Q Menu

Cymorth i Athrawon

Rhaglenni DP

Dyluniwyd rhaglen Datblygu Proffesiynol CBAC i helpu athrawon i wella safonau yn y dosbarth a chyflwyno ein manylebau yn y ffordd mwyaf effeithiol.

Mae CBAC yn cynnig cyrsiau DP wyneb yn wyneb er mwyn adolygu asesiadau mewnol ac allanol ac i gyflwyno manylebau newydd. Cynhelir y cyrsiau gan arbenigwyr pwnc CBAC.

Cyrsiau


Adolygu Arholiadau Ar-lein

Mae gwefan Adolygu Arholiadau Ar-lein CBAC yn declyn addysgu a dysgu rhyngweithiol sy'n seiliedig ar ymatebion gwirioneddol i dasgau arholiadau. Mae'r adnodd hwn yn arbennig o ddefnyddiol yn yr ystafell ddosbarth gan ei fod yn dwyn ynghyd cwestiynau, deunydd enghreifftiol, cynlluniau marcio a sylwadau arholwyr ar-lein.

Gellir ei ddefnyddio fel cefnogaeth ychwanegol ar gyfer tasgau arbennig a nodwyd drwy'r cyfleuster Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein.

Edrychwch ar y cyflwyniad PowerPoint AAAi arwain athrawon drwy'r system.

Ewch i'r wefan AAA i ddysgu mwy.

Adolygu Arholiadau Ar-lein


Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein

Gall athrawon ddefnyddio'r cyfleuster hwn i gymharu perfformiad myfyrwyr unigol a chofrestriad y ganolfan yn gyffredinol â pherfformiad holl ymgeiswyr CBAC mewn cymhwyster penodol. Hefyd gellir allforio'r data i gymwysiadau eraill i'w dadansoddi ymhellach ac at ddibenion adrodd yn ôl. Mae'n ffordd ddefnyddiol i athrawon weld lle mae'r ymgeiswyr wedi perfformio'n dda ac i nodi ym mha feysydd maen nhw angen mwy o gefnogaeth.

Gall canolfannau penodol gyrchu Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein drwy wefan ddiogel CBAC, a dim ond staff y ganolfan sy'n gallu gweld y manylion. Fe'i labelir fel 'Eitem Lefel Data' a gellir ei ddarganfod o dan y tab Canlyniadau.

Edrychwch ar y cyflwyniad PowerPoint Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein i arwain athrawon drwy'r system.


Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein


Adnoddau Digidol

Mae cyfoeth o adnoddau digidol rhad ac am ddim ar wefannau adnoddau CBAC ac Eduqas sy'n cefnogi addysgu a dysgu ein cymwysterau. Gellid eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu, mewn rhai achosion, fel teclynnau hunanastudio.


Cymorth

Mae CBAC yn cynnig cyswllt uniongyrchol i'r holl arbenigwyr pwnc o fewn oriau swyddfa i sicrhau bod athrawon yn cael y wybodaeth a'r cyngor mwyaf perthnasol ar gyfer ein cymwysterau.