Y Newyddion Diweddaraf

Darllenwch ein cyhoeddoadau isod i gael yr holl ddiweddariadau a gwybodaeth bolisi ddiweddaraf. Byddwn yn diweddaru’r rhan hon o’r wefan pan gyhoeddir unrhyw fanylion newydd, gofynnwn i chi felly edrych arni’n rheolaidd. Gwerthfawrogwn eich amynedd.

 

26/08/2020: Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi datganiad yn cadarnhau’r broses apelio

20/08/2020: Cymwysterau Cymru Diweddariad Apeliadau

 

Diweddariad canlyniadau

 

Yn dilyn cyhoeddiadau llywodraethau a rheoleiddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar 17 Awst ynglŷn â chanlyniadau haf 2020, mae'r wybodaeth ganlynol bellach yn berthnasol

 

CBAC Safon Uwch

Bydd dysgwyr yn derbyn y radd orau o'u gradd wedi'i chyfrifo, gradd asesu canolfannau neu radd UG gyfatebol. Rydym yn prosesu'r canlyniadau ac yn anelu at gael y graddau wedi'u diweddaru i'r canolfannau erbyn diwedd y dydd, ddydd Mercher 19 Awst. Hysbysir UCAS am unrhyw ddiweddariad i raddau yn awtomatig a byddan nhw’n rhannu'r wybodaeth â'r Prifysgolion a Cholegau.

 

Eduqas Safon Uwch ac UG, CBAC UG, Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif Her Sgiliau (Uwch), Lefel 3 Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol.

Bydd dysgwyr yn derbyn y radd orau o naill ai'r radd wedi'i chyfrifo neu'r radd asesu canolfannau. Rydym yn prosesu'r canlyniadau ac yn anelu at gael y graddau wedi'u diweddaru i'r canolfannau erbyn diwedd y dydd, ddydd Mercher 19 Awst. Hysbysir UCAS am unrhyw ddiweddariad i raddau yn awtomatig a byddan nhw’n  rhannu'r wybodaeth â'r Prifysgolion a Cholegau.

 

Sylwer os gwelwch yn dda, oherwydd newidiadau diweddar wrth ddyfarnu graddau, nid yw'r canlyniadau agregu Bagloriaeth Cymru wedi'u diweddaru i gyfleu'r graddau cymwysterau ategol newydd. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth o ran pa bryd y bydd y graddau hyn yn cael eu diweddaru. Sylwer, y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Tystysgrif Her Sgiliau (Uwch) sydd â phwyntiau UCAS, nid y dystysgrif Bagloriaeth Cymru.

 

CBAC TGAU, Eduqas TGAU, Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif Her Sgiliau (CA4 ac Ôl-16 Sylfaen a Chenedlaethol), Lefel 1/2 Dyfarniadau a Thystysgrifau Galwedigaethol*, Lefel 1/2 Cymwysterau Cyffredinol Eraill (Lladin a Mathemateg Ychwanegol) a Lefel Mynediad.

Bydd dysgwyr yn derbyn y radd orau o naill ai'r radd wedi'i chyfrifo neu'r radd asesu canolfannau. Cyhoeddwyd y canlyniadau i ganolfannau yn ôl yr amserlen ar ddydd Mercher 19 Awst am 00:01. Rhaid i ganlyniadau aros yn gyfrinachol ac ni ddylid eu rhyddhau i ymgeiswyr tan 8am ddydd Iau 20 Awst.

 

Sylwer os gwelwch yn dda, oherwydd newidiadau diweddar wrth ddyfarnu graddau, nid yw'r canlyniadau agregu Bagloriaeth Cymru wedi'u diweddaru i gyfleu'r graddau cymwysterau ategol newydd. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth o ran pa bryd y bydd y graddau hyn yn cael eu diweddaru.

 

*Cyhoeddir trefniadau ar wahân ar gyfer canlyniadau unedau ein cymwysterau Lefel 1/2 Dyfarniadau a Thystysgrifau Galwedigaethol.

 

Llwybrau Ieithoedd, Iaith ar Waith, Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (Cymru yn unig)

Bydd dysgwyr yn derbyn y graddau asesu canolfannau. Cyhoeddwyd y canlyniadau i ganolfannau yn ôl yr amserlen ar ddydd Mercher 19 Awst am 00:01. Rhaid i ganlyniadau aros yn gyfrinachol ac ni ddylid eu rhyddhau i ymgeiswyr tan 8am ddydd Iau 20 Awst.

