gwestiwn?
Paula Morgan ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4278
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Niamh Doherty
Phone icon (Welsh) 029 2240 4278
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Paula Morgan
Dyddiadau Allweddol
2024
09
Gor
Cyhoeddi Manyleb Ddrafft
30
Medi
Cyhoeddi Manyleb wedi'i chymeradwyo
19
Rhag
Cyhoeddi Deunyddiau Asesu Enghreifftiol