Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Uwch


E-Gyflwyno

Mae gwaith ymgeiswyr mewn unedau/cydrannau a asesir neu gymedrolir yn fewnol yn cael ei e-gyflwyno i CBAC ar gyfer y pwnc hwn. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.


Deunyddiau hyrwyddo

Dyma 6 poster sydd wedi eu creu i hyrwyddo y Tystysgrif Her Sgiliau Uwch:


Banc Briff Her

Her y Gymuned

Her Mentergarwch a Chyflogadwyedd

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Heriau Generig(Gellir eu haddasu gan ganolfannau)

Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan sefydliadau

Heriau y Gymuned wedi eu cymeradwyo

Heriau Menter a Chyflogadwyedd wedi eu cymeadwyo

Heriau Dinasyddiaeth Fyd-eang wedi eu cymeradwyoTystysgrif Her Sgiliau Uwch

Bwriad y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yw i ddatblygu sgiliau, priodoleddau ac ymddygiadau mwy cymhleth. Bydd yn cynnig profiadau i gefnogi pynciau eraill fydd yn golygu y bydd y dysgwr yn fwy parod i symud ymlaen yn y dyfodol – i'r brifysgol, i hyfforddiant pellach neu i gyflogaeth.

Mae'r 7 sgil yn ymwneud â chymhlethdod; mae nhw'n aml-weddog gan gynnwys cydrannau cysylltiedig ond gwahanol i'w gilydd. Mae'r sgiliau hyn yn cael eu hasesu ar draws y 4 cydran: Mentergarwch a Chyflogadwyedd, Dinasyddiaeth Fyd-eang, Cymuned a'r Project Unigol. Mae gofyn i ddysgwyr lwyddo ym mhob cydran gyda'r cyfanswm marciau yn rhoi'r graddau A*, A, B, C, D, E, U gan gyfateb i raddau Safon Uwch. Dyma'r radd fydd yn cael ei chynnwys yn y cynigion UCAS.

Llythrennedd Y gallu i fynegi syniadau cymhleth yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan addasu iaith a therminoleg mewn ffordd sy'n briodol i'r gynulleidfa.
Rhifedd Y gallu i goladu, dadansoddi a chyflwyno data/gwybodaeth rhifiadol cymhleth o amrywiol ffynonellau, gan ddethol ystyr priodol.
Llythrennedd Ddigidol Y gallu i ddeall a defnyddio technoleg ddigidol at ddibenion cymhleth, mewn ffordd sy'n briodol i'r gynulleidfa.
Cynllunio a Threfnu Y gallu i reoli eich hun a/neu bobl eraill, adnoddau ac amgylchiadau i gyrraedd nod penodol sy'n gymhleth.
Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau Y gallu i gasglu gwybodaeth berthnasol, nodi materion allweddol, cysylltu gwybodaeth a'i chymharu, a dod i gasgliadau er mwyn datrys problemau cymhleth.
Creadigrwydd ac Arloesedd Y gallu i gynhyrchu syniadau cymhleth gwreiddiol a thrawsnewid syniadau mewn ffordd ymarferol i ddatblygu cynnyrch, gwasanaeth, proses, system neu ryngweithio cymdeithasol newydd neu well.
Effeithiolrwydd Personol Y gallu i addasu eich sgiliau a'ch priodoleddau i sicrhau canlyniadau o safon uchel. Addasu eich ymddygiad ar gyfer tasgau, sefyllfaoedd ac unigolion.


Bagloriaeth Cymru Uwch

Mae Bagloriaeth Cymru Uwch yn cael ei ddyfarnu pan fyddwch wedi llwyddo yn y Dystysgrif Her Sgiliau a'r cymhwyster ategol sydd i'w weld yn yr olwyn isod. Mae hyn yn dangos eich gallu academaidd a lefelau eich sgiliau yn yr un lle.


Cysylltwch â Ni

Rheolwr Framwaith Bagloriaeth Cymru

Caroline Morgan
029 2026 5319
Ebostio Caroline

Swyddog Bagloriaeth Cymru CA4 Cenedlaethol/Sylfaen

Sara Davies
029 2026 5191
Ebostio Sara

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Nia Williams
029 2026 5338
Ebostio Nia

Mae ein Swyddogion Cefnogaeth Rhanbarthol ymroddgar hefyd wrth law i helpu i wneud y newid yn esmwyth. Gallwch ddod o hyd i'ch Swyddog yma.

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Bagloriaeth Cymru CBAC - DPP Cydlynwyr Newydd
Bagloriaeth Cymru CBAC – Cynhadledd Uwch
Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith: Paratoi i Addysgu
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.