Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwobrau Arloesedd

"Dathliad o Ddylunio a Thechnoleg yng Nghymru, gan sbarduno'r genhedlaeth nesaf o arloeswyr"

Mae Gwobrau Arloesedd yn gystadleuaeth fawreddog ac yn arddangosfa ryngweithiol i'r gwaith project mwyaf arloesol ar gyfer TGAU a Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg.

Rydym yn gweithio ar y cyd ag Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru er mwyn annog pobl ifanc yng Nghymru i fod yn arloesol yn dechnolegol a gwerthfawrogi pwysigrwydd dylunio a thechnoleg.

Seremoni Wobrwyo 2017
Bydd myfyrwyr, athrawon a rhieni o ysgolion a cholegau ledled y wlad yn casglu yn y Senedd i ddarganfod enillwyr y dyfeisiadau gorau yn y categorïau Safon Uwch, UG a TGAU. Cynhelir y seremoni ar yr 11eg o Ragfyr a bydd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gareth Pierce, Prif Weithredwr CBAC yn mynychu.


Gwobrau Arloesedd

Rhoddir gwobrau i'r myfyrwyr buddugol a'u canolfannau ymhob un o'r categorïau canlynol:

TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch:

1af

£250 i'r myfyriwr buddugol a £150 i'r ganolfan

2il

£150 i'r myfyriwr buddugol a £125 i'r ganolfan

3ydd

£100 i'r myfyriwr buddugol a £100 i'r ganolfan

Bydd pob myfyriwr sydd â gwaith yn cael ei dderbyn ar gyfer yr arddangosfa yn derbyn tystysgrif swyddogol yn cydnabod ei gyrhaeddiad, ynghyd â'i ganolfan.

Ceisiadau bellach wedi cau


Diwrnodau Arddangos

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i bobl ddiwydiannol, athrawon a myfyrwyr i weld y gorau o waith myfyrwyr rhwng 16 a 18 mlwydd oed. Bydd y projectau mwyaf arloesol o waith 80 o fyfyrwyr TGAU, UG a Safon Uwch yn cael eu harddangos a bydd tîm o feirniaid adnabyddus yn dewis enillydd ar bob lefel, yn ogystal ag enillydd cyffredinol.

Mae rhywbeth i bawb yng Ngwobrau Arloesedd eleni. Gall myfyrwyr fynychu seminarau/sgyrsiau byr ar agweddau pwysig ar ddylunio ac arloesedd, cyfarfod cynrychiolwyr o'r Diwydiant ac Addysg Uwch. Hefyd, mae cyfle i wella eu gwybodaeth trwy ddadansoddi papurau cwestiynau Safon Uwch o'r gorffennol.

Yn ogystal â hynny, bydd amrywiaeth o seminarau athrawon i helpu athrawon baratoi myfyrwyr ar gyfer y meini prawf newydd. Gofynnir i athrawon roi gwybod i'r bwrdd os ydynt yn bwriadu mynychu unrhyw seminarau athrawon drwy anfon neges e-bost at steve.howells@wjec.co.uk gan nodi eu henw, teitl, enw'r ganolfan a theitl a dyddiad y seminar maent yn dymuno ei fynychu. Noder, nid oes angen cadw lle mewn seminarau/sgyrsiau myfyrwyr ar gyfer y digwyddiad hwn.

Gwahoddir canolfannau i ddod ag ymgeiswyr o flynyddoedd 10,11,12 a 13 i weld yr arddangosfa ac i fynychu'r sgyrsiau.


Edrych yn ôl ar Wobrau Arloesedd 2016

Daeth myfyrwyr, athrawon a rhieni o ysgolion a cholegau ledled y wlad ynghyd yn y Senedd i glywed pa rai oedd y dyfeisiau buddugol yng nghategorïauTGAU a UG/Uwch, yn ogystal â dathlu'r dyfeisiau a ddaeth yn ail, a'u harddangos.

Yn fuddugol oedd Cellan Cox, 18, o Ysgol Uwchradd Llanisien yng Nghaerdydd, enillydd y wobr Safon Uwch gyda gard olwyn feic goleuol. Olivia Johnson, 18, o Goleg Dewi Sant ddaeth i'r brig yng nghategori UG am gysylltwyr storio modiwlaidd wedi'u hargraffu mewn 3D. Enillydd y categori TGAU oedd Joseph Ringrose o Ysgol Sant Ioan Fedyddiwr yn Aberdâr am ei lein ddillad sy'n rhybuddio os yw'n bwrw glaw.

Ewch i weld cipolwg o geisiadau y llynedd ar ein tudalen Facebook.


Edrych nôl ar 2015

"Gyda'r gwobrau hyn gallwn amlygu cymaint yr ydym yn gwerthfawrogi a dathlu llwyddiant ein myfyrwyr yng Nghymru. Mae CBAC yn falch iawn o gynnal y seremoni wobrwyo yn y Senedd ac rydym yn edrych ymlaen at wobrwyo gwaith arloesol gan dalent ifanc Cymru."

- Dywedodd Steve Howells, Swyddog Pwnc Dylunio a Thechnoleg CBAC

“Mae gennym nifer fawr o fyfyrwyr talentog yma yng Nghymru. Cydnabod y goreuon yn eu plith o ran creadigrwydd a gwaith dylunio y mae'r Gwobrau Arloesedd. Mae annog arloesedd yn un o'r ffyrdd gorau sydd gennym i sicrhau dyfodol economaidd cryf a chynaliadwy ar gyfer Cymru. Rwyf yn llongyfarch pawb sydd wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth ac mae'n galonogol gweld ceisiadau o safon mor uchel ar y rhestr fer eleni."

- Dywedodd Edwina Hart, y Gweinidog dros Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth


Cysylltwch â ni

Ar gyfer ymholiadau'n ymwneud â cheisiadau i'r gystadleuaeth:

Steve Howells – Swyddog Pwnc DT
029 2026 5017
steve.howells@wjec.co.uk

Ar gyfer ymholiadau'n ymwneud a nawdd:

Jonathan Thomas - Rheolwr CC
029 2026 5102
jonathan.thomas@wjec.co.uk