Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Bagloriaeth Cymru O 2015

Mae Bagloriaeth Cymru ar ei newydd wedd yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau a Chymwysterau Ategol. Bydd y cymhwyster yn cael ei raddio. Prif nod y cymhwyster yw galluogi'r dysgwyr i ddatblygu ac arddangos dealltwriaeth a hyfedredd mewn sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd: Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, Creadigedd ac Arloesi, Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol. Mae'r pwyslais ar ddysgu cymhwysol a phwrpasol ac i ddarparu cyfleoedd asesu ar draws sawl cyd-destun, trwy gyfrwng tair Her a Phroject Unigol.

Canfyddiadau Cyflogwyr o Fagloriaeth Cymru

Sefydliadau allanol yn trafod eu profiadau o weithio gyda Bagloriaeth Cymru.

Gwyliwch y fideo nawrMae'n bleser gennym cynnig cymhwyster Bagloriaeth Cymru newydd ar sawl lefel.


Amserlennu Astudiaethau achos

Mae CBAC wedi cynhyrchu astudiaethau achos ar sawl model amserlennu o ganolfannau Bagloriaeth Cymru er mwyn hwyluso'r broses o rannu syniadau. Byddwn yn cynhyrchu astudiaethau achos pellach cyn hir ar yr e-bortffolio, asesiadau dan reolaeth a chydrannau'r cymwysterau.

Cysylltwch â Julie Rees os hoffech chi gyfrannu at ein banc o astudiaethau achos os gwelwch yn dda.


Newyddion Diweddaraf

 • Mae ail gylchlythyr Bagloriaeth Cymru a Sgiliau ar gael yn awr. Bydd rhifyn newydd ar gael bob chwarter.

  Darllen y cylchlythyr

  Cylchlythyr Cyntaf

 • Cynigion Project Unigol Uwch

  Mae'n bleser cael cyhoeddi'r don gyntaf o Gynigion Project Unigol Uwch wedi eu gosod gan Brifysgolion. Maent ar gael i'w gweld ar dudalen lefel 'Uwch' y gymhwyster

  Dogfennau Cysylltiedig

 • Advanced Skills Challenge Certificate Delivery Handbook

  Mae Llawlyfr Cyflwyno Tystysgrif Her Sgiliau Uwch nawr wedi cael ei gyhoeddi o dan y pennawd 'Dogfennau Pwysig'. I weld copi, ewch at 'Ddogfennau Cysylltiedig' y dudalen lefel 'Uwch' y cymhwyster yma./a>

  Dogfennau Cysylltiedig

 • Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan fudiadau allanol

  Rydym wedi uwch-lwytho Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan fudiadau allanol i'n wefan. Cliciwch ar y cymhwyster rydych yn ei ddarparu, ac yna'r Dogfennau Cysylltiedig i gael mynediad i'r Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo. Byddwn yn adnewyddu rhain wrth i ni cymeradwyo mwy o Heriau gan fudiadau allanol.


 • Cymryd rhan

  Bydd cyfle i ganolfannau ddiwygio Briff Heriau generig sydd wedi eu cynhyrchu gan CBAC, neu gallant gynhyrchu rhai eu hunain sydd wedi eu cymeradwyo gan CBAC, cyn eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion asesu.

  Gall cyflogwyr a mudiadau gymryd rhan yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru trwy:

  • cynhyrchu deunyddiau ar gyfer dysgu ac addysgu
  • rhoi sgyrsiau i ddysgwyr
  • cynhyrchu Briffiau Her sydd i'w cymeradwyo gan CBAC os at ddefnydd asesiad

  Gall Sefydliadau Addysg Uwch gymryd rhan trwy:

  • hyfforddi athrawon a dysgwyr mewn dulliau ymchwil ar gyfer y Project Unigol
  • cynhyrchu Cynigion Project sydd yn gysylltiedig â chyrsiau Gradd
  • Cynnal cynadleddau dysgwyr ar faterion byd-ang ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang

  Swyddogion Bagloriaeth Cymru

  Caroline Morgan
  Rheolwr framwaith Bagloriaeth Cymru
  caroline.morgan@wjec.co.uk
  029 2026 5319

  Fleur Andrews
  Uwch Swyddog Bagloriaeth Cymru (Ymholiadau Gweithredol)
  fleur.andrews@wjec.co.uk    
  029 2026 5014

  Julie Rees
  Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
  julie.rees@wjec.co.uk
  029 2026 5096

  Swyddogion Cefnogaeth Rhanbarthol

  Mae pob ysgol, coleg addysg uwch a sefydliad addysgol sydd yn darparu cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cael cefnogaeth Swyddog Cefnogaeth Rhanbarthol, sydd yn darparu arweiniad a chefnogaeth.

  Enw

  Manylion Cyswllt

  Cyswllt Rhanbarthol

  Awdurdodau Lleol

  Sian Coathup

  sian.coathup@cbac.co.uk

  Ffôn symudol: 07875552640

  GWE a Cholegau Cymru

  Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam, gogledd ddwyrain Powys, Bro Morgannwg

  Sara Davies

  sara.davies@cbac.co.uk

  Swyddfa: 029 20265191

  Ffôn symudol: 07989224209

  EAS a CSC

  Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen

  Rhys Huws

  rhys.huws@cbac.co.uk

  Ffôn symudol: 07875551819

  ERW

  Caerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, de Powys

  Arwel Jones

  arwel.jones@cbac.co.uk

  Swyddfa: 029 2026 5184

  Ffôn symudol: 07817949416

  GWE a CSC

  (Canolfannau Cymraeg/Dwyieithog)

  Ynys Môn, Conwy, Sir Dinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam a Chaerdydd

  Leah Maloney

  leah.maloney@cbac.co.uk

  Ffôn symudol: 07814418089

  ERW a CSC

  Penybont, Merthyr, RhCT, Abertawe.

  Emma Vincent

  emma.vincent@cbac.co.uk

  Ffôn symudol:07875561825

  ERW a Cholegau Cymru

  Castell Nedd a Phort Talbot

  Colegau A.U - de a chanolbarth Cymru