Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Pecynnau Hyfforddi - Cymraeg Ail Iaith, CA3/CA4

Addysgu a Dysgu Effeithiol yn CA4

Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol

Bwriad y pecyn hwn yw cynnig cefnogaeth i adrannau Cymraeg Ail Iaith mewn ysgolion sy'n dewis dilyn manyleb 'Cymraeg Ymarferol' yn CA4.

Pwysleisir elfennau o'r cysyniad o 'Asesu ar gyfer Dysgu'; gwneud disgyblion yn ymwybodol o feini prawf asesu; hunanasesu ac asesu cymheiriad a chynnig adborth. Cynhwysir cyfloedd i ddatblygu sgiliau megis TG, cyfathrebu a datrys problemau.

 Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol

Asesu ar gyfer Dysgu

Yn ogystal â chynnig arweiniad cryno ar hanfodion y cysyniad o asesu ar gyfer dysgu a datblygu meddwl, mae'r pecyn hwn yn cynnwys unedau addysgu enghreifftiol sy'n enghreifftio arfer dda. Cynhwysir DVD sy'n cynnig ffilmiau o ddwy wers enghreifftiol a deunyddiau atodol defnyddiol eraill.

 Asesu ar gyfer dysgu

Gwneud y Defnydd Gorau o Gerddi

Mae'r llyfryn a'r CD-ROM hwn yn cynnwys gweithgareddau ac arweiniad cynhwysfawr i athrawon ar sut i wneud y defnydd gorau o saith o gerddi poblogaidd o'r gyfrol Poeth, Y Lolfa, 2001.

Anelir y gwaith yn benodol at ddisgyblion sy'n astudio Cymraeg Ail Iaith yn CA4. Bernir y gellir hefyd ddefnyddio rhai o'r syniadau gyda disgyblion mamiaith yn CA3.

Llyfr Poeth

Codi Safonnau Llythrennedd/ Datblygu Sgiliau Ysgrifennu

CD-ROM: Agweddau ar addysgu Cymraeg Ail Iaith

Mae'r fframwaith Trosglwyddo Cynradd - Uwchradd dwyieithog hwn yn cynnig unedau sy'n ystyried.

  • sylwadau o arolygiadau Estyn
  • enghreifftiau o strategaethau addysgu cyffredin
  • dulliau o gofnodi cyrhaeddiad
  • sut mae plant yn dysgu
  • Asesu ar gyfer Dysgu

 

 Agweddau ar ddysgu Cymraeg Ail Iaith

Symud dysgwyr o lefel 4 i lefel 5

Mae'r pecyn hwn yn cynnig saith o unedau addysgu enghreifftiol sy'n hyrwyddo codi safon Cymraeg dysgwyr o lefel 4 i lefel 5 ynghyd ag arweiniad ar safoni a chymedroli. Mae pedair ffilm sy'n arddangos arfer dda yn cyd-fynd â'r testun; gwyliwch nhw yma.