Lefel 3 Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch

new_releases
e-Gyflwyno Surpass

Am help gydag e-gyflwyno cliciwch yma.

Dysgu: Medi 2023
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Beth yw Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch?

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein cymhwyster Lefel 3 Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch newydd wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru i'w addysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2023. Bydd y cymhwyster hwn yn cael ei ddyfarnu am y tro cyntaf yn haf 2025, gan ddisodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch bresennol.

Bydd y cymhwyster Lefel 3 cyffrous, newydd hwn yn helpu dysgwyr i ddod yn ddinasyddion effeithiol, cyfrifol a gweithgar sy'n barod i gymryd eu lle mewn cymdeithas fyd-eang gynaliadwy ac yn y gweithle.

Drwy gwblhau cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru, bydd y dysgwyr yn:

 • datblygu, yn defnyddio ac yn cael eu hasesu ar eu sgiliau Cynllunio a Threfnu; Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau; Creadigrwydd ac Arloesi; ac Effeithiolrwydd Personol (y Sgiliau 'Cyfannol') 
 • cael cyfleoedd i ddatblygu ymhellach eu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol (y Sgiliau 'Mewnblanedig') 
 • dod i werthfawrogi pwysigrwydd y broses o feithrin sgiliau fel agwedd allweddol ar ddysgu gydol oes 
 • cymryd rhan mewn cyfleoedd gweithredol, creadigol, ac wedi'u harwain gan y dysgwr 
 • ymholi a meddwl drostynt hwy eu hunain, cynllunio, gwneud dewisiadau a phenderfyniadau, datrys problemau a myfyrio arnynt a'u gwerthuso 
 • datblygu blaengaredd, annibyniaeth a gwydnwch 
 • gweithio'n annibynnol, ymgymryd â chyfrifoldebau a gweithio'n effeithiol gydag eraill. 
keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
photo of Naomi Davies
Oes gennych chi gwestiwn?
Rheolwr Cymwysterau Sgiliau a Pharthau (BSC Uwch a SHC)
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Cydlynydd Tîm ar gyfer CGaTh a Darpariaeth Sgiliau
person_outline Emma Baldwin
Phone icon (Welsh) 01443845612
Tîm Cefnogaeth Rhanbarthol
Sicrhewch y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch gan dîm y gallwch ddibynnu arno!
Tîm Gweithrediadau Bagloriaeth Cymru
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Naomi Davies
Dyddiadau Allweddol
2024
15
Awst
Diwrnod Canlyniadau