Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddauNewyddion

Mae adroddiad yr Uwch Arholwyr, sy’n rhoi adborth ar gyfres arholiadau haf 2013 ar gael yn awr. Cynghorir canolfannau i ddarllen yr adroddiad yn ofalus gan ei fod yn darparu arsylwadau ac esboniadau defnyddiol ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon a gall gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres arholiadau nesaf.

DPP
 

Yn y flwyddyn academaidd i ddod, mae datblygiad proffesiynol parhaus wyneb yn wyneb yn cael ei gyfyngu i gymedroli asesiad mewnol mewn pynciau perthnasol. Bydd adolygiad o’r arholiadau’n cael ei ddarparu ar-lein; mae cyflwyniad yn rhoi manylion am y ddarpariaeth hon ar gael yn awr ar y wefan.

Mae CBAC yn darparu cymwysterau TGAU Mathemateg sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr, a bydd yn parhau i wneud hynny.

Canllawiau i Athrawon

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y Canllawiau i Athrawon TGAU Mathemateg Llinol nawr ar gael.

TGAU Mathemateg

Mae'r fanyleb TGAU Mathemateg Llinol a Unedol i'w haddysgu o fis Medi 2010 nawr ar gael o dan Manylebau

Mathemateg TGAU:Sgiliau Hanfodol Cymru

Tystysgrif Lefel 2 newydd CBAC mewn Mathemateg Ychwanegol

Bydd y cymhwyster yma, i'w ddysgu am y tro cyntaf o Fedi 2010, yn darparu cwrs o astudiaeth fydd yn her ac yn ymestyn yr ymgeiswyr Mathemateg mwyaf galluog. Bydd hefyd yn darparu cwrs addas ar gyfer ymgeiswyr sy'n llwyddo â TGAU Mathemateg yn gynnar.

Mae'r fanyleb a'r deunydd asesu prawf ar gael yma:

Nodwch fod manyleb Tystysgrif Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol 2010 ond wedi'i hachredu ar gyfer ei defnyddio mewn canolfannau yng Nghymru.

Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol:Sgiliau Hanfodol Cymru

Peilot Par Cysylltiedig

Yn ychwanegol i'r manylebau TGAU, mae CBAC yn peilota par cysylltiedig TGAU Mathemateg.

Mae'r cymhwyster hwn yn estyniad i'r ddarpariaeth TGAU Mathemateg, i ffurfio cymhwyster dwyradd.

Bydd y peilot ond ar gael i nifer fechan o ganolfannau yng Nghymru.

Mae'r manylebau a'r deunydd asesu prawf ar gael o dan Manylebau a Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Manylebau Unedol - TGAU

Mae'r fideo yn esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol.
Mae cynnwys y fideo ar gael yn uniaith saesneg.

Marciau Unffurf - GMS

Dilynwch y linc yma i darganfod y Ffiniau gradd Crai / GMU

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w gael yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

John Williams - Swyddog Pwnc Mathemateg
Ffôn: 029 2026 5310
E-bost: john.williams@cbac.co.uk

Betsan Jones - Rheolwr Prosiect y Peilot Par Cysylltiedig
Ffôn: 029 2026 5318
E-bost: betsan.jones@cbac.co.uk 

Rhian Williams - Swyddog Cefnogaeth Pwnc Mathemateg
Ffôn: 029 2026 5199
E-bost: rhian.williams@cbac.co.uk

TGAU Craidd Mathemateg

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.