10 ffordd i ddiogelu eich iechyd meddwl
10 ffordd i ddiogelu eich iechyd meddwl

Mae Mai 10fed-16eg yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Eleni, yn fwy nag erioed mae'n bwysig  ein bod ni'n gwybod sut i ofalu am ein hiechyd meddwl a defnyddio'r adnoddau sydd ar gael inni. 

Rydym yn deall fod hwn yn gyfnod arbennig o anodd i chi gyd. Ar ôl i’r penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i ganslo arholiadau, gwnaeth Cymwysterau Cymru newidiadau a olygai fod tymor arholiadau eleni yn wahanol iawn i’r arfer.

Buom yn siarad Dr Rachel Dodge, Rheolwr Datblygu Cymwysterau (sydd a PhD mewn Seicoleg – yn canolbwyntio ar les myfyrywr), ynghylch sut y gallwch ddiogelu eich iechyd meddwl a sut y gallwch gefnogi eich ffrindiau a'ch teulu yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

 

Mwynhewch yr awyr iach

Thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni ydy Cysylltu â Natur. Mae dros hanner o oedolion ym Mhrydain yn dweud roedd bod yn agos at natur wedi gwella eu hiechyd meddwl a dywedodd 4 o bob 10 ei fod yn gwneud iddynt deimlo'n llai pryderus. Gall treulio amser ym myd natur fod mor hawdd â mynd am dro yn y parc. Mae treulio amser y tu allan yn ffordd dda o ymlacio ar ôl diwrnod llawn o ddysgu.

Cymerwch seibiant

Rydyn ni i gyd wedi treulio mwy o amser o flaen sgrin dros y flwyddyn ddiwethaf. Er bod cyfyngiadau mewn lle o hyd a llai o bethau i'w gwneud, mae'n hawdd treulio amser ar eich ffôn yn sgrolio yn ddifeddwl. Cymerwch seibiannau rheolaidd a rhowch gynnig ar weithgareddau eraill a fydd yn tynnu eich sylw. Gallai hyn amrywio o ddarllen llyfr, mynd am dro, neu beth am roi cynnig ar ymwybyddiaeth ofalgar?

Arhoswch mewn cysylltiad

Gan fod cyfyngiadau mewn lle o hyd, mae'n hynod bwysig ein bod i gyd yn glynu wrth reolau ymbellhau cymdeithasol ac yn dilyn gyfyngiadau. Fodd bynnag, gall cyfryngau cymdeithasol ac amryw fathau eraill o gyfathrebu digidol sicrhau ein bod yn cadw mewn cysylltiad â'n ffrindiau a'n teulu, ni waeth ble mae'r lleoliad.

Cynnal eich trefn

Mae gan gynnal trefn dda llawer o fanteision. Codwch ar yr un pryd bob dydd a gwnewch rywbeth sy'n gwneud ichi deimlo'n dda cyn gynted ag y byddwch chi'n deffro. Mae trefn dda yn ein helpu i’n hangori ni ac yn rhoi ymdeimlad o normalrwydd.

Sicrhewch eich bod yn cynnal corff iach

Rydym i gyd yn euog o droi at fyrbrydau afiach mewn cyfnodau llawn straen. Fodd bynnag, mae'n well cyfyngu'r byrbrydau hyn a chynnal deiet iach a chytbwys. Ewch allan i fynd am dro neu i redeg, fel arall, mae lawer o apiau neu fideos Youtube ar-lein i chi gwblhau ymarfer corff gartref. Gallech hefyd ddefnyddio’r amser hwn i roi cynnig ar fathau newydd o ymarfer corff, fel ioga, sydd ddim yn gofyn am unrhyw offer arbenigol.

Peidiwch ag esgeuluso eich cwsg

Mae cwsg yn bwysig ac argymhellir ein bod yn cysgu o leiaf 7 awr y nos –bydd hyn yn cefnogi eich gweithrediad gwybyddol, bydd gennych fwy o egni a byddwch yn gallu cadw ffocws yn hirach trwy gydol y dydd. Bydd mynd i’r gwely a deffro ar yr un amser bob dydd yn eich sefydlu ar gyfer trefn dda.

Canolbwyntiwch ar gael rheolaeth

O ystyried pa mor gyflym mae pethau’n newid ar hyn o bryd, efallai y byddwn yn teimlo nad oes gennym reolaeth. Yn yr achos hwn, mae'n well canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei reoli, o'n trefn ddyddiol i'n dewis o ddeunyddiau darllen, cofiwch fod gennych reolaeth o hyd.

Cymerwch amser i ddadflino

Gwnewch amser i ymlacio gyda gweithgareddau rydych chi'n eu mwynhau, gallai hyn fod yn ddarllen llyfr, gwylio cyfresi teledu neu chwarae gêm fideo. Neu, rhowch gynnig ar wneud rhywbeth gyda'r rhai rydych chi'n byw gyda e.e. pobi gyda'ch gilydd; bydd yn ffordd iach o dynnu eich sylw.

Mae'n dda i siarad

Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu ag eraill, naill ai yn eich cartref, neu â phobl eraill ar-lein – peidiwch byth â theimlo eich bod ar eich pen eich hun. Gadewch i bobl wybod sut rydych chi'n teimlo. Mae'n well rhannu eich pryderon gan y byddwch chi'n teimlo'n well. Efallai ei fod yn swnio'n ystrydeb, ond hanner y baich yw ei rannu.

Helpu eraill

Er gwaethaf y cyfyngiadau cyfredol, gallwn ni barhau i feddwl am ffyrdd o helpu pobl eraill. Gallai hyn fod yn rhywbeth mor fach â galwad ffôn neu wneud rhestr chwarae i’ch ffrindiau - mae yna bob amser ffyrdd o helpu.

 

A oes gennych unrhyw syniadau ynghylch sut i gynnal eich iechyd meddwl yn ystod y cyfnod hwn? Mae croeso i chi rannu eich syniadau â ni drwy ein sianel cyfryngau cymdeithasol.

 

Gwefannau defnyddiol: 

Yn ogystal â'r cyngor gan Rachel, dyma restr o wefannau defnyddiol a allai fod o ddefnydd i chi:

Sut i helpu ffrind sy’n cael trafferth â'i iechyd meddwl
Sut i helpu ffrind sy’n cael trafferth â'i iechyd meddwl
Blaenorol
Mae ceisiadau ar gyfer y 8fed Gwobrau Delwedd Symudol blynyddol nawr AR AGOR
Mae ceisiadau ar gyfer y 8fed Gwobrau Delwedd Symudol blynyddol nawr...
Nesaf