Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Paratoi at Arholiad ac Adolygu

Dyma 15 awgrym i'ch helpu i adolygu a pharatoi ar gyfer arholiadau.

1. Beth sydd ei angen i chi wybod ar gyfer yr arholiad

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod yr hyn sydd angen i chi ei wybod ar gyfer yr arholiad - efallai y byddwch wedi trafod testunau na fydd gofyn i chi eu gwybod ar gyfer yr arholiad. Gofynnwch i'ch athro drafod manyleb y cwrs gyda chi.

2. Casglwch ddeunydd adolygu

Mae hyn yn cynnwys yr holl nodiadau a thaflenni gan athrawon ac unrhyw nodiadau rydych wedi'u gwneud eich hun. Os defnyddiwyd unrhyw lyfrau yn y dosbarth (h.y. gweithiau gosod ar gyfer Llenyddiaeth Gymraeg, Llenyddiaeth Saesneg, Drama ac ati), ewch i'r llyfrgell i weld a oes modd i chi gael copi. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi dal i fyny ag unrhyw wersi a gollwyd gennych (gofynnwch i athrawon a ffrindiau).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o'r fformiwlâu a gwybodaeth arall a roddwyd i chi fel rhan o'r papur arholiad mewn rhai pynciau - mae'r rhain i chi gyfeirio atynt fel y gallwch ganolbwyntio ar wybod sut i'w defnyddio yn hytrach na gorfod eu cofio - gall fod fformiwlâu eraill wrth gwrs y bydd angen i chi eu dysgu ar y cof a dylech holi eich athro neu ddarlithydd am y rhain.

3. Casglwch offer ysgrifennu

I'r rhai ohonom nad ydym yn ddigon ffodus i feddu ar gof ffotograffig, bydd rhaid i ni ysgrifennu nodiadau o bryd i'w gilydd. Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, dylech gael papur â llinellau neu wag a pheniau lliw. Gwnewch y gwaith o adolygu mor ddifyr â phosibl. Bydd gweithgareddau difyr yn aros yn ein cof a dyma'n union sydd ei angen er mwyn ennill canlyniadau da.

4. Gwnewch yn siŵr bod gennych amserlen arholiadau

Mae gan bob disgybl amserlen bersonol o'u harholiadau y dylent ei chael gan eu hysgol/coleg. Neu gellir edrych ar-lein ar amserlen CBAC a'r amserlen gyfunol o arholiadau gan y byrddau i gyd.

5. Lluniwch gynllun adolygu

Chi yw'r unig un sy'n gallu penderfynu faint o amser sydd angen i chi ei dreulio ar bob tasg. Cyfrifwch sawl diwrnod sydd ar ôl tan eich arholiadau a chynlluniwch ddigon o amser i adolygu pob pwnc.

6. Ymhle i adolygu?

Dyma ble y bydd dulliau'n gwahaniaethu o ran dewis yr unigolyn a'r gofynion a ddiffinnir gan ysgolion a cholegau unigol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o bolisi eich ysgol neu goleg ynglÅ·n â chael eich rhyddhau i astudio yn ystod cyfnodau arholiad gan y bydd rhai ohonynt am i ddisgyblion fynychu dosbarthiadau adolygu tra bod eraill yn caniatáu i'r disgyblion adolygu gartref.

Yn y naill achos a'r llall, bydd angen i chi adolygu y tu allan i oriau ysgol, a bydd yn well gan rai pobl weithio mewn tawelwch tra y bydd eraill yn gweithio gyda cherddoriaeth. Bydd yn well gan rai weithio'n unigol ac eraill mewn grŵp. Chi yn unig all benderfynu beth sy'n gweithio orau i chi. Dyma rai awgrymiadau a gallwch ddewis un ohonynt, eu cyfuno neu beidio â defnyddio'r un ohonynt:

 • Cerddoriaeth yn y cefndir neu dawelwch
 • Yn gymdeithasol neu ar ben eich hun
 • Desg yn yr ystafell wely neu'r bwrdd bwyta gartref
 • Llyfrgell neu dÅ· ffrind
 • Gwahanol leoedd am amrywiaeth
 • Mynediad i'r rhyngrwyd (i bwrpasau adolygu'n unig)

Os byddwch yn dewis adolygu mewn grŵp, peidiwch â chymryd yn ganiataol fod popeth y bydd eich ffrindiau'n ei ddweud yn wir. Gofynnwch i'ch athro gadarnhau unrhyw gwestiynau sydd gennych. Hefyd, peidiwch â theimlo o dan bwysau i weithio mewn grŵp, gwnewch yr hyn sydd orau i chi - chi yw'r un fydd yn sefyll yr arholiad.

