Llesiant: Ymarfer Corff, Astudio a Chi
Llesiant: Ymarfer Corff, Astudio a Chi

Rydyn ni i gyd yn ymwybodol o'r buddion y mae gwneud ymarfer corff yn eu cael i'n hiechyd meddwl, ond a ydych chi hefyd wedi ystyried sut y gallai fod o fudd i'ch adolygiad a'ch dysgu?

Siaradom â Sean Williams, ein Arbenigwr Pwnc ar gyfer Addysg Gorfforol, i gael gwybod beth mae'n ei feddwl ynglyn ag ymgorffori ymarfer corff yn eich trefn paratoi at arholiadau. 

Ymarfer corff a'ch ymynnedd

Mae tymor yr arholiadau yn anochel yn gyfnod o straen i lawer o fyfyrwyr, mae pwysau i gael y graddau, mae'r terfynau amser yn prysur agosau, a gall y gwaith adolygu fod yn waith caled, felly mae'n deg dweud y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn croesawu ffordd o leddfu rhywfaint o'r straen hwn. Wel, yn ffodus, un ffordd syml iawn o wneud hyn yw drwy gael sesiwn ffitrwydd cyflym.

Pan fyddwn yn gwneud ymarfer corff, mae ein hymennydd yn cynhyrchu llu o gemegau sy'n gwneud llawer iawn i wella ein perfformiad meddyliol. Mae'r rhain yn cynnwys serotonin a dopamin, sy'n gemegau sy'n ysgogi teimlad cadarnhaol, sy'n gysylltiedig a gwella hwyliau a gwella canolbwyntio. Pan gyfunwch y rhain a'r lefelau uwch o hormonau a llif gwaed i'r ymennydd, gallwch deimlo'n hyderus y bydd rhediad cyflym o amgylch y parc o fudd enfawr i'ch perfformiad meddyliol wrth adolygu.

Ymarfer corff a'ch cof

Un o elfennau allweddol ein hymennydd yr ydym yn dibynnu arno yn ystod sesiynau adolygu yw'r cof, ac mae astudiaethau wedi dangos bod ymarfer corff yn cael effaith gadarnhaol ar hyn yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

Mae effaith uniongyrchol symud yn rheolaidd ar y cof yn cynnwys ei allu i gynyddu maint yr hipocampws; y darn o'r ymennydd sy'n ymwneud â chof llafar a dysgu. Effaith anuniongyrchol ymarfer corff ar yr ymennydd yw'r ffordd y bydd yn helpu i wella ansawdd eich cwsg, yn ei dro yn gwella eich gweithrediadau gwybyddol.

Ymarfer corff a'ch egni

Dal yn ansicr am fanteision ymarfer corff yn ystod tymor yr arholiadau? Efallai eich bod yn poeni y bydd yr holl weithgaredd ffitrwydd hwnnw yn eich gwneud yn rhy flinedig i wneud unrhyw waith adolygu? Wel, meddyliwch eto, gan y gall ymarfer corff roi hwb i'ch lefelau egni, gan roi'r ffocws bydd angen arnoch i barhau i ganolbwyntio drwy gydol eich sesiynau adolygu.

Felly pa ymarferion sy'n mynd i roi hwb i'ch lefelau egni? Wel, mewn gwirionedd, yr ateb yw unrhyw weithgaredd sy'n cynyddu cyfradd eich calon ac yn cael y gwaed i lifo; unwaith y bydd hyn yn digwydd, caiff endorffinau eu rhyddhau, a bydd eich lefelau egni yn codi. Cofiwch nad oes angen i hyn fod yn unrhyw beth dwys, gwnaiff gêm o bêl-droed neu denis neu hyd yn oed ddawnsio i'ch hoff ganeuon fod yn ddigon!

Ymarfer corff a'ch amserlen

Felly, yn awr mae'n amser cymysgu eich amserlen adolygu er mwyn cynnwys rhai gweithgareddau ffitrwydd a fydd yn rhoi eich ymennydd a'ch corff yn y ffordd iawn o feddwl ar gyfer eich arholiadau sydd i ddod. Darganfyddwch pa ymarferion sy'n gweithio orau i chi ac anelwch at fod yn egnïol o leiaf bob yn ail ddiwrnod. P'un a ydych yn dechrau eich taith ffitrwydd neu'n athletwr brwd, gobeithiwn y bydd yr arweiniad hwn yn eich gwasanaethu'n dda yn ystod eich sesiynau adolygu!