Bwyta. Cysgu. Adolygu. Ailadrodd
Bwyta. Cysgu. Adolygu. Ailadrodd

Gydag arholiadau haf yn prysur agosáu, gwyddom fod llawer o rieni / gwarcheidwaid hefyd yn teimlo'r pwysau. Dyma ein prif gynghorion i rieni ar sut i helpu dysgwyr ifanc yn ystod tymor yr arholiadau.

Gwrthryfel Adolygu

Mae angen i ddysgwyr ddeall a chredu faint o wahaniaeth y bydd adolygiad yn ei wneud. Oddi wrthych, mae anogaeth yn allweddol. Bydd angen cefnogaeth ar ddysgwyr i lynu wrtho, hyd yn oed os yw'n ymddangos yn rhy anodd, neu os ydyn nhw'n ddigalon.

Helpwch eich dysgwr i ganolbwyntio ar faint maen nhw wedi'i gwmpasu hyd yn hyn, yn hytrach na faint sydd ganddo ar ôl i fynd. Atgoffwch nhw sut mae pyliau adolygu byrrach yn fwy effeithiol na chyfnodau hirhoedlog neu sesiynau 'sramio'.

Gwnewch adolygiad mor hawdd â phosib trwy sicrhau bod ganddyn nhw'r holl offer angenrheidiol e.e. corlannau, pensiliau, cyfrifiannell, oriawr ac ati.

Cartref cytûn

Gall y cyfnod adolygu ac arholiadau deimlo dan bwysau mawr i bawb sy'n cymryd rhan, felly mae'n hanfodol eich bod chi'n ceisio creu amgylchedd cartref tawel a dymunol.

Sicrhewch fod gan eich dysgwr rywle tawel i'w adolygu fel ei fod yn gallu canolbwyntio heb dynnu sylw. Yn aml y ffordd orau i gefnogi eu hadolygiad yw trwy roi lle ac amser iddynt wneud hynny.

Mae hefyd yn helpu os yw aelodau eraill o'r teulu yn ymwybodol o bwysau arholiadau a'u pwysigrwydd.

Arferion iach

Mae diet cytbwys yn hanfodol ar gyfer iechyd dysgwr ifanc. Mae astudio parhaus a gweithgaredd ymennydd dwys yn gofyn bod y fitaminau a'r maetholion a geir mewn bwydydd iach (fel ffrwythau, llysiau a physgod) yn gweithio'n effeithiol.

Wrth gynllunio prydau bwyd, ceisiwch osgoi bwydydd wedi'u prosesu - mae'r rhain yn cynnwys lefelau uchel o halen, siwgr a brasterau gwael, nad ydyn nhw'n dda i lefelau egni'ch dysgwr. Cadwch y bowlen ffrwythau wedi'i stocio'n dda a'u blysiau bwyd sothach yn y bae.