Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1 / 2 Twristiaeth

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau'n ymwneud â'r pwnc hwn.

Mae'r asesiad allanol ar gyfer Uned 4: Cyrchfannau i Dwristiaid yn Ewrop nawr ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel.

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth (QAN - 600/9908/2) a'r Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth (QAN - 601/4549/3) yn darparu profiad dysgu i rai  14 i 16 mlwydd oed trwy gyfrwng dysgu cymhwysol. Bydd myfyrwyr yn meithrin gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ac yn cymhwyso'r rhain gan ddefnyddio tasgau pwrpasol wedi'u gosod mewn cyd-destunau sector neu bwnc y mae ganddynt lawer o nodweddion gwaith go iawn. yn y cymhwyster hwn ceir unedau arwahanol sy'n caniatáu am ddysgu synoptig ac asesu, gan ennyn brwdfrydedd a chymell dysgwyr wrth iddyn nhw astudio Twristiaeth.

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth

Datganiad o Ddiben Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth

Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r asesiad allanol ar gyfer uned 4 (Cyrchfannau Twristiaeth Ewropeaidd) ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel yn yr adran Papur Cwestiynau.

Strwythur y Cymwysterau

Dyfarniad Lefel 1 / 2 CBAC mewn   Twristiaeth

(QAN -600/9908/2)

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

 

Asesiad

ODA

9801

Profiad y Cwsmer

Gorfodol

Mewnol

30

9802

Busnes Twristiaeth

Gorfodol

Allanol

30

9803

Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y DU

Gorfodol

Mewnol

60

Mae'n rhaid i ddysgwyr gyflawni'r HOLL unedau.

Tystysgrif   Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth

(QAN – 601/4549/3)

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

 

Asesiad

ODA

9801

Profiad y Cwsmer

Gorfodol

Mewnol

30

9802

Busnes Twristiaeth

Gorfodol

Allanol

30

9803

Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y DU

Gorfodol

Mewnol

60

9804

Cyrchfannau Twristiaeth Ewropeaidd

Gorfodol

Allanol

30

9805

Twristiaeth Digwyddiadau

Gorfodol

Mewnol

30

9806

Gweithgareddau   Hyrwyddol ar gyfer Sefydliadau Twristiaeth

Dewisol

Mewnol

60

9807

Twristiaeth Gynaliadwy

Dewisol

Mewnol

60

Mae'n rhaid ddysgwyr gyflawni'r HOLL unedau gorfodol ac UN uned ddewisol.

Gwydodaeth am weithdrefnau confrestru a chodi.

Dogfennau Allweddol

  • Twrisitaeth Lefel 1 / 2 Clawr

 

 

 

 

 

 

Manyleb y Dyfarniadau Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth

Y Newyddion Diweddaraf

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP o dymor yr hydref i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1/2 a Lefel 3 Twristiaeth. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1/2 Twristiaeth - Dulliau o Addysgu (Canolfannau Cymru'n Unig)

CBAC Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 Twristiaeth - Paratoi i Addysgu (Cymru a Lloegr)

Ymgynghoriad Lefel 3 Twristiaeth (Mai 2016)

Mae CBAC wedi creu datganiad o ddiben ar gyfer cymwysterau Lefel 3 Twristiaeth newydd a fydd ar gael i ganolfannau eu haddysgu o fis Medi 2017.

Dim ond camau cynnar iawn y datblygiad sydd wedi'u cwblhau hyd yn hyn a byddwn yn gwerthfawrogi eich safbwyntiau a'ch barn chi am y cynnig cyfredol wrth i ni ddechrau ar yr ymgynghoriad.

Gallwch weld y datganiad o ddiben ar-lein.

Cwblhewch yr arolwg erbyn 10 Mehefin ar ôl i chi edrych ar y cynnig.

Achredu'r dyfarniad Twristiaeth (1 Rhagfyr 2013)

Achredwyd y dyfarniad Twristiaeth i'w addysgu o fis Medi 2013 ac i'w ardystio am y tro cyntaf yn yr haf 2015. Mae'r dyfarniad yn cael ei gynnwys yn y Tablau Perfformiad Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 2016.

CBAC yn lansio cymwysterau newydd (1 Rhagfyr 2013)

Un o grŵp o gymwysterau newydd cyffrous sy'n cael eu cynnig gan CBAC yw Twristiaeth. Ymhlith y cyrsiau eraill sydd ar gael mae Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, Llythrennedd Digidol, Busnes Adwerthu a Chwaraeon.

Cymwysterau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Hamdden a Thwristiaeth TGAU; Teithio a Thwristiaeth TAG UG/U; Cymwysterau Galwedigaethol eraill.

Cysylltu

Mike Neale - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5315
E-bost: michael.neale@wjec.co.uk

Andrew O'Regan - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5097
E-bost: andrew.oregan@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1/2 Twristiaeth Adroddiad Arholwyr Haf 2016 (dogfen Saesneg)
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.