 

Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

Cyhoeddwyd y canlyniadau ar 13 Awst a fyddan nhw ddim yn newid

 

Llwybrau Mynediad

Cyhoeddwyd y canlyniadau ar 2 Gorffennaf yn seiliedig ar raddau asesu canolfannau a fyddan nhw ddim yn newid.

 

Cyhoeddir canlyniadau i ganolfannau fel arfer drwy EDI a'r wefan ddiogel.

 

Apeliadau

 

Rydym yn aros i’r rheoleiddwyr gadarnhau pa newidiadau sydd i'w gwneud i'r drefn apeliadau. Bydd mwy o fanylion ar gael cyn gynted â phosibl.

 

Byddwn yn parhau i diweddaru’r wefan i gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Diweddariad Pwysig – 18/08/2020: Cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau cyffredinol eraill

 

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y dyfernir yr uchaf o'u graddau a gyfrifwyd neu'r radd a gyflwynwyd gan eu canolfan i ymgeiswyr a gofrestrwyd am gymwysterau TGAU, TAG UG a Safon Uwch a'r Dystysgrif Her Sgiliau yr haf hwn. Yn dilyn hynny, rydym wedi adolygu ar frys ein cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau cyffredinol eraill a luniwyd i'w sefyll ochr yn ochr â'r TGAU a TAG UG a Safon Uwch, gan eu bod wedi dilyn dull tebyg o benderfynu canlyniadau.

 

Yn dilyn yr adolygiad hwn, gallwn gadarnhau y dyfernir canlyniadau'r cymwysterau CBAC canlynol hefyd ar sail yr uchaf o'r radd a gyfrifwyd neu'r radd a gyflwynwyd gan y ganolfan:

 • Tystysgrifau Lefel Mynediad – Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth
 • Lefel 1 a Lefel 2 Tystysgrif yn yr Iaith Ladin a Thystysgrif yn yr Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufain
 • Lefel 1/2 Dyfarniadau a Thystysgrifau Galwedigaethol
 • Lefel 2 Tystysgrif mewn Mathemateg Ychwanegol
 • Lefel 3 Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol

Drwy wneud hyn, sicrheir bod y dull o ddyfarnu graddau ar gyfer ein cymwysterau galwedigaethol yn gyson â'r dull a ddefnyddiwyd ar gyfer y cymwysterau TGAU a TAG a'r Dystysgrif Her Sgiliau.

 

Rhyddhawyd canlyniadau cychwynnol ein Lefel 3 Tystysgrifau a Diplomâu i ymgeiswyr ar 14 Awst 2020. Rydym yn prosesu'r canlyniadau ac yn anelu at ddarparu'r graddau wedi'u diweddaru i'r canolfannau erbyn diwedd y dydd, dydd Gwener.

 

Bydd ein canlyniadau ar gyfer y Tystysgrifau Lefel Mynediad a'n cymwysterau Lefel 1 a 2 yn cael eu rhyddhau i ymgeiswyr ddydd Iau 20 Awst 2020. Bydd y canlyniadau hyn yn adlewyrchu'r newid yn y dull a amlinellwyd uchod.

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o Gymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol (VTQ) gyda strwythurau a threfniadau asesu a graddio gwahanol yn perthyn iddynt. Nid yw'r newid dull hwn yn berthnasol i'r cymwysterau canlynol. Cawsant eu cyfrifo gan ddefnyddio dull gwahanol a doedd dim addasiadau ystadegol yn rhan o hynny:

 • Cymwysterau Llwybrau Mynediad
 • Unedau Ieithoedd
 • Iaith ar Waith a Cymraeg Gwaith
 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

 

DIWEDDARIAD PWYSIG: 17/08/2020

 

Derbyniwn y newid polisi a gyhoeddodd Kirsty Williams, AS, y Gweinidog Addysg heddiw i gyhoeddi canlyniadau TGAU, UG, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru ar sail y Graddau Asesu Canolfannau a gyflenwyd gan athrawon/darlithwyr. Er y deallwn yr amgylchiadau wnaeth effeithio ar benderfyniad y Gweinidog, rydym yn hyderus o hyd yn y nodau a’r dull safoni presennol. Mae’r rhain yn cyfateb i ofynion Cymwysterau Cymru, ac wedi’u cadarnhau drwy ymgynghoriad cyhoeddus.

