Q Menu

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Dyluniwyd rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) CBAC i helpu athrawon i wella safonau yn y dosbarth a chyflwyno ein manylebau yn y ffordd mwyaf effeithiol.

Cyrsiau Wyneb yn Wyneb i Athrawon

Mae CBAC yn cynnig cyrsiau DPP wyneb yn wyneb er mwyn adolygu asesiadau mewnol ac allanol ac i gyflwyno manylebau newydd. Cynhelir y cyrsiau  gan arbenigwyr pwnc CBAC.

Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus yng Nghymru

Bydd sesiynau Briffio cychwynnol a chyfarfodydd Paratoi i Addysgu rhad ac am ddim ar gyfer cymwysterau TGAU diwygiedig Llywodraeth Cymru ym mhynciau Saesneg, Cymraeg a Mathemateg yn cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod tymhorau’r hydref a’r gwanwyn. Dim ond un cynrychiolydd fesul cwrs, fesul canolfan gaiff fynychu. Nid oes modd trefnu lle ar-lein ar gyfer y cyfarfodydd hyn - cysylltwch â’ch cydlynydd DPP i wneud yn siŵr bod eich canolfan wedi trefnu lle ar gyfer eich pwnc chi.

Cysylltwch ag aelod o'n tîm DPP ymroddedig gydag unrhyw gwestiynau:
029 2026 5018 | cpd@wjec.co.uk

Adolygu Arholiadau Ar-lein

Mae'r adnodd arloesol a rhyngweithiol hwn wedi'i ddylunio i helpu athrawon yn y dosbarth. Mae'n rhad ac am ddim i'w gyrchu, yn eich caniatau i ddadansoddi data ar lefel eitem, asesu papurau cwestiynau sampl yn feirniadol a derbyn adborth gan arholwr. Mae'r teclyn hefyd yn helpu i wella sgiliau meddwl yn feirniadol, yn cynorthwyo wrth baratoi ymgeiswyr ar gyfer arholiadau ac yn ysgogi trafodaeth ddosbarth.


Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein

Mae'r adnodd hwn yn benodol i'r ganolfan ac mae ar gael i athrawon mewn canolfannau sydd wedi'u cofrestru â CBAC. Gallwch ei gyrchu drwy wefan ddiogel CBAC. Mae'r adnodd hwn yn caniatau i chi archwilio mewn manylder o ran sut mae eich myfyrwyr wedi perfformio mewn unedau TAG a TGAU wedi'u hasesu'n allanol. Gallwch gymharu hyn ag eraill yn eich canolfan ac ymgeiswyr CBAC eraill.