Sut i apelio

Ni fydd CBAC yn codi ffi am apeliadau yn haf 2021.

 

Mae'r wybodaeth sy'n dilyn yn ymwneud â'n cymwysterau CBAC wedi'u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru – TGAU, UG/Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a chymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru yn unig. Noder, nid yw Canllawiau Apeliadau Haf 2021 y CGC yn berthnasol i'r cymwysterau hyn.

 

Ewch i'n gwefan Eduqas i gael gwybod am ein cymwysterau Eduqas – TGAU, UG a Safon Uwch. Mae ein cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau cyffredinol eraill –Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol, Lefel 3 Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol, Tystysgrifau Lefel Mynediad, Project Estynedig, Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol, Lefel 1/2 Lladin – yn dilyn yr un broses adolygiad canolfannau ac apeliadau â'n cymwysterau Eduqas.

 

Adolygiadau canolfannau a'r broses apeliadau

 

Mae pawb yn gweithio'n galed i wneud yn siŵr bod dysgwyr yn cael gradd ddilys yr haf hwn. Ond, os yw dysgwr yn credu bod gwall wedi digwydd wrth bennu eu gradd, yna mae ganddyn nhw'r hawl i wneud y canlynol:

  • Cam 1 (cyn y canlyniadau) – gofyn i'w hysgol neu goleg ymgymryd ag adolygiad fel canolfan. Rhaid i ysgolion a cholegau ddweud wrth eu dysgwyr am y broses adolygiad canolfannau a'r terfynau amser perthnasol. Rhaid cwblhau adolygiadau canolfannau a diweddaru unrhyw newidiadau i raddau sy'n deillio ohonyn nhw erbyn 20 Gorffennaf.
  • Cam 2 (ar ôl y canlyniadau) – gofyn i'w hysgol neu goleg gyflwyno eu hapêl i CBAC, os ydyn nhw'n credu bod gwall o hyd ar ôl i'r ganolfan gwblhau'r adolygiad. Rhaid i ysgolion a cholegau gyflwyno apêl y dysgwr i CBAC.
  • Cam 3 – gofyn i Cymwysterau Cymru ystyried p'un a ddilynodd CBAC ei weithdrefnau ar gyfer cynnal yr apêl Cam 2 ai peidio (dim ond yn berthnasol ar gyfer cymwysterau CBAC TGAU, UG, Safon Uwch a Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru). 

Mae ein Canllawiau am adolygiadau canolfannau ac apeliadau ar gael yma.

 

Gall myfyrwyr weld gwybodaeth ddefnyddiol iddyn nhw yma.

 

Dyddiadau Allweddol CBAC ar gyfer apeliadau haf 2021

 

UG a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau Uwch, Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

 

Apeliadau blaenoriaethol i'r dysgwyr hynny sydd â lle ar gwrs gradd/addysg uwch neu brentisiaeth fodern uwch i'w gadarnhau: 10 – 23 Awst

 

Apeliadau sydd ddim yn flaenoriaeth: 10 Awst – 17 Medi

 

CBAC TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau Sylfaen a Chenedlaethol, Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau, Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Uned 216)

 

Pob apêl:  24 Awst – 21 Medi

 

Noder, ni dderbynnir apeliadau sy'n cyrraedd ar ôl y terfyn amser.