TGAU Busnes - Dysgu o 2025

new_releases
Dysgu Proffesiynol

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer y cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, ewch i'r dudalen Dysgu Proffesiynol yma.

Dysgu: Medi 2025
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Bydd y cymhwyster TGAU Busnes yn cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru drwy wneud hyn:

 • Cefnogi'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, gan roi cyfle i'r dysgwyr:
  • feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'r cysyniadau sy'n sail i'r dyniaethau, a sut i'w cymhwyso mewn cyd-destunau lleol, cenedlaethol a byd-eang.
  • helpu dysgwyr i gasglu, cyfiawnhau, cyflwyno, dadansoddi a gwerthuso ystod o dystiolaeth
  • archwilio sut a pham y gall dehongliadau wahaniaethu, ac wrth ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o ystod o ddehongliadau a ffyrdd o gyfleu, elfennau a gasglwyd o amrywiaeth o dystiolaeth
  • deall a gwerthfawrogi sut a pham mae lleoedd, tirwedd ac amgylchedd yn newid, yn lleol, yng Nghymru, yn ogystal ag yn fyd-eang
  • deall, fel cynhyrchwyr a defnyddwyr, eu heffaith eu hunain ar y byd naturiol
  • meithrin eu hunaniaeth eu hunain ac ymwybyddiaeth o sut y gallan nhw, fel unigolion, siapio'r cymunedau y maen nhw'n byw ynddyn nhw
  • dwysáu ymwybyddiaeth dysgwyr o'r modd y mae'r gweithredoedd hyn yn dylanwadu ar gynaliadwyedd ein byd yn y dyfodol a'r newid yn yr hinsawdd
  • gwerthfawrogi sut mae esblygiad lleoedd, cymunedau a chymdeithasau yn cael ei sbarduno gan y rhyngweithio sydd rhwng ystod o ffactorau, gan gynnwys prosesau amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol, ynghyd â gweithredoedd pobl
  • meithrin dealltwriaeth o'u cyfrifoldebau fel dinasyddion Cymru a'r byd rhyng-gysylltiedig ehangach
  • annog dysgwyr i ddatblygu fel dinasyddion byd-eang hunanymwybodol, gwybodus ac egwyddorol sy'n myfyrio'n feirniadol ar eu credoau, gwerthoedd a'u hagweddau eu hunain ac eraill.
 • Cefnogi'r egwyddorion cynnydd drwy annog dysgwyr i:
  • ofyn cwestiynau ymholi cynyddol soffistigedig
  • dangos mwy o annibyniaeth wrth ddod o hyd i wybodaeth addas, gan wneud rhagfynegiadau a damcaniaethau gwybodus, a dod i gasgliadau
  • cynyddu ehangder a dyfnder eu gwybodaeth a chysyniadau sylfaenol
  • meithrin dealltwriaeth ohonyn nhw eu hunain yn y byd
  • dangos eu bod yn gallu gweithio gyda nifer cynyddol o ffynonellau gwybodaeth fwyfwy soffistigedig, a dealltwriaeth gynyddol o ffyrdd o ymdrin â hanesion anghyson
  • dangos gallu cynyddol i drosglwyddo sgiliau a gwybodaeth bresennol i gyd-destunau newydd a chynyddol anghyfarwydd.
 • Cefnogi'r ystyriaethau pwnc-benodol ar gyfer Busnes drwy:
  • feithrin dealltwriaeth o fusnes a'i werth i unigolion, i'r gymdeithas ac i economi Cymru, yr economi genedlaethol a'r economi fyd-eang
  • galluogi dysgwyr i werthfawrogi bod yr amgylchedd lle mae busnes yn digwydd yn newid yn gyson
  • gwerthfawrogi effaith busnes ar fywydau pobl ac ar yr amgylchedd
  • archwilio ffyrdd y mae busnesau'n llwyddo neu'n methu a'r strategaethau sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant
  • meithrin dealltwriaeth o gyfraniad busnes wrth lywio ffyniant cymunedau ac felly yn llywio disgwyliadau pobl ar gyfer y dyfodol
  • archwilio sut mae busnes yn cael ei greu drwy fenter ac entrepreneuriaeth
  • meithrin sgiliau i rymuso gallu busnes i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Bydd y cymhwyster TGAU Busnes yn seiliedig hefyd ar y cysyniadau a ganlyn:

 • busnes a'r gymdeithas
 • hanfodion busnes
 • strategaethau busnes ar gyfer llwyddo
 • newid
 • cynefin
 • economïau
 • ymholiad ac ymchwiliad
 • menter / entrepreneuriaeth
 • moesau
 • arloesi
 • cyfleoedd a heriau
keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
photo of Stephen Oliver
Oes gennych chi gwestiwn?
Stephen Oliver ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4257
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Clare Williams
Phone icon (Welsh) 029 2240 4257
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Stephen Oliver
Dyddiadau Allweddol
2024
09
Gor
Cyhoeddi Manyleb Ddrafft
30
Medi
Cyhoeddi Manyleb wedi'i chymeradwyo
19
Rhag
Cyhoeddi Deunyddiau Asesu Enghreifftiol