Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg TGAU

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma 

Newyddion

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Cymdeithaseg (i'w addysgu o 2017)

Mae CBAC yn datblygu cymhwyster TGAU (9-1) diwygiedig ar gyfer Cymdeithaseg fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i fersiwn drafft y fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Cymdeithaseg ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Manyleb Cymdeithaseg 

Mae manyleb TGAU cymdeithaseg CBAC yn cynnwys dwy uned ac mae modd cynnig y fanyleb fel cwrs byr hefyd. Gall dysgwyr astudio amrywiol ffurfiau'r gymdeithas ddynol ac effaith y ffurfiau hynny ar ein diwylliant, mudiadau cymdeithasol a bywydau unigolion.

Bydd dysgwyr yn datblygu'r sgiliau i ddeall y perthnasoedd rhwng unigolion, grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau. Bydd dewis o destunau ar gael i'r dysgwyr, yn cynnwys y teulu, cyfryngau torfol, addysg, chwaraeon, trosedd a gwyredd, gwaith, grym a dinasyddiaeth fyd-eang.

Mae manyleb TGAU cymdeithaseg CBAC yn boblogaidd gyda chanolfannau am sawl rheswm, yn eu plith: eglurder y manylebau a'r deunyddiau asesu; darpariaeth adnoddau ar-lein rhad ac am ddim a safon y gwasanaeth mae staff CBAC yn ei ddarparu.

Mae CBAC yn darparu cymwysterau TGAU Cymdeithaseg sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr, a bydd yn parhau i wneud hynny.

Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.

GWNEUD CAIS AR-LEIN

Ffiniau gradd Crai / GMU

Marciau Unffurf (GMU)

Tabl Trawsnewid Marciau GMU

Cyflwyniad yn egluro'r defnydd o ddata ar lefel eitem arholiadau CBAC

Datblygiad Professiynol Parhaus

Yn y flwyddyn academaidd i ddod, mae datblygiad proffesiynol parhaus wyneb yn wyneb wedi'i gyfyngu i gymedroli asesiad mewnol mewn pynciau perthnasol.  

Chwilio am Gyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r wefan AAA yn cynnwys casgliad o unedau rhyngweithiol sy'n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Mae adolygiad o'r arholiadau'n cael ei ddarparu ar-lein; mae cyflwyniad yn rhoi manylion am y ddarpariaeth hon ar gael yn awr ar y wefan.

Dogfennau Allweddol

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Joanna Lewis - Swyddog Pwnc
Ffon: 029 2026 5167
E-bost: joanna.lewis@wjec.co.uk

Eira Morgan - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5183
E-bost: eira.morgan@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.