Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Uwch

Cliciwch yma i weld Adroddiad y Prif Gymedrolwyr Tystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru) ar gyfer y gyfres Haf 2019.


Tystysgrif Her Sgiliau Uwch

Bwriad y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yw i ddatblygu sgiliau, priodoleddau ac ymddygiadau mwy cymhleth. Bydd yn cynnig profiadau i gefnogi pynciau eraill fydd yn golygu y bydd y dysgwr yn fwy parod i symud ymlaen yn y dyfodol – i'r brifysgol, i hyfforddiant pellach neu i gyflogaeth.

Mae'r 7 sgil yn ymwneud â chymhlethdod; mae nhw'n aml-weddog gan gynnwys cydrannau cysylltiedig ond gwahanol i'w gilydd. Mae'r sgiliau hyn yn cael eu hasesu ar draws y 4 cydran: Mentergarwch a Chyflogadwyedd, Dinasyddiaeth Fyd-eang, Cymuned a'r Project Unigol. Mae gofyn i ddysgwyr lwyddo ym mhob cydran gyda'r cyfanswm marciau yn rhoi'r graddau A*, A, B, C, D, E, U gan gyfateb i raddau Safon Uwch. Dyma'r radd fydd yn cael ei chynnwys yn y cynigion UCAS.

Llythrennedd Y gallu i fynegi syniadau cymhleth yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan addasu iaith a therminoleg mewn ffordd sy'n briodol i'r gynulleidfa.
Rhifedd Y gallu i goladu, dadansoddi a chyflwyno data/gwybodaeth rhifiadol cymhleth o amrywiol ffynonellau, gan ddethol ystyr priodol.
Llythrennedd Ddigidol Y gallu i ddeall a defnyddio technoleg ddigidol at ddibenion cymhleth, mewn ffordd sy'n briodol i'r gynulleidfa.
Cynllunio a Threfnu Y gallu i reoli eich hun a/neu bobl eraill, adnoddau ac amgylchiadau i gyrraedd nod penodol sy'n gymhleth.
Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau Y gallu i gasglu gwybodaeth berthnasol, nodi materion allweddol, cysylltu gwybodaeth a'i chymharu, a dod i gasgliadau er mwyn datrys problemau cymhleth.
Creadigrwydd ac Arloesedd Y gallu i gynhyrchu syniadau cymhleth gwreiddiol a thrawsnewid syniadau mewn ffordd ymarferol i ddatblygu cynnyrch, gwasanaeth, proses, system neu ryngweithio cymdeithasol newydd neu well.
Effeithiolrwydd Personol Y gallu i addasu eich sgiliau a'ch priodoleddau i sicrhau canlyniadau o safon uchel. Addasu eich ymddygiad ar gyfer tasgau, sefyllfaoedd ac unigolion.


Bagloriaeth Cymru Uwch

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch yn cael ei ddyfarnu pan fyddwch wedi llwyddo yn y Dystysgrif Her Sgiliau a'r cymhwyster ategol sydd i'w weld yn yr olwyn isod. Mae hyn yn dangos eich gallu academaidd a lefelau eich sgiliau yn yr un lle.


Deunyddiau hyrwyddo

Dyma 6 poster sydd wedi eu creu i hyrwyddo y Tystysgrif Her Sgiliau Uwch:


Banc Briff Her

Her y Gymuned

Her Mentergarwch a Chyflogadwyedd

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Heriau Generig(Gellir eu haddasu gan ganolfannau)

Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan sefydliadau

Heriau y Gymuned wedi eu cymeradwyo

Heriau Menter a Chyflogadwyedd wedi eu cymeadwyo

Heriau Dinasyddiaeth Fyd-eang wedi eu cymeradwyo


Cysylltwch â Ni

Rheolwr Framwaith Bagloriaeth Cymru

Caroline Morgan
029 2026 5319
Ebostio Caroline

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Cefnogaeth Rhanbarthol

Mae ein Swyddogion Cefnogaeth Rhanbarthol ymroddgar hefyd wrth law i helpu i wneud y newid yn esmwyth. Gallwch ddod o hyd i'ch Swyddog yma.

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Adroddiad yr Uwch Gymedrolwyr Adroddiad Haf 2019 (1).pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.