Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cwestiynau ac Atebion Tywydd Gwael

 • Os oes gen i arholiad yr wythnos nesaf, beth ddylwn ei wneud?

  Daliwch ati i adolygu! Mae amserlen a threfn yr arholiadau yn aros fel y mae. Os ydych yn meddwl y bydd eich ysgol neu goleg yn cael eu heffeithio gan y tywydd, ewch at eu gwefan neu cysylltwch â nhw i holi am y trefniadau.
   
 • Beth os yw'r ysgol neu'r coleg ar gau?

  Os yw eich ysgol neu goleg/canolfan arholiadau wedi gorfod cau, bydd y swyddog arholiadau yn egluro'r sefyllfa i CBAC, ac yn debygol o gysylltu â chi am y sefyllfa i adael i chi wybod os ydynt yn gwneud trefniadau eraill fel, er enghraifft, defnyddio lleoliad gwahanol.

  Gall rhai ysgolion neu golegau agor ar gyfer yr arholiadau yn unig, felly mae'n werth i chi ymweld â'u gwefan, neu gysylltu â nhw i wirio hyn.
   
 • Beth os nad ydwyf yn gallu cyrraedd yr ysgol, er ei bod hi ar agor?

  Dylech adael i'r ysgol neu'r coleg wybod am eich amgylchiadau. Os yw'r uned arholiad yr oeddech am ei sefyll ar gael eto, bydd cyfle i'w hailsefyll bryd hynny, os yw'ch ysgol neu goleg yn cytuno.

  Os mai dyma yw eich cyfle olaf i sefyll uned hÅ·n (gan y bydd y fanyleb wedi newid), gall eich canolfan wneud cais am Ystyriaeth Arbennig ar eich rhan.
   
 • Rwy'n poeni y gallwn i fod yn hwyr yn cyrraedd yr arholiad, os oes problemau gyda thrafnidiaeth. Ydi hynny'n golygu na fydda i'n gallu sefyll yr arholiad?

  Dylech wneud pob ymdrech i gyrraedd eich canolfan arholiadau mewn pryd, ac i gyrraedd yno'n ddiogel mor fuan ag y gallwch, hyd yn oed os ydych yn debyg o fod ychydig yn hwyr. Mae ychydig o amser pryd y caniateir i chi - os ydych fymryn yn hwyr - sefyll yr arholiad.

  Cysylltwch â'ch ysgol neu goleg i adael iddynt wybod os credwch y gallech fod yn hwyr. Dylech wneud yn siŵr hefyd eich bod yn osgoi dod i gysylltiad ag unrhyw ymgeiswyr eraill a allai fod wedi dod allan o'ch arholiad yn gynnar.

Gwybodaeth Gyffredinol

Gweler gwefan y CGC i weld y Cyfarwyddiadau am gynnal Arholiadau sy'n berthnasol i bob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr ynghylch cynnal arholiadau.

Cwestiynau ac Atebion Tywydd Garw ar gyfer Swyddogion Arholiadau