Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cwestiynau ac Atebion Tywydd Gwael

 1. (a) Os yw'n canolfan ni ar gau oherwydd amodau tywydd gwael, allwn ni wneud trefniadau amgen i ymgeiswyr arholiadau sefyll eu harholiadau mewn canolfannau sy'n haws eu cyrraedd?

  Cewch, mae'n dderbyniol defnyddio lleoliadau eraill, ar yr amod bod eich trefniadau â'r ganolfan arall yn sicrhau bod yr arholiadau'n cael eu cynnal yn gywir i'r ymgeiswyr sydd wedi'u heffeithio (gweler 'Gwybodaeth Gyffredinol' isod).

  (b) Mewn amgylchiadau o'r fath, allwn ni wneud trefniadau amgen i ymgeiswyr sefyll eu harholiadau mewn adeiladau nad ydynt fel arfer yn ganolfannau arholiadau (e.e. canolfannau hamdden / neuaddau cymunedol)?

  Cewch, mae'n dderbyniol defnyddio lleoliadau amgen, ar yr amod eich bod yn gallu sicrhau bod yr arholiadau'n cael eu cynnal yn gywir i'r ymgeiswyr sydd wedi'u heffeithio (gweler 'Gwybodaeth Gyffredinol' isod) .
   
 2. Os yw'n canolfan ni ar gau pan fo arholiadau i'w cynnal, a'n bod ni wedi methu gwneud trefniadau amgen, neu'r ganolfan ar agor a rhai ymgeiswyr yn methu â chyrraedd oherwydd amodau teithio peryglus, beth ddylwn ni ei wneud?

  Os oes gennych chi ymgeiswyr sydd i fod i sefyll arholiad ac wedi'u cofrestru am unedau arholiad nad ydynt yn rhai terfynol fydd ar gael mewn cyfresi arholiadau eraill, dylech eu cofrestru ar gyfer y gyfres nesaf sydd ar gael.

  Os ydych wedi cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau terfynol na fyddant ar gael eto, dylech wneud cais am Ystyriaeth Arbennig i'r ymgeiswyr hynny'n unig, cyhyd â bod y gofynion sylfaenol wedi'u bodloni (gweler y meini prawf cyhoeddedig yng nghyhoeddiad y CGC 'Trefniadau Mynediad ac Addasiadau Rhesymol').

  Gall eich Swyddog Arholiadau wneud cais am Ystyriaeth Arbennig o'r fath, gan ddefnyddio'r system ar-lein y gellir ei chyrchu o wefan ddiogel y Ganolfan.
   
 3. Os oes gen i ymholiadau pellach am drefniadau arholi, gyda phwy ddylwn i gysylltu?

  Cysylltwch â'n hadran TGAU ar tgau@cbac.co.uk neu'n hadran TAG ar lefela@cbac.co.uk
 4. Os oes gen i ymholiad am ddulliau cofrestru, gyda phwy ddylwn i gysylltu?

  Cysylltwch â'n hadran Gofrestriadau ar cofrestru@cbac.co.uk
   
 5. Rydyn ni'n cynnal ein harholiadau, ond yn ofni y bydd ymgeiswyr yn cyrraedd yn hwyr. Beth fydd y trefniadau yn yr achosion hynny?

  Dilynwch y gweithdrefnau arferol am gyrraedd yn hwyr yn yr achos yma - gweler dogfen y CGC Cyfarwyddiadau am gynnal arholiadau 

 

Gwybodaeth Gyffredinol

Gweler gwefan y CGC i weld y Cyfarwyddiadau am gynnal Arholiadau sy'n berthnasol i bob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr ynghylch cynnal arholiadau.