Trefniadau Asesu UG/Safon Uwch a TGAU 2022

Cadarnhaodd Cymwysterau Cymru y bydd cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wedi'u cymeradwyo yn cael eu hasesu drwy arholiadau ac asesiadau di-arholiad fel arfer yn haf 2022. Fodd bynnag, bydd addasiadau wedi'u gwneud iddynt. Gwnaethom ymgynghori â chanolfannau, dysgwyr, rhieni a gofalwyr yn ystod tymor yr haf, ac mae'r addasiadau dilynol ar gyfer ein cymwysterau TGAU ac UG/Safon Uwch yn 2022 bellach i'w gweld isod.  

Mae CBAC wedi addasu ei TGAU, UG a Safon Uwch yn 2022 er mwyn gwneud iawn am amser addysgu a dysgu a gollwyd ac unrhyw amhariad a all ddigwydd yn y dyfodol. Mae'r addasiadau hyn yn cydymffurfio â gofynion Cymwysterau Cymru.

 

Mae'r addasiadau a ryddhawyd yn gynharach eleni fel a ganlyn:

 

Gorffennaf 2021: Rhyddhawyd addasiadau i unedau Asesiad Di-arholiad a/neu unedau sy'n cael eu harholi ar gyfer pob cymhwyster CBAC TGAU a TAG. Mae'r addasiadau hyn yn:

  • symleiddio'r cynnwys i'w asesu yn 2022
  • lleihau gofynion yr Asesu Di-arholiad
  • cyflwyno dewis i asesiadau naill ai drwy gynnig dewis o unedau neu ddewis o gwestiynau mewn uned.

 

Medi 2021: Rhyddhawyd Gwybodaeth Ymlaen Llaw gennym mewn perthynas â nifer bach o gymwysterau yr oedd yn anodd darparu'r addasiadau a ddisgrifir uchod ar eu cyfer (gallwch weld y wybodaeth ar dudalennau eich pwnc lle y bo'n berthnasol).

 

Hydref 2021: Llaciwyd rheolaethau cynnal yr Asesiad Di-arholiad

 

Mewn rhai pynciau, fel arfer, byddwn ni hefyd yn darparu fformiwlâu ar y papur arholiad i ddysgwyr eu defnyddio yn ystod yr asesiad.

 

Haf 2022: Trefniadau wrth gefn 


Cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ei ddogfen arweiniad ar drefniadau asesu wrth gefn ar gyfer haf 2022 i'w defnyddio os na fydd yn bosibl cynnal arholiadau.

 

Gallwch lawrlwytho arweiniad Cymwysterau Cymru yma.

 

Trefniadau wrth Gefn: Deunyddiau canllawiau canolfannau

 

Rydym wedi datblygu'r deunyddiau canlynol i gefnogi canolfannau â'u trefniadau wrth gefn:

  • Fframweithiau Asesu Cymwysterau
  • Canllawiau Canolfannau ar greu deunyddiau asesu
  • Canllawiau i gefnogi canolfannau wrth iddynt asesu perfformiad dysgwyr yn wrthrychol

Mae'r canllawiau hyn ar gael i ganolfannau eu gweld ar ein Gwefan Ddiogel.