Coronafeirws: 10 ffordd o ddiogelu iechyd meddwl myfyrwyr
Coronafeirws: 10 ffordd o ddiogelu iechyd meddwl myfyrwyr

Yma yn CBAC, rydym yn deall fod hwn yn gyfnod arbennig o anodd i bob un ohonom. Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan y Llywodraeth bod arholiadau'r haf yn cael eu canslo, mae ein timau yn gweithio'n galed iawn gyda'r rheoleiddwyr, cyrff dyfarnu eraill a'r llywodraeth i sicrhau bod ein dysgwyr yn cael eu dyfarnu'n deg am eu holl waith caled.

 

Er bod ein tîm yn brysur yn cwblhau'r trefniadau hyn, a fydd yn cael eu hanfon ymlaen maes o law, buom yn siarad â'n Swyddog Pwnc Seicoleg, Rachel Dodge, ynghylch sut y gall myfyrwyr ddiogelu eu hiechyd meddwl eu hunain, a chefnogi eu ffrindiau a'u teulu yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

 

  1. Cymerwch seibiant

Er ei bod yn demtasiwn i chi ddarllen neu wylio'r newyddion yn barhaus, naill ai ar y teledu, y radio neu'r cyfryngau cymdeithasol, gall hyn achosi straen ychwanegol i chi. Cymerwch seibiannau rheolaidd a rhowch gynnig ar weithgareddau eraill a fydd yn tynnu eich sylw. Gallai hyn amrywio o ddarllen llyfr, i ddilyn tiwtorial ar-lein ar bwnc gwahanol, megis ymwybyddiaeth ofalgar.

 

  1. Arhoswch mewn cysylltiad

O ystyried difrifoldeb coronafeirws, mae'n hynod bwysig ein bod i gyd yn glynu wrth reolau ymbellhau cymdeithasol. Fodd bynnag, gall cyfryngau cymdeithasol ac amryw fathau eraill o gyfathrebu digidol sicrhau ein bod yn cadw mewn cysylltiad â'n ffrindiau a'n teulu, ni waeth ble mae'r lleoliad. Mae apiau am ddim fel 'Houseparty' yn ein cadw i gyd mewn cysylltiad â'n gilydd mewn ffyrdd newydd ac arloesol.

 

  1. Sefydlwch drefn ddyddiol

Ar hyn o bryd, rydym wedi'n hamgylchynu gan ansicrwydd, felly mae'n bendant yn werth cyflwyno trefn i’n hangori ni, a'n helpu i sircrhau normalrwydd. Gosodwch eich larwm, cynlluniwch eich prydau, ystyriwch wneud amserlen o weithgareddau, bydd y rhain yn rhoi amcanion a strwythur i chi.

 

  1. Sicrhewch eich bod yn cynnal corff iach

Rydym i gyd yn euog o droi at fyrbrydau aniach mewn cyfnodau llawn straen. Fodd bynnag, mae'n well cyfyngu'r byrbrydau hyn a chynnal deiet iach a chytbwys. Mae'r Llywodraeth yn parhau i ddweud y gallwn ymarfer corff y tu allan ar yr amod ein bod yn glynu wrth fesurau ymbellhau cymdeithasol. Fel arall, mae tiwtorialau ar-lein gwych i chi wneud ymarfer corff yn eich cartref. Gallech hefyd ddefnyddio’r amser hwn i roi cynnig ar fathau newydd o ymarfer corff, fel ioga, sydd ddim yn gofyn am unrhyw offer arbenigol.

 

  1. Peidiwch ag esgeuluso eich cwsg

Mae'n demtasiwn i esgeuluso eich cwsgneu gael gormod o gwsg yn ystod y cyfnod hwn, ond mae'n well cadw at gysgu o leiaf 7 awr y nos – bydd hyn yn cefnogi eich gweithrediad gwybyddol, a gall fod yn rhan o'ch trefn ddyddiol.

 

  1. Canolbwyntiwch ar gael rheolaeth

O ystyried pa mor gyflym mae pethau’n newid ar hyn o bryd, efallai y byddwn yn teimlo nad oes gennym reolaeth. Yn yr achos hwn, mae'n well canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei reoli, o'n trefn ddyddiol i'n dewis o ddeunyddiau darllen, cofiwch fod gennych reolaeth o hyd.

 

  1. Dysgwch rywbeth newydd

Beth am ddefnyddio’ramser hwn i ddysgu rhywbeth newydd? Boed yn astudio pwnc newydd neu roi cynnig ar fath newydd o ymarfer corff. Er enghraifft, mae Massive Open Online Courses (MOOCS) yn cynnig cyfoeth o gyrsiau ar-lein am ddim. Beth am archwilio un o'ch diddordebau presennol, neu roi cynnig ar rywbeth hollol wahanol?

 

  1. Cymerwch amser i ddadflino

Gwnewch amser i ymlacio gyda gweithgareddau rydych chi'n eu mwynhau, gallai hyn fod yn ddarllen llyfr, gwylio cyfresi teledu neu chwarae gêm fideo. Neu, rhowch gynnig ar wneud rhywbeth gyda'r rhai rydych chi'n hunan-ynysu â nhw e.e. pobi gyda'ch gilydd; bydd yn ffordd iach o dynnu eich sylw.

 

  1. Mae'n dda siarad

Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu ag eraill, naill ai yn eich cartref, neu â phobl eraill ar-lein – peidiwch byth â theimlo eich bod ar eich pen eich hun. Gadewch i bobl wybod sut rydych chi'n teimlo. Mae'n well rhannu eich pryderon gan y byddwch chi'n teimlo'n well. Efallai ei fod yn swnio'n ystrydeb, ond hanner y baich yw ei rannu.

 

  1. Helpu eraill

Er gwaethaf yr ynysu cymdeithasol, gallwn ni barhau i feddwl am ffyrdd o helpu pobl eraill. Gallai hyn fod yn rhywbeth mor fach â galwad ffôn neu wneud rhestr chwarae i’ch ffrindiau - mae yna bob amser ffyrdd o helpu.

 

A oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut i gynnal eich iechyd meddwl yn ystod y cyfnod hwn? Mae croeso i chi rannu eich syniadau â ni drwy ein sianel cyfryngau cymdeithasol.

 

Gwefannau defnyddiol: 

Yn ogystal â'r cyngor gan Rachel, dyma restr o wefannau defnyddiol a allai fod o ddefnydd i chi:

Trefniadau dyfarnu - Haf 2020
Trefniadau dyfarnu - haf 2020
Blaenorol
Dyfarnu manylebau UG a TGAU Blwyddyn 10 CBAC yng Nghymru
Dyfarnu manylebau UG a TGAU Blwyddyn 10 CBAC yng Nghymru
Nesaf