Q Menu

Bagloriaeth Cymru O 2015

Mae Bagloriaeth Cymru ar ei newydd wedd yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau a Chymwysterau Ategol. Bydd y cymhwyster yn cael ei raddio. Prif nod y cymhwyster yw galluogi'r dysgwyr i ddatblygu ac arddangos dealltwriaeth a hyfedredd mewn sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd: Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, Creadigedd ac Arloesi, Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol. Mae'r pwyslais ar ddysgu cymhwysol a phwrpasol ac i ddarparu cyfleoedd asesu ar draws sawl cyd-destun, trwy gyfrwng tair Her a Phroject Unigol.

Canfyddiadau Cyflogwyr o Fagloriaeth Cymru

Sefydliadau allanol yn trafod eu profiadau o weithio gyda Bagloriaeth Cymru.

Gwyliwch y fideo nawrMae'n bleser gennym cynnig cymhwyster Bagloriaeth Cymru newydd ar sawl lefel.


Amserlennu Astudiaethau achos

Mae CBAC wedi cynhyrchu astudiaethau achos ar sawl model amserlennu o ganolfannau Bagloriaeth Cymru er mwyn hwyluso'r broses o rannu syniadau. Byddwn yn cynhyrchu astudiaethau achos pellach cyn hir ar yr e-bortffolio, asesiadau dan reolaeth a chydrannau'r cymwysterau.

Cysylltwch â Julie Rees os hoffech chi gyfrannu at ein banc o astudiaethau achos os gwelwch yn dda.


Newyddion Diweddaraf

Cynigion Project Unigol Uwch

Mae'n bleser cael cyhoeddi'r ton gyntaf o Gynigion Project Unigol Uwch wedi eu gosod gan Brifysgolion. Ewch at 'Ddogfennau Cysylltiedig' tudalen Uwch y cymhwyster ar y wefan hon i gael mynediad iddynt.

Llawlyfr Cyflwyno Tystysgrif Her Sgiliau Uwch

Mae Llawlyfr Cyflwyno Tystysgrif Her Sgiliau Uwch nawr wedi ei gyhoeddi o dan 'Ddogfennau Pwysig'. Ewch at 'Ddogfennau Cysylltiedig' tudalen Uwch y cymhwyster ar y wefan hon am gopi.

Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan fudiadau allanol

Rydym wedi uwch-lwytho Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan fudiadau allanol i'n wefan. Cliciwch ar y cymhwyster rydych yn ei ddarparu, ac yna'r Dogfennau Cysylltiedig i gael mynediad i'r Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo. Byddwn yn adnewyddu rhain wrth i ni cymeradwyo mwy o Heriau gan fudiadau allanol.


Cymryd rhan

Bydd cyfle i ganolfannau ddiwygio Briff Heriau generig sydd wedi eu cynhyrchu gan CBAC, neu gallant gynhyrchu rhai eu hunain sydd wedi eu cymeradwyo gan CBAC, cyn eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion asesu.

Gall cyflogwyr a mudiadau gymryd rhan yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru trwy:

  • cynhyrchu deunyddiau ar gyfer dysgu ac addysgu
  • rhoi sgyrsiau i ddysgwyr
  • cynhyrchu Briffiau Her sydd i'w cymeradwyo gan CBAC os at ddefnydd asesiad

Gall Sefydliadau Addysg Uwch gymryd rhan trwy:

  • hyfforddi athrawon a dysgwyr mewn dulliau ymchwil ar gyfer y Project Unigol
  • cynhyrchu Cynigion Project sydd yn gysylltiedig â chyrsiau Gradd
  • Cynnal cynadleddau dysgwyr ar faterion byd-ang ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang

Swyddogion Bagloriaeth Cymru

Caroline Morgan
Rheolwr framwaith Bagloriaeth Cymru
caroline.morgan@wjec.co.uk
029 2026 5319


Sally Griffiths
Uwch Swyddog Bagloriaeth Cymru (Ymholiadau Gweithredol)
sally.griffiths@wjec.co.uk
029 2026 5014

Hannah Macauley
Swyddog Cefnogaeth Pwnc (Ymholiadau Gweinyddol)
hannah.macaulay@wjec.co.uk
029 2026 5145

Julie Rees
Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
julie.rees@wjec.co.uk
029 2026 5096

Swyddogion Cefnogaeth Rhanbarthol

Mae pob ysgol, coleg addysg uwch a sefydliad addysgol sydd yn darparu cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cael cefnogaeth Swyddog Cefnogaeth Rhanbarthol, sydd yn darparu arweiniad a chefnogaeth.

Enw

Manylion Cyswllt

Cyswllt Rhanbarthol

Awdurdodau Lleol

Sian Coathup

sian.coathup@cbac.co.uk

Ffôn symudol: 07875552640

GWE a Cholegau Cymru

Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam, gogledd ddwyrain Powys, Bro Morgannwg

Sara Davies

sara.davies@cbac.co.uk

Swyddfa: 029 20265191

Ffôn symudol: 07989224209

EAS a CSC

Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen

Rhys Huws

rhys.huws@cbac.co.uk

Ffôn symudol: 07875551819

ERW

Caerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, de Powys

Arwel Jones

arwel.jones@cbac.co.uk

Swyddfa: 029 2026 5184

Ffôn symudol: 07817949416

GWE a CSC

(Canolfannau Cymraeg/Dwyieithog)

Ynys Môn, Conwy, Sir Dinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam a Chaerdydd

Leah Maloney

leah.maloney@cbac.co.uk

Ffôn symudol: 07814418089

ERW a CSC

Penybont, Merthyr, RhCT, Abertawe.

Emma Vincent

emma.vincent@cbac.co.uk

Ffôn symudol:07875561825

ERW a Cholegau Cymru

Castell Nedd a Phort Talbot

Colegau A.U - de a chanolbarth Cymru