Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Myfyrwyr

Canlyniadau Arholiadau Mehefin 2017

Mae'r dogfennau canllawiau isod yn cynnwys gwybodaeth i fyfyrwyr a rhieni am gyhoeddi'r canlyniadau. Ynddynt mae gwybodaeth yn sôn am yr hyn sydd i'w ddisgwyl ar ddiwrnod y canlyniadau, sut i ddeall y canlyniadau, ffiniau graddau a gwasanaethau ar ôl y canlyniadau.

Sylwer: Mae angen i unrhyw ymgeiswyr sy'n dymuno defnyddio canlyniadau TGAU o'r gyfres arholiadau hon fel cymwysterau i gefnogi Bagloriaeth Cymru Uwch aros am eu canlyniadau TGAU i weld a ydyn nhw wedi cyflawni'r cymhwyster. Bydd canlyniadau Bagloriaeth Cymru Uwch yn cael eu diweddaru ddydd Mercher 23 Awst i'r ymgeiswyr hynny a gofrestrodd am bynciau TGAU perthnasol gyda CBAC.

Canlyniadau

Canlyniadau Arholiadau Mawrth 2017

Dydd Iau 6 Gorfennaf 2017

Lefel Mynediad

.        Gwybodaeth Ffiniau Gradd

.        Ffiniau Gradd Llinol

Yn ystod yr arholiadau

Am gymorth ac arweiniad i swyddogion arholiadau ar faterion ac anawsterau posibl a allai ddigwydd yn ystod pob cyfres arholiadau, darperir wybodaeth ddefnyddiol ar ein tudalen Yn ystod yr arholiadau.

Arholiadau yn ystod amodau tywydd gwael a chyfnodau o amhariad

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Mae gwybodaeth ar Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau i'w gael ar y tudalen we Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Gwybodaeth Ffiniau Gradd

I weld gwybodaeth ffiniau gradd blaenorol dilynwch y linc hon.

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Cyfleoedd i Ailsefyll TGAU a TAG Hen Fanylebau

Gall gwybodaeth ar ailsefyll TGAU a TAG am yr hen fanylebau 2017-18 cael eu ffeindio yn y linc isod. Dylai myfyrwyr sydd yn dymuno ail-sefyll hen gymhwyster (legacy) gysylltu â'u ysgol/coleg. Bydd yr ysgol/coleg yna yn gallu cyflwyno cais 'bwriad i gofrestru' erbyn 20 Medi.

Cyfleoedd i Ailsefyll

Cyn-bapurau a chynlluniau marcio

Mae cyn-bapurau am ddim ar gael yn awr. Mae'r papurau hefyd ar gael o dudalennau'r cymwysterau, islaw'r adran 'Dogfennau'.

Rydym wedi diwygio ein polisi cyhoeddiadau i alluogi i ysgolion a cholegau ddefnyddio cyn-bapurau, cynlluniau marcio ac adroddiadau arholwyr fel adnoddau mewnol cyn y byddant ar gael i bawb.

Polisi cyhoeddiadau

Gwallau mewn papurau cwestiynau

Mae'n annhebygol y bydd canolfan yn gweld gwall ar un o bapurau cwestiynau CBAC, neu ar ddeunydd asesu perthynol ond os yw hynny'n digwydd gallwch ddarganfod fwy o wybodaeth i myfyrwyr a rhieni.

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.