Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Electroneg TGAU (o 2009)

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.


Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae CBAC yn darparu cymwysterau TGAU Electroneg sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr, a bydd yn parhau i wneud hynny.

Newyddion

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Electroneg (i'w addysgu o 2017)

Mae CBAC wedi datblygu cymhwyster TGAU (9-1) diwygiedig ar gyfer Electroneg fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i'r fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Electroneg ar wefan Eduqas.

Mae Cymwysterau Cymru (QW) wedi cadarnhau y byddwn yn gallu cyflwyno manyleb CBAC Eduqas TGAU Electroneg i QW ar ôl iddo gael ei achredu gan Ofqual, er mwyn ei ddynodi yng Nghymru, i'w addysgu o fis Medi 2017 ymlaen.

Bydd cymwysterau sydd wedi'u dynodi wedi eu rhestru ar y gronfa ddata o gymwysterau a gaiff eu rheoleiddio yng Nghymru (QiW) https://www.qiw.wales/. Gallant gael eu haddysgu gan ysgolion a cholegau yng Nghymru, a byddant yn gymwys ar gyfer cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Adnoddau

  • Adolygu arholiadau ar-lein - ar gael yn awr
    Mae'r adnodd hwn yn eich galluogi i ddadansoddi canlyniadau a nodi cryfderau a gwendidau. Mae cwestiynau allweddol wedi eu dewis ar gyfer pob uned o gyfres yr Haf 2013 a darperir ymatebion enghreifftiol gan ddisgyblion, ynghyd ag adborth gan yr Uwch Arholwr.
  • Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim i staff dysgu ar ein Gwefan Ddiogel.

Marciau Unffurf (GMU)

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w chael yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

Philip Glover
029 2240 4254
Ebostio Philip

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matthew Roberts
029 2240 4254
Ebostio Matthew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Eduqas A Level Electronics - Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
Eduqas GCSE Electronics: Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
 
Newydd
pdf document logo
TGAU Electroneg Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.