Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Llwybrau Mynediad COA

Pa bryd fydd y cwrs newydd ar gael?

Nawr - gellir cyflwyno undedau i'w hachredu yng nghyfres Mehefin 2012 ac ym mis Ionawr a Mehefin ar ôl hynny.

Mae rhai cymwysterau Tystysgrif Lefel Mynediad wedi'u hymestyn i helpu gyda'r trawsnewidiad i'r Llwybrau Lefel Mynediad.  Mae rhestr o'r rhain ar gael yma.

Beth sy'n wahanol am Gymwysterau newydd Llwybrau Lefel Mynediad?

Un datblygiad mawr yw nad oes amserlen arholiadau na thasgau gosod.  Ni fydd CBAC yn gosod asesiadau rhagor.  Bydd CBAC yn awr yn darparu deunyddiau enghreifftiol fel canllaw i ganolfannau.  Mae hyn yn rhoi'r cyfle i athrawon i fod yn fwy creadigol gan sefydlu amrywiaeth o asesiadau am bob uned; bydd hun yn galluogi'r dysgwyr i gyflawni'r canlyniadau dysgu.

Beth yw'r prif fanteision?

Mae amrywiaeth eang o unedau o fewn pob cymhwyster sy'n caniatáu hyblygrwydd i wneud y canlynol:

 • penderfynu pa undedau a lefelau sy'n gweddu dysgwyr orau;
 • penderfynu ar yr adeg gorau i gofrestru dysgwyr i'w hardystio (yng nghyfres i safoni mis Ionawr neu fis Mehefin);
 • galluogi dysgwyr i weithio ar eu cyflymder eu hunain (gellir cadw credydau wrth gefn)

A yw'n bosibl cael pwyntiau Perfformiad am y Llwybrau Lefel Mynediad?

Nid oes pwyntiau perfformiad mwyach ar gyfer Cymwysterau Lefel Mynediad yn Lloegr. I gael gwybod am bwyntiau perfformiad yng Nghymru gweler https://www.qiw.wales/ 

Bydd CBAC yn parhau i ddarparu cymwysterau Lefel Mynediad ar bob lefel gan fod y canolfannau wedi dangos bod galw am asesiad cadarn a pherthnasol i'r amrediad o ddysgwyr sy'n dilyn y cyrsiau hyn.

Hyn ond yn berthnasol i ganolfannau yn Lloegr

Sut strwythur sydd gan y cwrs?

Mae'r cymwysterau'n cynnwys tri maes ar ddeg ar hyn o bryd, ac mae pob cymhwyster wedi'i rannu'n unedau ar wahanol lefelau a gwerthoedd credyd. 

Mae teitl y cymhwyster yn dangos:

 • Lefel y cymhwyster (cymhlethdod a manylder y dysgu).
 • Maint y cymhwyster (maint y dysgu).
 • Cynnwys y cymhwyster.

Mae nifer o ffyrdd o ddewis pa unedau i'w hastudio ymhob cymhwyster:

 • Gellir dewis unedau o un maes pwnc yn unig e.e. pob un yn uned Hanes.
 • Gellir cymysgu unedau o unrhyw faes pwnc o fewn y cymhwyster hwnnw, e.e. dyniaethau (unrhyw unedau Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol new Ffrangeg, ac ati).
 • Gellir defnyddio uned 'generig' o gymhwyster Llwybrau Lefel Mynediad arall, h.y. mae 'Gweithio fel Rhan o Grwp' yn uned generig Datblygiad Personol a Chymdeithasol' a gellir defnyddio'r uned hon mewn nifer o gymwysterau Llwybrau Mynediad fel Dyniaethau.
 • Gellir cynnwys rhai unedau mewn dau gymhwyster lle bo'n briodol gwneud hynny, e.e. gellir defnyddio 'Egni Adnewyddadwy' Dyniaethau yn Gwyddoniaeth Heddiw.

Beth yw Credyd?

Mae gan bob uned werth credyd - mae hyn yn awgrymu/adlewyrchu faint o waith sy'n ofynnol ac yn rhoi brasamcan o'r amser addysgu sy'n cael ei argymell i gyflwyno'r uned a'i hasesu.  Mae 1 credyd yn cyfateb i 10 awr dysgu dan arweiniad.

