Lefel 3 Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch

Dysgu: Medi 2023
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi manyleb ddrafft y cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch newydd. Manyleb sydd wedi’i chyflwyno fel drafft yw hon, felly bydd newidiadau pellach yn cael eu gwneud. Cyhoeddir y fanyleb yn derfynol erbyn mis Medi 2022.


Rydym wrthi'n datblygu'r cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Lefel 3 newydd a fydd yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch o fis Medi 2023.

Bydd y cymhwyster Lefel 3 cyffrous, newydd hwn yn helpu dysgwyr i ddod yn ddinasyddion effeithiol, cyfrifol a gweithgar sy'n barod i gymryd eu lle mewn cymdeithas fyd-eang gynaliadwy ac yn y gweithle.

Drwy gwblhau cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru, bydd y dysgwyr yn:

 • datblygu, yn defnyddio ac yn cael eu hasesu ar eu sgiliau Cynllunio a Threfnu; Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau; Creadigrwydd ac Arloesi; ac Effeithiolrwydd Personol (y Sgiliau 'Cyfannol') 
 • cael cyfleoedd i ddatblygu ymhellach eu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol (y Sgiliau 'Mewnblanedig') 
 • dod i werthfawrogi pwysigrwydd y broses o feithrin sgiliau fel agwedd allweddol ar ddysgu gydol oes 
 • cymryd rhan mewn cyfleoedd gweithredol, creadigol, ac wedi'u harwain gan y dysgwr 
 • ymholi a meddwl drostynt hwy eu hunain, cynllunio, gwneud dewisiadau a phenderfyniadau, datrys problemau a myfyrio arnynt a'u gwerthuso 
 • datblygu blaengaredd, annibyniaeth a gwydnwch 
 • gweithio'n annibynnol, ymgymryd â chyfrifoldebau a gweithio'n effeithiol gydag eraill. 

Bydd y fanyleb ddrafft ar gael ym mis Mehefin 2022 a bydd cyfres o ddigwyddiadau briffio ar-lein yn rhoi trosolwg o'r cymhwyster newydd, ei gynnwys a'i strwythur asesu, a sut y bydd y cymhwyster o fudd i ddysgwyr.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Cyrsiau i ddod
 • Gweminarau ar alw
photo of Caroline Morgan
Oes gennych chi gwestiwn?
Caroline Morgan ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2026 5319
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Llinos Griffiths
Phone icon (Welsh) 029 2026 5319
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Caroline Morgan