Cyfres Cymwysterau Cymraeg i Oedolion
Dysgu: Medi 2011
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Ar y tudalennau hyn ceir gwybodaeth am y cymwysterau a'r adnoddau y mae CBAC yn eu darparu yn benodol i faes dysgu Cymraeg i Oedolion.

Mae CBAC yn darparu cyfres o gymwysterau i oedolion sy'n dysgu Cymraeg o'r enw Defnyddio'r Gymraeg.   Mae'r gyfres yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddangos eu gallu yn y Gymraeg wrth siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu - ar y lefelau gwahanol.  Gellir ennill y cymwysterau drwy sefyll arholiadau ar ddiwrnodau penodol, ac maen nhw'n agored i oedolion sydd wedi dysgu Cymraeg yn ail iaith neu sydd wrthi'n dysgu ar hyn o bryd.  Does dim rhaid bod mewn dosbarth penodol er mwyn sefyll yr arholiadau na bod wedi sefyll yr arholiadau is yn gyntaf.  Mae'r cymwysterau'n addas i bobl sy'n dysgu mewn dosbarth nos neu ddydd, ar gwrs dwys neu ar gwrs yn y gweithle. 

Hoffai CBAC gadarnhau na fydd yr arholiadau Cymraeg i Oedolion yn cael eu cynnal yn haf 2020, oherwydd yr argyfwng iechyd. Byddwn yn trafod cyfleoedd amgen i sefyll yr arholiadau hyn yn y dyfodol gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a darparwyr cyrsiau dysgu Cymraeg.

ALTE

ALTE

Mae CBAC yn aelod llawn o ALTE (Cymdeithas i Brofwyr Ieithoedd yn Ewrop).  Mae hon yn gymdeithas i sefydliadau sy'n cynnig arholiadau iaith ar draws Ewrop, yn cynrychioli 26 o ieithoedd gwahanol.  Mae rhagor o wybodaeth am ALTE ar gael.  Mae Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop yn disgrifio chwe lefel o hyfedredd iaith o A1 i C2.  Gellir cael hyd i'r fframwaith ar wefan Cyngor Ewrop.

Cymhwyster Lefel yn y fframwaith Lefel Fframwaith Cyfeirio Ewrop
Mynediad Mynediad A1
Sylfaen 1 A2
Canolradd 2 B1
Uwch 3 B2
keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

 

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

Adnoddau

Mae CBAC yn cyhoeddi nifer o adnoddau i faes Cymraeg i oedolion. Gellir archebu'r rhain o siop lyfrau Cymraeg leol.

Cardiau Corryn

 

 

 

 

 

 

Mae Cardiau Corryn yn set o gardiau fflach neu gardiau sbardun addas i'w defnyddio ar ddiwedd lefel Mynediad i baratoi ymgeiswyr sy'n sefyll yr arholiad, neu o bosib ar ddechrau cwrs Sylfaen fel gweithgaredd adolygu. Mae'r pecyn ar gael drwy eich siopau Cymraeg lleol am £9.95.  

 

 

 

Llyfrau Cwrs CBAC 

Mynediad course

 

Mae CBAC wedi cyhoeddi cyfres o adnoddau i ddosbarthiadau Cymraeg i oedolion, o lefel Mynediad (dechreuwyr) i lefel Canolradd. Prif nod yr adnoddau hyn yw helpu pobl i ddysgu siarad Cymraeg. Dyma beth sydd ar gael ar bob lefel (fersiynau de a gogledd):

  • Llyfr cwrs - i'w ddefnyddio yn y dosbarth
  • Pecyn ymarfer - gwaith cartref i adolygu'r gwaith yn y llyfrau cwrs
  • CDs - i'r dysgwyr adolygu gartref

Pan fydd yr adnoddau Cymraeg i Oedolion hyn yn mynd allan o brint, byddan nhw’n cael eu rhoi ar y wefan hon. Isod, mae dolenni i ffeiliau sain, sef y CDs adolygu ar gyfer dysgwyr sy’n defnyddio’r Cwrs Mynediad, a’r Canllawiau i Diwtoriaid.

 

Cardiau Fflach CBAC (1-3)

Cardiau Fflach

 

Mae CBAC wedi cyhoeddi setiau o gardiau fflach i'r dosbarth Cymraeg i Oedolion. Mae cardiau mawr (maint A4) ar gael (i'r dosbarth cyfan), yn cynnwys CD o'r lluniau a llyfryn awgrymiadau. Hefyd, mae cardiau bach ar gael (maint A6) ar gyfer gwaith pâr (cardiau bach maint cardiau 'poker' yw Cardiau Bach CBAC 3). Mae 100 o gardiau ac arnynt ffotograffau lliw llawn ymhob pecyn.

 

Ffeil Hyfedredd

Hyfedredd cover

 

Ffeil o adnoddau ar lefel cyrsiau Gloywi neu Gymraeg Graenus. Mae'n cynnwys dros 200 o dudalennau o adnoddau i gyd-fynd ag unedau'r cymhwyster Hyfedredd.

Dysgu trwy Lenyddiaeth

Learning through Literature/Dysgu trwy Lenyddiaeth

 

Mae'r llyfr hwn yn cynnwys darnau byrion o lenyddiaeth Gymraeg, yn cynnwys caneuon, rhigymau, cerddi, darnau o ryddiaith, drama ac yn y blaen i'w defnyddio'n achlysurol yn y dosbarth Cymraeg i oedolion.

Detholiad o'r Tiwtor

Detholiad

 

Llyfr yn cynnwys llawer o adnoddau a syniadau dysgu ar bob lefel. Am ddim i diwtoriaid sydd wedi cofrestru gyda CBAC.

Cymraeg i'r Teulu

WFF1

 

Mae hwn yn broject mawr a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Mae'n gwrs cynhwysfawr ar lefel dechreuwyr i rieni sydd eisiau defnyddio'u Cymraeg gyda'u plant.

Canllawiau i gyd-fynd â Gemau Trac Cymraeg i'r Teulu.

Darnau Gwrando

 

Casgliad o ymarferion gwrando i’w defnyddio mewn dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion.

Bydd yr ymarferion yn ddefnyddiol wrth baratoi ymgeiswyr i sefyll yr arholiadau Cymraeg i Oedolion:

Mynediad, Sylfaen a Chanolradd.  Cynhwysir CD gyda’r llyfr, ac mae’r traciau sain ar ffurf ffeiliau mp3.

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau
Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol sydd ar ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer y cymhwyster hwn ar hyn o bryd.

 

Cyhoeddir ein rhaglen flynyddol ac mae'n agored i'w harchebu yn ystod tymor yr haf. Cofrestrwch ar gyfer y diweddariadau diweddaraf yma.

 

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y wefan Ddiogel a/neu o dan y tab Deunyddiau.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

photo of Emyr Davies
Oes gennych chi gwestiwn?
Emyr Davies ydw i
Swyddog Arholiadau
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
person_outline Rhys Davies
Phone icon (Welsh) 029 2026 5007
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Emyr Davies