Gall ymgeiswyr ychwanegu at eu credydau i ennill un o'r canlynol:

 • Dyfarniad     (8 - 12 credyd)
 • Tystysgrif     (13 - 36 credyd)
 • Diploma       (37+ credyd)

Pa lefelau a gynhwyswyd?

Dim ond yn 'Cynnydd Personol' y mae unedau Mynediad 1 i'w cael.

Mae'r rhan fwyaf o'r cymwysterau'n cynnwys Mynediad 2 a 3 gyda rhai unedau Lefel 1 er mwyn rhoi'r cyfle i ddysgwyr gael gwneud unedau ar y lefel honno neu ar lefel uwch.

Gellir ennill cymhwyster Lefel 1 yn Llwybrau Mynediad Defnyddwyr TG a Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol neu Gwyddoniaeth i Weithio (gellir defnyddio unedau Llwybrau Mynediad Gwyddoniaeth Heddiw Lefel 3 am gredyd tuag at Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 1)

Ai dim ond yn TGCh a Gwyddoniaeth y mae'n bosibl i ennill cymhwyster Lefel 1?

Ie.  Dim on TGCh a Gwyddoniaeth sy'n cynnig cymhwyster Lefel 1 yn 2013.

Mae cyfle i wneud unedau Lefel 1 mewn rhai cymwysterau eriall, fodd bynnag, dim ond ar Mynediad 3 y mae'n bosibl cyfnewid ar hyn o bryd.

Beth yw'r rheolau cyfuno unedau?

O fewn pob maes ardystio a ddangosir, mae pob uned yn 'ddewisol'.  Yr unig ofyniad yw cwblhau'r unedau hynny sydd â digon o werth i ennill cymhwyster Dyfarniad (8 credyd neu fwy), Tystysgrif (13 credyd neu fwy) neu Diploma (37 credyd neu fwy).

Pa bryd y dylai ganolfannau gofrestru?

Cyfres Ionawr

21 Hydref Dyddiad cau cofrestru
11 Tachwedd Dyddiad cau diwygio cofrestriadau
13 Rhagfyr Dyddiad cau cyflwyno sampl

Cyfres Mehefin

21 Chwefror Dyddiad cau cofrestru
18 Mawrth Dyddiad cau diwygio cofrestriadau
5 Mai Dyddiad cau cyflwyno sampl

A oes ffi cofrestru?

Oes - £4.88 fesul uned      

Mae cofrestriadau cyfnewid (cash-in) am ddim hyd at y dyddiad cau Diwygio Cofrestriadau.

Codir ffi am fod yn hwyr ar unrhyw gofrestriadau/diwygiadau a wnaed ar ôl y dyddiad cau:

Unedau y cofrestrwyd ar eu cyfer ar ôl y dyddiad cau diwygio Hwyr £9.76 (y ffi cofrestru x2)  
Cofrestriadau cyfnewid a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau diwygio Hwyr £10.00
Cofrestriadau cyfnewid a ddaw i law rhwng cyhoeddi'r canlyniadau a'r dyddiad cau ar gyfer YAG Hwyr Iawn £20.00

Sut y dylai canolfannau gofrestru?

Dylai canolfannau gofrestru drwy ddefnyddio EDI neu ar Wefan Ddiogel CBAC.

Cofrestriad Uned

Dylid cofrestru am unedau unigol trwy gyflwyno'r cod uned a'r cod opsiwn perthnasol:

Mynediad 1 E1
Mynediad 2 E2
Mynediad 3 E3
Lefel 1 L1

h.y. 6351 (cod uned) / E2 (cod opsiwn) - Profiadau Cyfathrebu

Cofrestriad Cymhwyster

Rhaid cyflwyno cofrestriad cyfnewid am y cymhwyster trwy gyflwyno'r cod cymhwyster a'r cod opsiwn perthnasol.  Mae codau opsiwn yn dangos maint y cymhwyster:

Dyfarniad
Tystysgrif    C
Diploma D

a'r Lefel:

Mynediad 1 1
Mynediad 2
Mynediad 3 3
Lefel 1 4

h.y. cod cyfnewid Dyfarniad Mynediad 2 yn y Creadigol, y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio yw 6006/A2.

