Top tips for students learning from home
Awgrymiadau i fyfyrwyr sy'n dysgu o gartref

Nid oes amheuaeth bod yr ychydig wythnosau diwethaf wedi bod yn anodd, mae ysgolion ar gau eto a gyda llawer o ansicrwydd yn ein hwynebu yn y misoedd sydd i ddod, mae'n bwysig ein bod yn cynnal lefel o strwythur yn ein bywydau ac yn parhau i weithio at ein nodau.

Rydym wedi rhoi rhai awgrymiadau a thriciau at ei gilydd o ran dysgu o gartref. Efallai nad oes arholiadau’n cael eu cynnal, ond bydd parhau i addysgu o gymorth i chi yn y tymor hir.

1. Creu eich gofod adolygu

I ddechrau oll, dylech greu eich gofod adolygu P'un a oes gennych ddesg yn eich ystafell wely, neu os ydych chi'n gosod eich lle wrth y bwrdd bwyta, mae'n bwysig cael gofod y gallwch ganolbwyntio ynddo. Ceisiwch sicrhau bod eich gofod adolygu mewn rhywle gwahanol i lle rydych chi'n ymlacio ac os ydych chi'n teimlo nad yw'r lle hwnnw yn gweithio, rhowch gynnig ar rywle arall. Gallai fod yn anodd dod o hyd i le tawel gyda'r holl deulu gartref, ond mae llawer o restri chwarae ar Spotify y gallwch eu defnyddio i'ch helpu i ganolbwyntio.

2. Strwythuro'ch dysgu

Mae'n bwysig cynnal lefel o strwythur a bydd creu amserlen ar gyfer eich dysgu yn eich helpu i gynllunio'ch diwrnod. Meddyliwch pa bynciau ac unedau rydych chi am ganolbwyntio arnyn nhw a dylech chi gynnwys y rhain yn eich amserlen. Ceisiwch gynnwys amrywiaeth a lluniwch eich amserlen o amgylch eich arddull dysgu. Sicrhewch eich bod yn cynnwys egwylion rheolaidd hefyd.

Bydd hyn hefyd yn eich helpu i godi yn y bore. Dylech drin y diwrnod fel pe baech yn dal i fynd i'r ysgol drwy godi, bwyta'ch brecwast ac ymbaratoi ar gyfer diwrnod o ddysgu. Mae cymaint o normalrwydd ag sy'n bosibl yn allweddol.

3. Casglu eich adnoddau

Nawr eich bod yn gwybod beth rydych chi am ei adolygu, gallwch gasglu popeth y mae ei angen arnoch i'ch helpu gyda'ch dysgu. Mae eich athrawon wedi gweithio'n galed i roi adnoddau at ei gilydd i'ch helpu i ddysgu o gartref, defnyddiwch y rhain gan eu bod yn debygol o fod yn debyg i'r strwythur gwersi rydych chi wedi arfer ag ef. Byddan nhw hefyd yn eich cyfeirio i'r cyfeiriad cywir er mwyn parhau â'ch gwaith ymchwil a'ch dysgu eich hun.

Yn ogystal â hyn ar wefan CBAC, gallwch ddefnyddio adnoddau sy'n RHAD AC AM DDIM, gan gynnwys Cyn Bapurau a Banc Cwestiynau. Rydym hefyd wedi rhoi rhai adnoddau sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr y gall fod o ddefnydd i chi. Eu pwrpas yw eich cynorthwyo gyda'ch dysgu.

4. Rhoi cynnig ar rywbeth newydd

Os ydych chi'n gweithio'n dda yn y bore, canolbwyntiwch ar y pynciau rydych chi wedi'u nodi ac yna rhowch gynnig ar rywbeth gwahanol yn y prynhawn.

  • Os nad ydych chi erioed wedi pobi o'r blaen, rhowch gynnig arni.
  • Os ydych chi wastad wedi bod yn awyddus i ddysgu iaith newydd, mae apiau fel Duolingo yn rhad ac am ddim.
  • Ymarferwch eich sgiliau ysgrifennu drwy ysgrifennu dyddlyfr dyddiol neu ysgrifennu stori fer. Os ydych chi'n hoffi lluniadu a bod yn greadigol, gwnewch y mwyaf o'r hyn sydd gennych gartref i greu rhywbeth.
  • Brodyr a/neu chwiorydd iau? Helpwch nhw gyda'u dysgu allan yn yr ardd neu i wneud rhywbeth creadigol. Pwy a ŵyr, efallai y byddan nhw'n dysgu rhywbeth i chi hefyd!

5. Cymryd egwyl

Os ydych chi'n teimlo'n rhwystredig ac yn teimlo nad yw eich dysgu yn talu ffrwyth, y peth gwaethaf i'w wneud yw mynd i banig. Gwahanol iawn yw gwneud a dweud.

Cymerwch egwyl, dechreuwch eto ac ymlaciwch. Mae gymaint o ffyrdd y gallwch wneud hyn.

Gallwch ddefnyddio apiau fel Houseparty i gysylltu â'ch ffrindiau, chwarae cwis ar-lein neu gêm o charades i symud eich meddwl ac i gael hwyl.

Gwnewch ymarfer corff. Mae LLWYTH o apiau ar gael yn rhad ac am ddim i'ch helpu i wneud ymarfer corff. O apiau yoga (mae rhai o'r tîm yn defnyddio ap o'r enw 'Down Dog') i raglen rhedeg Couch to 5k (mae un gwych gan y GIG o'r enw 'NHS Couch to 5k') neu hyd yn oed 'PE with Joe' bob bore ar YouTube. Mae rhywbeth i bawb i'ch helpu i symud.

Fel awgrym ychwanegol, byddem hefyd yn awgrymu cyfyngu ar y newyddion rydych chi'n ei wylio/gwrando arno. Mae llawer o newyddion negyddol ar hyn o bryd ac er ei bod yn bwysig deall yr hyn sy'n digwydd, nid oes angen i chi glywed amdano bob awr o'r dydd. Mae hyn hefyd yn golygu cyfyngu ar eich amser sgrolio. Mae llawer iawn o'r newyddion rydych chi'n ei wylio, ei ddarllen a'i glywed yn dod o'r cyfryngau cymdeithasol ac weithiau mae'n well diffodd y cyfan... ac... ymlacio.

Os oes gennych unrhyw beth i'w ychwanegu, byddem wrth ein boddau'n clywed eich awgrymiadau. Mae modd i chi gysylltu â ni ar Facebook a Twitter.