Awgrymiadau i fyfyrwyr sy'n paratoi i ddychwelyd i'r ysgol
Awgrymiadau i fyfyrwyr sy'n paratoi i ddychwelyd i'r ysgol

Gan fod yr ysgolion yn ailagor y tymor hwn, rydym wedi siarad â Dr Rachel Dodge, Rheolwr Datblygu Cymwysterau (a PhD mewn Seicoleg – yn canolbwyntio ar lesiant myfyrwyr) i holi sut gall myfyrwyr fod yn ystyriol o'u llesiant eu hunain a chefnogi eu ffrindiau yn ystod y cyfnod anghyffredin hwn.

 

  1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn eich amserlen bersonol

Un o ganlyniadau'r cyfnod clo hwn yw bod llawer ohonom wedi colli ein trefn arferol yn llwyr.  Yn y cyfnod cyn i chi ddychwelyd i'r ysgol beth am geisio mynd nôl i'r drefn oedd gennych yn ystod y tymor.  Cynnal patrymau cysgu da yw rhan fawr o hyn.  Mae rhai awgrymiadau gwych gan y Mental Health Foundation am sut i gysgu'n well.

  1. Siaradwch am sut rydych chi'n teimlo

Yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19), daeth ansicrwydd a diweddariadau newyddion cyson yn rhan barhaol o'n bywydau dyddiol.  Mae'n bwysicach byth erbyn hyn felly i siarad am ein teimladau.  Mae'n debyg eich bod yn eithaf ansicr am ddychwelyd i'r ysgol. Cofiwch beidio â chadw eich ofnau a’ch pryderon i chi eich hun.  Gallwn ni ddod i ddeall ein teimladau a ni ein hunain yn well drwy roi'r teimladau hynny mewn geiriau.  Mae gwneud hyn yn ein gorfodi i feddwl go iawn am ein teimladau ac i'w rhoi mewn rhyw fath o drefn. Gall teulu a ffrindiau ddod i'n deall ni'n well hefyd os byddwn ni'n siarad am ein teimladau.

  1. Canolbwyntiwch ar y cadarnhaol

Rydym yn tueddu i ganolbwyntio ar bethau negyddol yn hytrach na phethau cadarnhaol. Tuedd negyddol yw'r enw ar hwn mewn seicoleg.  Mae gwneud rhestr o'r pethau y gallwn ni fod yn ddiolchgar amdanyn nhw yn un ffordd o wrthbwyso'r duedd negyddol. Gallwch chi hefyd ddechrau meddwl am y pethau rydych chi'n edrych ymlaen atyn nhw pan fyddwch chi'n dychwelyd i'r ysgol.  Mae llawer o fyfyrwyr wedi dweud eu bod yn edrych ymlaen at weld eu ffrindiau a'u hathrawon eto, ac i gael mynd i rywle gwahanol.

  1. Derbyniwch y bydd pethau'n wahanol

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen am yr hyn fydd yn wahanol yn eich ysgol.  Bydd pob ysgol yn mynd ei ffordd ei hun.  Mae'n debyg y byddan nhw'n gofyn i chi gadw pellter cymdeithasol a bydd eich grŵp chi'n un llawer llai.  Mae'n debyg y bydd eich ystafelloedd dosbarth yn edrych yn wahanol ac efallai na fydd yr amserlen yr un fath.  Y mwyaf y gallwch chi ei ddeall am y gwahaniaethau hyn y gorau y byddwch chi'n ei deimlo pan fyddwch chi'n ôl yn yr ysgol.  Bwriad dychwelyd i'r ysgol yn awr yw 'Ailgydio, Dal i fyny a Pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi'.  Beth am wneud rhestr o'r hyn yr hoffech chi edrych arno eto gyda'ch athrawon, neu gwestiynau yr hoffech chi eu gofyn iddyn nhw cyn i wyliau'r Haf ddechrau?

  1. Cofiwch ofalu am bobl eraill

Ar adegau fel hyn, mae'n ddigon hawdd i'ch ofnau a'ch pryderon eich hun gymryd drosodd.  Ond, yn ôl gwaith ymchwil, mae'r rheiny sy'n talu sylw i bobl eraill sydd mewn angen, yn enwedig mewn cyfnod o argyfwng yn tueddu i fod yn fwy hapus ac yn fwy iach.  Beth am anfon neges destun, ffonio neu ddefnyddio llwyfan rhithiol i ddal i fyny â'ch ffrindiau ac i holi sut maen nhw cyn mynd nôl i'r ysgol?  Cofiwch hefyd, ni fydd pawb yn gallu dychwelyd i'r ysgol.  Bydd angen i'r myfyrwyr hynny sydd ar y rhestr warchod barhau i astudio o gartref.  Drwy gadw mewn cysylltiad â'ch ffrindiau sydd yn y sefyllfa hon, byddan nhw'n dal i deimlo'n rhan o bethau. Pan fyddwch chi'n ôl yn yr ysgol, cofiwch y bydd pobl yn ymateb mewn ffyrdd gwahanol.  Gallwch chi helpu i gefnogi'r bobl o'ch cwmpas os ydych chi'n ymwybodol o hyn.