Beth yw Cyfnewid?

Pan mae ymgeiswyr eisiau cael dyfarniad pwnc cyffredinol am unrhyw bwnc unedol, rhaid cyflwyno cofrestriad 'cyfnewid' ar wahân.  Dylid nodi'r cod cyfnewid gofynnol ochr yn ochr â'r cofrestriadau am unedau unigol.  Os yw'r ymgeisydd wedi gwneud yr holl unedau gofynnol am ddyfarniad y pwnc ond nid yw'n cyflwyno cofrestriad cyfnewid, dylai ef/hi wneud un o'r canlynol:

 • Cofrestru am ddyfarniad pwnc ar ôl i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi - fel cofrestriad hwyr.  Mewn achosion o'r fath, bydd angen talu ffi cofrestriad hwyr.

neu

 • Cofrestru am ddyfarniad pwnc mewn cyfres ddilynol, ar yr amod fod y fanyleb ar gael o hyd.

Os nad ydych yn cyflwyno cofrestriad cyfnewid, ni fydd yr ymgeisydd yn cael tystysgrif.

A oes rhaid cofrestru'r holl unedau ar yr un lefel?

Nac oes - efallai y bydd dysgwyr yn gwneud unedau ar lefelau gwahanol.  Dylai i dros 51% o gredydau'r ymgeiswyr fod ar y lefel y maent wedi cyfnewid am gymhwyster.

h.y. Mae ymgeisydd wedi cwblhau 8 credyd i gyd (Dyfarniad fyddai maint y cymhwyster): mae'r ymgeisydd wedi cwblhau 5 credyd ar Mynediad 2 a 3 chredyd ar Mynediad 3.  Mae'r rhan fwyaf o gredydau a enillwyd yn dod o unedau Mynediad 2 felly byddai'n cyfnewid am Ddyfarniad ar Mynediad 2.

Os cofrestrir ymgeisydd ar Mynediad 3 ac nad yw'n cyflawni hyn, a fydd yr ymgeisydd yn cael Mynediad 2 yn awtomatig fel yn Nhystysgrif Lefel Mynediad?

Na - dylid ond cofrestru ymgeiswyr unwaith y maent wedi cwblhau'r unedau.  Rhaid asesu'r unedau hyn a rhaid i'r ymgeiswyr lwyddo ynddynt.  Felly, dylai canolfannau fod yn gwybod pa lefelau y mae ymgeiswyr yn gweithio arnynt ymhob uned cyn eu cofrestru.

A all canolfan gofrestru uned ar ddwy lefel wahanol yn yr un gyfres?

Na - Ni fydd systemau CBAC yn gadael i chi gofrestru ar ddwy lefel am yr un uned.

Sut mae canolfannau'n 'cadw' unedau?

Unwaith y cofrestrir ymgeiswyr am uned (ar yr amod bod y safoni'n caniatáu), bydd y rhain yn cael eu storio'n awtomatig o fewn systemau CBAC gyferbyn â rhifau'r Dangosydd Ymgeisydd Unigryw (UCI) / Rhif Dysgwr Unigryw yr Ymgeisydd (ULN).

A yw'n bosibl ailddefnyddio unedau?

Gellir defnyddio'r unedau hynny a enillwyd neu'r rheiny a gafodd eu cyfnewid er mwyn eu hail-agregu am gymhwyster sy'n fwy o faint yn unig.  Gellir ailddefnyddio unedau mewn cymhwyster arall (lle bo hynny'n addas).

h.y. Ar ôl ennill 8 credyd yn 'Byw'n Annibynnol' ac una gwneud unedau digonol pellach, gall ymgeisydd roi'r credydau o'r Dyfarniad i'w hagregu tuag at Dystysgrif.

A yw'n bosibl gwneud cwrs dwy flynedd fel yr hen Dystysgrif Lefel Mynediad?

Ydyw - gall canolfannau ddewis eu dull eu hunain wrth benderfynu a yw'r ymgeiswyr yn barod i gael eu cofrestru.

