Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Troseddeg Lefel 3 (o 2015)

Mae tasgau a briffiau newydd ar gyfer Uned 1 2019-20 bellach ar gael ar y wefan ddiogel. Mae'r holl briffiau yn cynnwys canllawiau llawn ar gyfer aseswyr a'r taflenni marciau diweddaraf. Does dim newid i dasgau a briffiau Uned 3 ar gyfer 2019-20. Mae'r canllawiau sydd wedi'u diweddaru'n llawn ar gyfer y cwrs troseddeg bellach ar gael yn ein dogfen Cwestiynau Cyffredin newydd.

Cymerwch gip ar y fideo yma am gyngor ar gynllunio a chynnal asesiadau dan reolaeth.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein cymhwyster Lefel 3 Troseddeg wedi'i gymeradwyo gan Ofqual a Llywodraeth Cymru. Bydd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2015 (i'w achredu am y tro cyntaf yn 2017).

Mae pwyntiau UCAS am y cymhwyster hwn a chafodd ei gynnwys ar Gyfrifiannell Tariffau UCAS. Hefyd cadarnhaodd DfE y bydd y cymhwyster Lefel 3 Troseddeg yn cael ei gynnwys ar dablau perfformiad 2018.

Rydym yn parhau i weithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc i ddatblygu adnoddau gwerthfawr a fydd o gymorth i chi greu gwersi sy'n dal sylw eich myfyrwyr.

- CBAC Lefel 3 Tystysgrif mewn Troseddeg (QAN 601/6249/1)

- CBAC Lefel 3 Diploma mewn Troseddeg (QAN 601/6248/X)

Dalier sylw: gwnaed newidiadau i’r fanyleb Lefel 3 Troseddeg (2015). Yn y paragraff olaf ar dudalen 17, mae bellach yn nodi ei bod yn ofynnol o ran y cymwysterau i'w dyfarnu o 2020 ymlaen i ymgeiswyr basio pob uned er mwyn ennill gradd yn y gymhwyster.

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.

Dogfennau Allweddol

Gallwch ddod o hyd i ddogfennau ychwanegol ar gyfer y cymhwyster hwn yn nogfennau cysylltiedig Troseddeg.

Datganiad Proffesiynol Parhaus

Does dim cyrsiau ar gael ar gyfer Troseddeg ar hyn o bryd

Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Erin Roberts
029 2240 4287
Ebostio Erin

Swyddog Pwnc

Neil Evans
029 2240 4287
Ebostio Neil

Swyddog Pwnc

Caroline Redman
029 2240 4287
Ebostio Caroline

Swyddog Pwnc

Rob Williams
029 2240 4287
Ebostio Rob

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Lefel 3 Troseddeg
Lefel 3 Troseddeg: DPP Ar-lein
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.