Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lladin Tystysgrif Lefel 1/2

Tystysgrifau Lefel 1 a Lefel 2 yn Yr Iaith Ladin / Yr Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig

Mae CBAC yn darparu cymwysterau yng Nghymru a Lloegr sy'n bodloni anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yn y ddwy wlad. Bydd yn parhau i wneud hynny.

Mae Tystysgrifiau CBAC mewn Lladin yn cynnig cyrsiau hyblyg ac ysgogol y gellir eu defnyddio fel 'cerrig camu' neu fel dewis hollol wahanol i TGAU.

Y Newyddion Diweddaraf

Y cyfle asesu terfynol ar gyfer y Tystysgrifau Lefel 2 mewn Iaith Ladin a Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig yw Mehefin 2020. Bydd cyfle i ailsefyll yr unedau allanol Iaith Ladin Craidd (9521) a Phynciau Gwareiddiad Rhufeinig (9522) ar gael yn 2021 os oes galw. Cyfeiriwch at gylchlythyr 030 (Hydref 2018) am ragor o fanylion. Dylai canolfannau sy'n chwilio am gymhwyster Lefel 2 gyfeirio at TGAU Eduqas CBAC mewn Lladin sydd ar gael i ganolfannau yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r Tystysgrifau Lefel 1 mewn Iaith Ladin a Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig yn parhau i fod ar gael. Bydd yr holl opsiynau cyfredol, gan gynnwys papurau Iaith Graidd ym mis Ionawr ac Asesiad dan Reolaeth ar gyfer Gwareiddiad Rhufeinig, yn parhau. Dylai canolfannau yn Lloegr nodi, o 2018, mai dim ond TGAU mewn Lladin sy'n denu pwyntiau perfformiad ac yn cyfrannu at fesur perfformiad Ebacc.

Y testunau Gwareiddiad Rhufeinig ar gyfer 2018 - 2020 yw Testun 3 Y Fyddin Rufeinig a Thestun 4 Adloniant a Hamdden.

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Lladin (i'w addysgu o 2016)

Mae CBAC wedi datblygu cymhwyster TGAU (9-1) diwygiedig ar gyfer Lladin  fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2016, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i'r fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Lladin ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Bwletinau Pwnc

Ffiniau Gradd (GMU / Marciau Crai)

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Nid yw'r cyfarfodydd DPP wyneb yn wyneb ar gael yn y pwnc hwn ar hyn o bryd oherwydd gofynion rheoleiddio. Bydd darpariaeth adolygu arholiadau ar gael ar-lein. Mae cyflwyniad ar gael sy'n rhoi manylion o'r ddarpariaeth hon.

Gellir llwytho i lawr y deunyddiau cefnogi o'n cyfarfod DPP mis Tachwedd 2012 o'r wefan ddiogel. Dewiswch 'Llwytho i lawr Adnoddau PDF' o'r golofn ar yr ochr chwith, yna 'Deunyddiau DPP' ac yna Lladin o'r rhestr pynciau. Mae eitemau 11-13 yn cynnwys enghreifftiau o waith Asesiad dan Reolaeth ymgeiswyr.

Adnoddau Allweddol

Am fanylion pellach, cysylltwch â

Swyddog Pwnc

Naomi Taylor
029 2240 4294
Ebostio Naomi

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matt Oatley
029 2240 4294
Ebostio Naomi

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
Lefel 1 / 2 Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.