Dull Llinol

 • Cyflwyno gwaith yr holl unedau ym mis Mai ar ddiwedd Blwyddyn 2;

Ennill Credyd yn flynyddol

 • Cyflwynir gwaith y 3 uned ym mis Mai ym Mlwyddyn 1, a 2 uned arall ym mis Mai ar ddiwedd Blwyddyn 2;

Ennill Credyd drwy gydol y cymhwyster

 • Cyflwynir gwaith yr unedau a wnaed ym mis Ionawr a mis Mai Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2.

Sut yr asesir yr unedau?

Asesir y gwaith trwy ddefnyddio model sy'n seiliedig ar dystiolaeth; disgwylir i ymgeiswyr arddangos llwyddiant yn yr amcanion asesu a nodwyd.  Gellir gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd sy'n gweddu i'r ganolfan benodol.  Bydd manyleb yr uned yn nodi rhai asesiadau perthnasol. 

Gallai'r rhain gynnwys asesiadau'n seiliedig ar:

 • llun - gopiau o lyfrau'r disgyblion
 • tystiolaeth o dasgau gwaith dosbarth
 • tystiolaeth o dasgau gwaith cartref
 • gweithgareddau ymarferol
 • ymchwiliadau
 • ffotograffau
 • datganiadau tyst
 • gweithgareddau trefnu cardiau
 • profion clywedol
 • profion ysgrifenedig

Ni fydd y rhain yn cael eu 'marcio' yn ôl rhif na lefel.  Defnyddir y rhain fel tystiolaeth i arddangos bod holl feini prawf yr undedau wedi'u cwrdd.

Pa raddau sy'n cael eu rhoi am unedau/cymwysterau?

Bydd y Myfyrwyr yn cyflawni naill ai Llwyddo (Ll) neu Q (heb eu cyflawni).

Sut bydd canolfannau'n gwybod lle i anfon y samplau gwaith i'w safoni?

Bydd y canoldannau'n derbyn manylion y safonwyr gan CBAC ar ôl y ddydiad terfynol am gywiriadau i'r cofrestriadau er mwyn i'r samplau gael eu hanfon erbyn y dyddiad cyflwyno terfynol.

A fydd gwaith yr ymgeiswyr yn cael ei anfon yn ôl i'r ganolfan yn awtomatig ar ôl y safoni?

Bydd.  Anfonir y gwaith yn ôl i'r ganolfan ar ôl y safoni er mwyn i'r ymgeiswyr gyfeirio at yr unedau y llwyddwyd ynddynt o'r safoni blaenorol.

A fydd canolfannau'n derbyn adroddiad y safonwr?

Byddant.  Anfonir adroddiadau'r safonwr i ganolfannau ar ddiwrnod y canlyniadau neu gellir eu llwytho i lawr oddi ar IAMIS am y cymwyesterau hynny sy'n peilota'r adroddiadau'r safoni sydd ar y system newydd.

Pa Dystysgrifau y bydd ymgeiswyr yn eu cael?

Bydd ymgeiswyr yn cael Tystysgrifau Credyd (sy'n rhestru bob uned y maent wedi llwyddo ynddynt a'r unedau y'u cofrestrwyd amdanynt) a Thystysgrifau Cymhwyster (ar yr amod y nodwyd cod cyfnewid y cymhwyster).

Mantais hyn yw bod yr ymgeiswyr yn cael eu gwobrwyo, doed a ddelo, h.y. bydd ymgeisydd nad yw'n ennill digon o gredydau i gael cymhwyster llawn yn cael tystysgrif am yr uned(au) y mae wedi ennill o hyd.

A oes unrhyw gyrsiau hyfforddi?

Mae sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gael yn y pynciau canlynol; cliciwch ar y cyswllt perthnasol i gadw eich lle:

Ble y mae dod o hyd i wybodaeth bellach?

Gallwch gael manylion pellach o Fenyleb Gyffredinol y Llwybrau Mynediad ac o'r dudalen gartref Llwybrau Mynediad.

Mae cysylltiadau pynciol, gwybodaeth am unedau, arweiniad ac adnoddau i'w cael ar bob tudalen pwnc:

Cyswllt:

Adran Llwybrau Mynediad
Ffôn: 029 2026 5444
E-bost: entrypathways@wjec.co.uk

Llwybrau Mynediad Swyddogion Pwnc Cyswllt