Gwybodaeth ymlaen llaw

Tachwedd 2022: Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gael

 

Gallwch weld Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer asesiadau Tachwedd 2022 ar gyfer y pynciau isod:

 

Haf 2022: Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gael

Mewn llawer o bynciau addaswyd yr Asesiad Di-arholiad yn sylweddol ond nid oedd addasiadau ar gyfer yr unedau sy'n cael eu harholi. Gan fod amharu wedi parhau ar addysgu a dysgu, mae Gwybodaeth Ymlaen Llaw i'w gweld yn awr ar gyfer y pynciau ar y rhestr isod:

 

 

Oes angen mwy o wybodaeth arnoch chi?

 

Athrawon – cysylltwch â'ch swyddog pwnc os hoffech chi gael mwy o gyngor, maen nhw bob amser ar gael i helpu. Hefyd, gallwch chi lawrlwytho pob math o wybodaeth, gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin, o wefan y CGC yma. (insert link)

 

Dysgwyr – siaradwch â'ch athro – byddan nhw'n gallu dweud popeth y mae angen i chi ei wybod wrthych. Mae dewis o Gwestiynau Cyffredin defnyddiol i ddysgwyr ar gael hefyd, a Chwestiynau Cyffredin i Ymgeiswyr Preifat (LINK) ar wefan y CGC.

 

Mae hyn yn ychwanegol at y pynciau hynny y rhoddwyd gwybodaeth ymlaen llaw ar eu cyfer i ganolfannau ym mis Medi 2021. 

 • TGAU Drama Uned 3 
 • UG Drama a Theatr Uned 2 
 • Safon Uwch Drama a Theatr Uned 4 
 • UG Saesneg Iaith Uned 1 ac Uned 2 
 • Safon Uwch Saesneg Iaith Uned 3 ac Uned 4 
 • UG Llenyddiaeth Saesneg Uned 1, Uned 2 ac Uned 3 
 • Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg Uned 4*  
 • UG Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Uned 1 ac Uned 2 
 • Safon Uwch Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Uned 4 
 • TGAU Ffrangeg Uned 2 ac Uned 3 
 • TGAU Almaeneg Uned 2 ac Uned 3 
 • TGAU Sbaeneg Uned 2 ac Uned 3 
 • Safon Uwch Cerddoriaeth Uned 6 
 • TGAU Cymraeg Ail Iaith Uned 3 ac Uned 4 

*Oherwydd natur benodol y wybodaeth ymlaen llaw, ni fydd yn cael ei rhyddhau ar gyfer y pwnc hwn tan 6 wythnos cyn yr arholiad. 

 

Ar gyfer Safon Uwch Bioleg Uned 5, Safon Uwch Cemeg Uned 5 a Safon Uwch Ffiseg Uned 5, byddwn yn rhyddhau’r ddogfen Cyfarwyddiadau Cydosod ar gyfer y Tasgau Arbrofi un wythnos cyn yr arholiad, fel arfer. Bydd hon yn cynnwys gwybodaeth ymlaen llaw am y maes/meysydd testun a asesir yn y Dasg Arbrofi a’r Dasg Dadansoddi Ymarferol.

 

Beth yw pwrpas a swyddogaeth y Wybodaeth Ymlaen Llaw hon? 

 • Prif bwrpas y Wybodaeth Ymlaen Llaw hon yw rhoi gwybod beth y bydd rhai agweddau ar yr arholiad yn canolbwyntio arno er mwyn helpu dysgwyr i flaenoriaethu eu hadolygu; er enghraifft, rhywfaint o'r cynnwys, cyd-destunau, testunau gosod, testunau, is-destunau, themâu a sgiliau a asesir yn asesiadau 2022. 
 • Gall union natur y Wybodaeth Ymlaen Llaw amrywio yn ôl y pwnc, gan ddibynnu ar natur a dyluniad manyleb y cymhwyster a'i asesiadau. 
 • Ni fydd y wybodaeth hon ar lefel sy'n golygu y bydd modd ei defnyddio i ragfynegi cwestiynau na pharatoi atebion ac felly ni ddylid ei defnyddio i gyfyngu ar yr addysgu a'r dysgu.  
 • Gall canolfannau a dysgwyr ddefnyddio'r wybodaeth mewn ffordd hyblyg i gyflawni ei diben o ategu'r gwaith adolygu, ond ni ellir mynd â'r wybodaeth i mewn i arholiad. 

Mae CBAC wedi addasu ei TGAU, UG a Safon Uwch yn 2022 er mwyn gwneud iawn am amser addysgu a dysgu a gollwyd ac unrhyw amhariad a all ddigwydd yn y dyfodol. Mae'r addasiadau yn cydymffurfio â gofynion Cymwysterau Cymru. 

 

Mae'r addasiadau a ryddhawyd yn gynharach eleni fel a ganlyn: 

 

Gorffennaf 2021: Rhyddhawyd addasiadau i unedau asesiad di-arholiad ac/neu unedau sy'n cael eu harholi ar gyfer pob cymhwyster TGAU a TAG CBAC. Mae'r addasiadau hyn yn: 

 • symleiddio'r cynnwys i'w asesu yn 2022 
 • lleihau gofynion yr Asesu Di-arholiad 
 • cyflwyno dewis i asesiadau naill ai drwy gynnig dewis o unedau neu ddewis o gwestiynau mewn uned. 

 

Medi 2021: Rhyddhawyd Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer nifer bach o gymwysterau. Cymwysterau oedd y rhain yr oedd yn anodd darparu'r addasiadau a ddisgrifiwyd uchod ar eu cyfer (gallwch weld y wybodaeth ar dudalennau eich pwnc lle y bo'n berthnasol). 

 

Hydref 2021: Cafodd rheolaethau cynnal Asesiadau Di-arholiad eu llacio gennym. 

 

Mewn rhai pynciau, fel arfer, byddwn ni hefyd yn darparu fformiwlâu ar y papur arholiad i ddysgwyr eu defnyddio yn ystod yr asesiad.