Q Menu
< Treforest Conference Facilities

E-Gyflwyno

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am ein llwyfan e-gyflwyno. Mae'n ymdrin â beth ydyw, beth yw manteision defnyddio e-gyflwyno, pa bynciau y mae'n rhaid eu cyflwyno drwy e-gyflwyno a ble i gael arweiniad ar y broses.

Trosolwg i e-Gyflwyno 2019

Beth yw e-gyflwyno?

E-gyflwyno yw'r broses o gyflwyno gwaith ymgeiswyr mewn fformat electronig ar gyfer cymedroli neu asesu. Rydym yn defnyddio SURPASS, llwyfan diogel ar y we ar gyfer y broses hon.

LManteision e-gyflwyno

Mae cyflwyno gwaith ymgeiswyr yn electronig gan ddefnyddio ein porth diogel yn cynnig sawl mantais i ganolfannau gan gynnwys:

  Mae cyflwyniadau digidol yn:
 • dileu'r siawns o gyflwyno CDs/DVDs llwgr
 • golygu nad oes angen rheoli'r broses o greu nifer o ddisgiau i'w cyflwyno mwyach
 • Llwytho i fyny yn ddiogel
 • dim angen postio, gan olygu nad oes angen olrhain pecynnau neu fynd ar ôl parseli coll
 • Cyfnod llwytho i fyny estynedig
 • caniatáu i ddeunyddiau electronig gael eu llwytho i fyny ar draws sawl sesiwn (yn ystod y cyfnod dynodedig)
 • gellir gwneud e-gyflwyniadau unrhyw bryd yn ystod y cyfnod llwytho i fyny, gan ganiatáu i ganolfannau lwytho i fyny ar amser cyfleus
 • Gweinyddiaeth syml
 • nid oes angen gwybodaeth TG arbenigol
 • dim ond cyfrifiadur, cysylltiad â'r rhyngrwyd a rhestr o samplau fydd yn cael eu cyflwyno sydd eu hangen ar gyfer cyflwyno
 • Monitro symlach
 • mae cyflwyno drwy e-gyflwyniadau yn golygu ein bod yn derbyn gwaith eich ymgeiswyr ar unwaith mewn modd diogel
 • mae'r porth yn dangos yn glir pa samplau sydd wedi'u cyflwyno, gan ei gwneud yn haws nodi unrhyw ddeunydd sydd i'w gyflwyno o hyd

Pa bynciau sy'n defnyddio'r broses e-gyflwyno?

LE-gyflwyno gorfodol

Ar gyfer y pynciau canlynol, rhaid i ganolfannau gyflwyno eu deunyddiau gan ddefnyddio ein porth e-gyflwyno:

LEfEL PWNC
Lefel Mynediad
 • Saesneg
TAG UG/Safon Uwch
 • Cyfrifiadureg
 • Astudio'r Cyfryngau
 • Cerddoriaeth
TGAU
 • Cyfrifiadureg
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • TGCh
 • Astudio'r Cyfryngau
 • Cerddoriaeth
 • Sbaeneg
 • Cymraeg Ail Iaith
Lefel 1 a 2
 • Cyfathrebu Busnes Byd-eang Ffrangeg
 • Cyfathrebu Busnes Byd-eang Almaeneg
 • Cyfathrebu Busnes Byd-eang Sbaeneg
Bagloriaeth Cymru
 • Tystysgrif Her Sgiliau Uwch
 • Tystysgrif Her Sgiliau – Cenedlaethol/Sylfaen
LE-gyflwyno dewisol

Ar gyfer y pynciau canlynol, gall canolfannau ddewis cyflwyno eu deunydd gan ddefnyddio ein porth e-gyflwyno.

LEfEL PWNC
TAG UG
 • Drama a Theatr
TGAU
 • Drama
Lefel 3
 • Project Estynedig

Rhagor o ganllawiau hanfodol ynghylch y broses e-gyflwyno a gofynion y pwnc

LCanllawiau Hanfodol Ychwanegol

Cwestiynau Cyffredin

LNid yw fy enw defnyddiwr a chyfrinair yn gweithio

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi dilyn y camau yng Nghylchlythyr 73/74 i gael mynediad at fersiwn mwyaf diweddar y platfform. Gallwch ddarllen cylchlythyrau, o dan Adnoddau ar y wefan ddiogel.

Gwnewch yn siŵr eich bod ar y platfform mwyaf diweddar: https://wjec.surpass.com/login

Os ydy'r broblem yn parhau wedi i chi ddilyn y camau hyn cysylltwch â'r tîm e-asesu e-assessment@wjec.co.uk

LNid oes gennyf godau allwedd ar gyfer unrhyw ymgeiswyr yn y sampl

Mae codau allwedd i’w gweld yn y tab Goruchwylio (Invigilate) ar Surpass. Os yw hi'n llai na 48 awr ers i chi gyflwyno eich marciau ar IAMIS arhoswch a rhowch gynnig arall arni ar ôl i 48 awr.

LMae angen i mi wneud newidiadau i fy rhestr sampl

I gael cyngor ynglŷn â’r camau nesaf i'w dilyn, ffoniwch y cyswllt pwnc perthnasol o fewn gwasanaeth i gwsmeriaid.

LRwyf wedi gwneud cofrestriadau hwyr nad oeddent ar IAMIS pan gyflwynwyd fy marciau yn wreiddiol.
Oes angen i mi gyflwyno samplau ychwanegol?

I gael cyngor ynglŷn â’r camau nesaf i'w dilyn, ffoniwch y cyswllt pwnc perthnasol o fewn gwasanaeth i gwsmeriaid.

LSut ydw i'n gwybod fy mod wedi llwytho ffeiliau i fyny’n llwyddiannus?

Bydd tic gwyrdd yn ymddangos wrth ymyl cod allwedd yr ymgeisydd ar y tab Goruchwylio (Invigilate). Os bydd unrhyw eicon arall yn ymddangos wrth ymyl enw'r ymgeisydd, cysylltwch â'r cyswllt pwnc perthnasol o fewn gwasanaeth i gwsmeriaid am arweiniad pellach.

LRwyf wedi llwytho gwaith i fyny ar gyfer ymgeisydd, ond anghofiais i lwytho popeth i fyny. Beth ydw i'n ei wneud?

Bydd CBAC yn cynhyrchu cod allwedd newydd ac yn gofyn i chi lwytho'r gwaith unwaith eto. Cysylltwch â'r cyswllt pwnc perthnasol o fewn gwasanaeth i gwsmeriaid am arweiniad pellach.