Safoni Graddau: Haf 2020

Eleni bydd eich graddau'n cael eu seilio ar Raddau Asesu Canolfannau a Threfnau Rhestrol y mae eich athrawon/darlithwyr wedi cyflwyno i ni. Mae angen cynnal safonau. Er mwyn gwneud hynny, byddwn ni'n defnyddio prosesau ystadegol i safoni eich graddau. Cafodd y prosesau hyn eu datblygu gan CBAC a'u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, sef y corff sy'n rheoleiddio cymwysterau yng Nghymru.

 

Trwy'r broses hon, gall dysgwyr fod yn sicr eu bod yn derbyn gradd deg, sydd ar safon gyson â'r blynyddoedd blaenorol â'r blynyddoedd i ddod.

 


Gallwch ddarganfod mwy yn y ddogfen Safoni Graddau.

 

Ble alla i gael gafael ar y wybodaeth a ddefnyddiwyd i safoni ein canlyniadau?

 

Gall deiliaid cyfrifon cynradd ac eilaidd gyrchu'r wybodaeth ar ein gwefan ddiogel (Canlyniadau > Data Asesu Canolfannau – Canlyniadau ac Apeliadau) ar gyfer pob pwnc. Bydd y wybodaeth ganlynol ar gael ar ddiwrnod y canlyniadau:

  • y graddau asesu canolfannau a ddefnyddiwyd at ddibenion safoni
  • y drefn restrol a ddefnyddiwyd at ddibenion safoni
  • y dosraniad graddau hanesyddol yn seiliedig ar ganlyniadau hanesyddol yr ysgol neu'r coleg fesul pwnc
  • graddau wedi'u cyfrifo terfynol ar gyfer pob dysgwr yn dilyn y safoni a chrynodeb o'r dosraniad graddau terfynol fesul pwnc.

Hefyd, bydd modd i ddeiliaid cyfrifon cynradd ac eilaidd gael gafael ar wybodaeth ychwanegol ynglŷn â data hanesyddol a chyrhaeddiad blaenorol tua 4 diwrnod gwaith ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau. Bydd hyn yn cynnwys enwau'r dysgwyr y cynhwyswyd data canlyniadau hanesyddol ar eu cyfer yn y safoni a'r cymwysterau yr oedd y canlyniadau'n berthnasol iddynt. Bydd hefyd yn cynnwys enwau pob un o'r dysgwyr, gan gynnwys y rhai o garfan 2020, y cynhwyswyd data cyflawniad blaenorol ar eu cyfer yn ystod y cam safoni.