 

Bydd ein tîm ni’n rhoi’r newid polisi hwn ar waith yn awr wrth gyhoeddi’r graddau TGAU a Thystysgrif Her Sgiliau ddydd Iau. Rydym yn paratoi ar hyn o bryd i ailgyhoeddi’r graddau UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau Uwch i ddysgwyr yn dilyn y newid polisi hwn. 

 

Mae’r rhan fwyaf o’r cymwysterau galwedigaethol sy’n cael eu dyfarnu yng Nghymru yn cael eu cynnig yn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig hefyd. Mae trafodaethau ar y gweill i benderfynu ar y dull ar gyfer cymwysterau galwedigaethol. Unwaith y bydd gennym ragor o wybodaeth, byddwn yn ei rhannu ar ein gwefan. Diolch am eich amynedd parhaus.

 

Canlyniadau Safon Uwch Haf 2020 – DIWEDDARIAD


Dydd Mercher 12 Awst, derbyniodd Cymwysterau Cymru gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i dalu sylw dyledus i bolisi newydd Llywodraeth Cymru na ddylai dysgwyr Safon Uwch dderbyn canlyniad gradd mewn pwnc yn Haf 2020 sy’n is na’u gradd UG gyfatebol. Cyflwynir y rheol hon ar ôl i CBAC ryddhau canlyniadau cychwynnol i ysgolion a cholegau. Dylai dysgwyr sy’n derbyn eu graddau Safon Uwch, felly, edrych ar y radd a ddyfarnwyd i weld a yw’r radd honno yr un fath, yn uwch neu’n is na’u gradd UG yn y pwnc hwnnw.

Os yw’r radd yn is, caiff ei disodli gan yr un radd ag a dderbyniwyd ar gyfer UG. Nid oes angen cyflwyno cais am apêl gan yr hysbysir ysgolion a cholegau am raddau diwygiedig cyn gynted ag y bo modd.

Os bydd angen, dylai dysgwyr sydd am fynd ymlaen i Addysg Uwch gysylltu â’u darpar brifysgol i’w hysbysu am y newid hwn. Bydd prifysgolion eisoes yn ymwybodol beth yw’r graddau UG a ddyfarnwyd gan y byddant wedi’u cynnwys ar y ffurflen gais UCAS. Gallai rhai dysgwyr fod wedi sefyll unedau UG, ond heb wneud cais i’w ‘cyfnewid’ am ddyfarniad UG. Dan yr amgylchiadau hyn, bydd CBAC yn ailgyhoeddi’r radd Safon Uwch fel pe bai’r UG wedi’i gyfnewid.

 

Bydd CBAC yn defnyddio’r graddau UG wedi’u safoni a ddyfarnwyd i ymgeiswyr yng nghyfres Mehefin 2020 i addasu graddau Safon Uwch.

 

Wrth gychwyn y broses o ddiweddaru graddau, bydd CBAC yn defnyddio’r graddau UG a ddyfarnwyd ganddo yng nghyfresi arholiadau Mehefin 2018, Mehefin 2019 a Mehefin 2020 i adnabod gradd UG orau pob dysgwr yn y cymhwyster. Os canfyddir bod y radd hon yn uwch na’r hyn a ddyfarnwyd i’r ymgeisydd hwnnw ar gyfer Safon Uwch yng nghyfres arholiadau Mehefin 2020, bydd y radd UG orau a gyflawnwyd yn disodli’r radd Safon Uwch. Cyhoeddir y graddau diwygiedig hyn yr wythnos nesaf i’r ysgolion a’r colegau gan CBAC.

 

Os oes gan ymgeisydd radd UG well gan fwrdd arholi neu o gyfres arholiadau arall, neu os nad yw’r rhediad cyntaf yn adnabod gradd UG, gall ymgeiswyr apelio hyn drwy eu hysgol neu goleg.


Mae Cymwysterau Cymru wedi cysylltu ag UCAS.