Canlyniadau Haf 2020: Popeth y mae angen i chi ei wybod

Y Newyddion Diweddaraf: Ewch i’n hadran Y Newyddion Diweddaraf i weld y diweddaraf o ran datblygiadau polisi a gwybodaeth. Byddwn yn diweddaru’r rhan hon o’r wefan pan gyhoeddir unrhyw fanylion newydd, gofynnwn i chi felly edrych arni’n rheolaidd. Gwerthfawrogwn eich amynedd.

3 Medi 2020

Cyhoeddodd y CGC ganllawiau wedi’u diweddaru mewn perthynas ag apeliadau ar gyfer canlyniadau haf 2020. Argymhellwn yn gryf y darllenir y canllawiau hyn cyn cyflwyno unrhyw apêl i CBAC. Noder hefyd y dystiolaeth y mae angen ei darparu i gefnogi apêl.P'un a ydych chi am gael gwybod sut cafodd eich graddau eu cyfrifo, gwybodaeth am apeliadau, casglu eich canlyniadau, neu gysylltau defnyddiol – mae popeth yma i chi! 

Hefyd, gallwch chi weld amrediad o wybodaeth ddefnyddiol yn ein dogfen Canllaw i Ganlyniadau ac Apeliadau Haf 2020 a thaflen ffeithiau.

 

Gwybodaeth a thystiolaeth sy'n ofynnol i gefnogi apêl

 

Rhesymau dros apêl

Gwybodaeth a thystiolaeth arall i'w cyflwyno i CBAC

Gwall gan yr ysgol neu'r coleg

 

 

Rhaid darparu'r holl wybodaeth a thystiolaeth ynghyd â'r cais am apêl.

·     Esboniad manwl yn nodi pam yr ystyrir bod data y datganwyd eu bod yn gywir gan bennaeth y ganolfan erbyn hyn yn anghywir.

·     Dogfennau'n dangos tystiolaeth bod y ganolfan wedi dilyn y broses gywir a bod dau o bobl wedi llofnodi'r graddau a'r wybodaeth am drefn restrol cyn llofnodi datganiad pennaeth y ganolfan.

·     Tystiolaeth bod yr ymgeisydd wedi'i ymrestru ar y cwrs ac y byddai wedi sefyll yr arholiad eleni pe na byddai'r arholiadau wedi'u canslo (cofrestriadau hwyr yn unig)

·     Y graddau asesu canolfannau a gwybodaeth am drefn restrol wedi'u cywiro, gan gynnwys cadarnhad gan Bennaeth y Ganolfan yn nodi bod y wybodaeth yn gywir

·     Cadarnhad bod gwiriadau sicrhau ansawdd ychwanegol wedi'u cynnal ar y graddau a'r wybodaeth am drefn restrol a gyflwynwyd gan y ganolfan ac nad oes unrhyw wall arall yn bodoli.

Data anghywir wedi'u defnyddio gan CBAC

 

Gofynnir i ganolfannau edrych am wallau o du'r ganolfan cyn cyflwyno apêl am y rhesymau hyn.

 

 

Dylai'r ysgol/coleg nodi'r wybodaeth sy'n anghywir yn ei farn ef a chyflwyno'r hyn y mae'n ystyried yw'r wybodaeth gywir.

.

Byddai data anghywir yn cynnwys:

y radd asesu canolfannau a gyflwynwyd gan y ganolfan yn wahanol i'r wybodaeth a ddefnyddiodd CBAC

Rhesymau dros weithredu

Dylai'r ysgol/coleg nodi ymhle mae'n credu na ddefnyddiodd CBAC y model safoni cywir

  • Sut ydw i'n cael fy nghanlyniadau?
  • Sut mae graddau'n cael eu cyfrifo?
  • Gwneud apêl
  • Cefnogaeth a Chysylltau

Os oes tystiolaeth gredadwy gan ddysgwr nad oedd gradd yn seiliedig ar ddyfarniadau gwrthrychol ond ar ffactorau cwbl amherthnasol neu oddrychol eraill yn arwain at duedd neu wahaniaethu, dylai godi'r mater hwn fel cwyn neu apêl fewnol â'i ysgol/coleg.

Gall honiad o duedd, gwahaniaethu neu fethiant i ystyried addasiadau rhesymol, y mae tystiolaeth gredadwy ar gael i'w cefnogi, gael ei gyflwyno i CBAC a'i ymchwilio fel achos o gamymddwyn.

Cysylltau Defnyddiol