7. Amser cychwyn arni

Gan eich bod bellach wedi casglu'r holl ddeunydd adolygu at ei gilydd ac wedi dewis lleoliad, yr unig beth sydd ar ôl i'w wneud yw adolygu. Barn bersonol yw hyn eto gan fod gwahanol bethau'n gweithio i wahanol bobl. Dyma rai dulliau adolygu:

 • Gwnewch nodiadau o'r holl waith a wnaed yn y dosbarth ac unrhyw ddeunydd cefnogi arall, neu grynhoi unrhyw nodiadau sydd gennych yn barod
 • Gwnewch gardiau fflach neu brif bwyntiau, gan nodi dyddiadau pwysig neu bethau y byddwch yn cael trafferth eu cofio
 • Gwnewch siartiau wal lliwgar
 • Peidiwch â gorlwytho, cynlluniwch egwyliau rheolaidd. Bydd gweithio am oriau'n ddi-dor yn mynd yn wrth-gynhyrchiol ac ni fyddwch yn gallu cadw'r hyn rydych wedi'i ddarllen yn eich cof. Mae llawer o gyfnodau adolygu byrrach yn fwy manteisiol nag un cyfnod hirach
 • Edrychwch eto ar waith rydych fel arfer yn ei gael yn anodd. Mae'r ymadrodd 'gwell nag athro yw arfer' yn wir.
8. Cyn-bapurau

Ffurf dda iawn o adolygu. Ceisiwch gael gafael ar gymaint ohonynt ag y gallwch er mwyn rhoi syniad dda i chi'ch hun o ffurf bosibl y cwestiynau. Ar ôl cynnig unwaith neu ddwy, rhowch gynnig ar bapur dan amodau prawf heb nodiadau, er mwyn cael syniad go iawn sut mae'r adolygu'n mynd. Peidiwch â digalonni os nad ydych yn gallu ateb y cwestiynau i gyd. Dyma'r adeg i wneud camgymeriadau, a bydd gwaith caled yn datrys hynny.
DS: Cymharwch gyn-bapurau â'r manylebau cyfredol gan y gallai fod rhai cwestiynau wedi dyddio.

9. Gofynnwch i'ch athro

Os byddwch yn cael trafferth mawr wrth adolygu testun arbennig, cysylltwch â'ch athro. Cofiwch, nid yw fyth yn rhy hwyr. Peidiwch â bod ofn gofyn i'r athro am help hyd at y diwrnod cyn yr arholiad hyd yn oed os bydd yn eich ceryddu am beidio â datrys hyn ynghynt!

10. Corff iach, meddwl iach

Dylech osgoi diodydd sydd â lefelau uchel o gaffein megis te, coffi a diodydd pefriog. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr 8 gwydriad o ddŵr sy'n cael ei argymell bob dydd gan y gall hyn helpu i osgoi diffyg hylif a chodi lefelau canolbwyntio. Bwytewch fwydydd iach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael digonedd o gwsg er mwyn gallu canolbwyntio.

11. Byddwch yn bositif

Gall cyfnod adolygu fod yn amser diflas a dirdynnol. Efallai y bydd cyfnodau pan fydd popeth yn ormod i chi gan fod gennych gymaint i'w ddysgu, pryd y byddwch yn rhoi pwysau arnoch chi eich hun i lwyddo neu'n digalonni wrth siarad â myfyrwyr y llynedd a gafodd drafferth gyda'r arholiad. Gallai ystyried y pethau canlynol dawelu eich meddwl a gwneud yn siŵr eich bod yn aros yn bositif:

 • Pa mor wych y bydd yn teimlo pan fydd eich arholiadau drosodd
 • Pa mor falch y byddwch chi wrth gael graddau da
 • Cydnabyddwch gymaint mwy rydych yn ei wybod am y pwnc
 • Gwobrwywch eich hun, er enghraifft, mynd i'r sinema neu gymdeithasu gyda'ch ffrindiau ar ôl sesiwn adolygu dda
 • Byddwch yn elwa yn y tymor hir trwy aberthu pethau yn y tymor byr
12. Byddwch yn ymarferol

Wrth i sesiwn arholiadau bwysig agosáu, yr arholiadau yw'r peth pwysicaf yn eich bywyd ond mae'n bwysig bod yn ymarferol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu amser i wneud pethau sy'n bwysig i chi fel arfer:

 • Treulio amser gyda ffrindiau neu deulu
 • Gwneud chwaraeon a mynd i hyfforddi neu chwarae cerddoriaeth ac ymarfer
 • Cadw'n iach
 • Treulio amser gyda'ch anifeiliaid anwes (mynd â'r ci am dro neu fwydo'r pysgod)
13. Trefnwch ddeunydd ysgrifennu

Trafodwch â'ch athro, gwiriwch gyn-bapurau a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth y gallwch fynd i mewn i'r arholiad gyda chi (e.e. Cyfrifiannell, Gweithiau Gosod …) a'r hyn sydd wedi'i wahardd. Gwnewch yn siŵr bod gennych ysgrifbin a phensil sbâr rhag ofn.

14. Cynlluniwch y diwrnod

Er mwyn osgoi unrhyw straen munud olaf, cynlluniwch ddiwrnod yr arholiad i'r manylion lleiaf.
DS: Gallai fod yn syniad osgoi trafod yr arholiad gyda'ch ffrindiau dosbarth cyn cyrraedd lleoliad yr arholiad. Gall siarad am yr arholiad yn syth o flaen llaw achosi straen diangen y mae modd ei osgoi'n rhwydd trwy ddewis testunau eraill i'r sgwrs neu ddod o hyd i fan tawel i feddwl.

15. Paratoadau munud olaf

Peidiwch â cheisio dysgu unrhyw destunau newydd ar ddiwrnod eich arholiad, yn hytrach edrychwch eto ar destunau rydych wedi'u trafod eisoes er mwyn adnewyddu eich gwybodaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â phrif bwyntiau, dyddiadau allweddol, fformiwlâu neu gynlluniau traethawd ayb.