Addasiadau haf 2021

Mae Llywodraeth Cymru a Cymwysterau Cymru, mewn ymateb i gau'r ysgolion a cholegau dros dro ym mis Mawrth 2020, wedi cyhoeddi y bydd cymwysterau yn cael eu haddasu i'w hasesu yn 2021. Bwriad hyn yw gwneud iawn am yr amser addysgu a dysgu a gollwyd a chynorthwyo'r canolfannau i gydymffurfio â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol.

Yn ei ddogfen reoleiddiol, Gofynion ar gyfer Addasu Asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol yn 2021, mae Cymwysterau Cymru wedi nodi egwyddorion clir, i'w dilyn gennym wrth addasu'r yn 2021.

Yn rhan o’r broses hon, rydyn ni wedi ymgynghori ag athrawon o wahanol rannau o Gymru. Mae’r adborth a gafwyd ganddyn nhw wedi’i gynnwys lle bynnag y bo’n bosibl, gan sicrhau ar yr un pryd ein bod yn cynnal dilysrwydd ein cymwysterau i’n holl ddysgwyr. Cynhaliodd Ofqual ymgynghoriad ychwanegol ar gyfer athrawon sy’n cyflwyno Cymwysterau Galwedigaethol – bydd gwybodaeth bellach am y canlyniadau’n cael ei rhannu maes o law.

Rydyn ni’n hyderus bod yr addasiadau a wnaed i’n cymwysterau yn cynnig yr ateb tecaf bosibl i ddysgwyr yng Nghymru yn yr amgylchiadau eithriadol hyn. 

I gael gwybod mwy, darllenwch ein dogfen addasiadau isod.