Edrych ar ôl eich iechyd meddwl
Edrych ar ôl eich iechyd meddwl

Dydd Sadwrn 10fed Hydref yw Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Eleni, yn fwy nag erioed mae'n bwysig  ein bod ni'n gwybod sut i ofalu am ein hiechyd meddwl a defnyddio'r adnoddau sydd ar gael inni.  Rydym yn deall fod hwn yn gyfnod arbennig o anodd i bob un ohonom. Rydych yn ôl yn yrsgol, ond nid fel y gwyddoch. Mae yna lawer o newidiadau ac ansicrwydd na allwn eu rheoli.

Buom yn siarad Dr Rachel Dodge, Rheolwr Datblygu Cymwysterau (a PhD mewn Seicoleg – yn canolbwyntio ar les myfyrywr), ynghylch sut y gallwch ddiogelu eich iechyd meddwl a sut y gallwch gefnogi eich ffrindiau a'ch teulu yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cymerwch seibiant

Er ei bod yn demtasiwn i chi ddarllen neu wylio'r newyddion yn barhaus, naill ai ar y teledu, y radio neu'r cyfryngau cymdeithasol, gall hyn achosi straen ychwanegol i chi. Cymerwch seibiannau rheolaidd a rhowch gynnig ar weithgareddau eraill a fydd yn tynnu eich sylw. Gallai hyn amrywio o ddarllen llyfr, i ddilyn tiwtorial ar-lein ar bwnc gwahanol, megis ymwybyddiaeth ofalgar.

Arhoswch mewn cysylltiad

O ystyried difrifoldeb coronafeirws, mae'n hynod bwysig ein bod i gyd yn glynu wrth reolau ymbellhau cymdeithasol ac yn dilyn gyfyngiadau lleol. Fodd bynnag, gall cyfryngau cymdeithasol ac amryw fathau eraill o gyfathrebu digidol sicrhau ein bod yn cadw mewn cysylltiad â'n ffrindiau a'n teulu, ni waeth ble mae'r lleoliad.

Cynnal eich trefn

Ar hyn o bryd, rydym wedi'n hamgylchynu gan ansicrwydd, felly mae'n bendant yn werth cynnal trefn i’n hangori ni, a'n helpu i sircrhau normalrwydd. Gosodwch eich larwm, cynlluniwch eich prydau, ystyriwch wneud amserlen o weithgareddau, bydd y rhain yn rhoi amcanion a strwythur i chi.

Sicrhewch eich bod yn cynnal corff iach

Rydym i gyd yn euog o droi at fyrbrydau afiach mewn cyfnodau llawn straen. Fodd bynnag, mae'n well cyfyngu'r byrbrydau hyn a chynnal deiet iach a chytbwys. Ewch allan i fynd am dro neu i redeg, fel arall, mae lawer o apiau neu fideos Youtube ar-lein i chi gwblhau ymarfer corff gartref. Gallech hefyd ddefnyddio’r amser hwn i roi cynnig ar fathau newydd o ymarfer corff, fel ioga, sydd ddim yn gofyn am unrhyw offer arbenigol.

Peidiwch ag esgeuluso eich cwsg

Mae cwsg yn bwysig ac argymhellir ein bod yn cysgu o leiaf 7 awr y nos –bydd hyn yn cefnogi eich gweithrediad gwybyddol, bydd gennych fwy o egni a byddwch yn gallu cadw ffocws yn hirach trwy gydol y dydd. Bydd mynd i’r gwely a deffro ar yr un amser bob dydd yn eich sefydlu ar gyfer trefn dda.

Canolbwyntiwch ar gael rheolaeth

O ystyried pa mor gyflym mae pethau’n newid ar hyn o bryd, efallai y byddwn yn teimlo nad oes gennym reolaeth. Yn yr achos hwn, mae'n well canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei reoli, o'n trefn ddyddiol i'n dewis o ddeunyddiau darllen, cofiwch fod gennych reolaeth o hyd.

Dysgwch rywbeth newydd

Efallai eich bod yn ôl yn yr ysgol, ond does dim rheswm pam na allwch chi ddysgu rhywbeth newydd gartref hefyd. Beth am ddefnyddio’r amser hwn i ddysgu rhywbeth newydd? Boed yn astudio pwnc newydd neu roi cynnig ar fath newydd o ymarfer corff. Er enghraifft, mae Massive Open Online Courses (MOOCS) yn cynnig cyfoeth o gyrsiau ar-lein am ddim. Beth am archwilio un o'ch diddordebau presennol, neu roi cynnig ar rywbeth hollol wahanol?

Cymerwch amser i ddadflino

Gwnewch amser i ymlacio gyda gweithgareddau rydych chi'n eu mwynhau, gallai hyn fod yn ddarllen llyfr, gwylio cyfresi teledu neu chwarae gêm fideo. Neu, rhowch gynnig ar wneud rhywbeth gyda'r rhai rydych chi'n byw gyda e.e. pobi gyda'ch gilydd; bydd yn ffordd iach o dynnu eich sylw.

Mae'n dda i siarad

Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu ag eraill, naill ai yn eich cartref, neu â phobl eraill ar-lein – peidiwch byth â theimlo eich bod ar eich pen eich hun. Gadewch i bobl wybod sut rydych chi'n teimlo. Mae'n well rhannu eich pryderon gan y byddwch chi'n teimlo'n well. Efallai ei fod yn swnio'n ystrydeb, ond hanner y baich yw ei rannu.

Helpu eraill

Er gwaethaf y cyfyngiadau cyfredol, gallwn ni barhau i feddwl am ffyrdd o helpu pobl eraill. Gallai hyn fod yn rhywbeth mor fach â galwad ffôn neu wneud rhestr chwarae i’ch ffrindiau - mae yna bob amser ffyrdd o helpu.

 

A oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut i gynnal eich iechyd meddwl yn ystod y cyfnod hwn? Mae croeso i chi rannu eich syniadau â ni drwy ein sianel cyfryngau cymdeithasol.

 

Gwefannau defnyddiol: 

Yn ogystal â'r cyngor gan Rachel, dyma restr o wefannau defnyddiol a allai fod o ddefnydd i chi: