Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
Cenedlaethol/Sylfaen Bagloriaeth Cymru Manyleb
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Mae'r fanyleb hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr gyflawni dau gymhwyster. Yn dibynnu ar lefel y dysgwr, gallai ennill y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol neu Sylfaen; a'r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol neu Sylfaen. 

Sut mae dysgwyr yn ennill Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen? 

I ennill y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen, mae'n rhaid i ddysgwr gwblhau pob elfen o'r olwyn isod. 

Dyfernir Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol ar radd Llwyddo pan fydd dysgwyr yn cyflawni pob elfen o'r olwyn ar radd A* i C. 

Dyfernir Bagloriaeth Cymru Sylfaen ar radd Llwyddo pan fydd dysgwyr yn cyflawni Llwyddo* neu Llwyddo yn y Dystysgrif Her Sgiliau, ac A* i G yn y cymwysterau eraill ar yr olwyn.  

Mae 'Olwyn Bagloriaeth Cymru' yn dangos gallu a chymhwysedd sgiliau academaidd dysgwr i gyd mewn un lle. 

 

Sut mae dysgwyr yn cyflawni Cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen? 

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn gymhwyster annibynnol.Gellir ei gyflawni a'i ddyfarnu o hyd, hyd yn oed heb y cymwysterau eraill sy'n rhan o Fagloriaeth Cymru. Elfen uchaf yr olwyn Bagloriaeth Cymru yw'r Dystysgrif Her Sgiliau a gynlluniwyd i ddarparu cyfrwng i ddysgwyr 14-16 oed atgyfnerthu a datblygu sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Bydd y cymhwyster yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau, priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff eu gwerthfawrogi gan addysgwyr ôl-16 a darpar gyflogwyr. 

 

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau ar lefel Genedlaethol/Sylfaen wedi'i graddio fel a ganlyn: 

Tystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol – Gradd A* i C 

Tystysgrif Her Sgiliau Sylfaen – Llwyddo* neu Llwyddo 

Trosolwg o'r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol/Sylfaen Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cynnwys 4 cydran: 

 • Project Unigol (50%) 
 • Her Menter a Chyflogadwyedd (20%) 
 • Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (15%) 
 • Her y Gymuned (15%) 

Ar draws y 4 cydran hyn, asesir 7 sgìl hanfodol a chyflogadwyedd: 

Llythrennedd 

Dangos sgiliau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando i gyfathrebu syniadau yn effeithiol ag eraill. 

Rhifedd 

Casglu, dehongli a chyflwyno data rhifiadol neu wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau gan ddefnyddio technegau digidol. 

Llythrennedd Digidol 

Deall a defnyddio technolegau digidol yn effeithiol at ddibenion gwahanol. 

Cynllunio a Threfnu 

Rheoli eich hun, pobl eraill, adnoddau ac amgylchiadau i gyrraedd nod penodol. 

Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau 

Casglu gwybodaeth allweddol i adnabod safbwyntiau gwahanol a gwneud penderfyniadau i ddatrys problemau. 

Creadigrwydd ac Arloesi 

Addasu sgiliau a phriodoleddau personol i gyflawni targedau a osodwyd. 

Effeithiolrwydd Personol 

Addasu sgiliau a phriodoleddau personol i gyflawni targedau a osodwyd. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau
Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol sydd ar ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer y cymhwyster hwn ar hyn o bryd.

 

Cyhoeddir ein rhaglen flynyddol ac mae'n agored i'w harchebu yn ystod tymor yr haf. Cofrestrwch ar gyfer y diweddariadau diweddaraf yma.

 

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y wefan Ddiogel a/neu o dan y tab Deunyddiau.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

photo of Sara Davies
Oes gennych chi gwestiwn?
Sara Davies ydw i
Swyddog Pwnc Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
person_outline Llinos Griffiths
Phone icon (Welsh) 029 2026 5096
Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
person_outline Nia Williams
Phone icon (Welsh) 029 2026 5338
Uwch Swyddog Bagloriaeth Cymru (Ymholiadau Gweithredol)
person_outline Sally Griffiths
Phone icon (Welsh) 029 2026 5014
Rheolwr Framwaith Bagloriaeth Cymru
person_outline Caroline Morgan
Phone icon (Welsh) 029 2026 5319
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Caroline Morgan
Dyddiadau Allweddol
2020
21
Tach
Dyddiad cau cofrestriadau
04
Rhag
IAMIS ar gael
18
Rhag
Dyddiad cau cyflwyno gwaith