Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Llwybrau Mynediad

Mae Saesneg Ychwangeol CBAC yn fanyleb y mae ei chofrestriad ar gynnydd sy'n briodol i ymgeiswyr Lefel Mynediad. Oherwydd y cynnydd yn nifer y cofrestriadau, hoffem atgoffa canolfannau bod CBAC yn darparu cymwysterau sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr ac y bydd yn parhau i wneud hynny.

Newyddion

Nid oes pwyntiau perfformiad mwyach ar gyfer Cymwysterau Lefel Mynediad yn Lloegr. I gael gwybod am bwyntiau perfformiad yng Nghymru gweler https://www.qiw.wales/ 

Bydd CBAC yn parhau i ddarparu cymwysterau Lefel Mynediad ar bob lefel gan fod y canolfannau wedi dangos bod galw am asesiad cadarn a pherthnasol i'r amrediad o ddysgwyr sy'n dilyn y cyrsiau hyn.

Hyn ond yn berthnasol i ganolfannau yn Lloegr

Bydd CBAC yn parhau i ddarparu cymwysterau Llwybrau Mynediad ar bob lefel gan ei bod yn amlwg fod gofyn yn y canolfannau am asesiad manwl cywir a pherthnasol i'r dysgwyr hynny sy'n dilyn y cyrsiau hyn.

Gweinyddu'r Llwybrau Mynediad

Dyddiau Allweddol

Cyfres Ionawr

21 Hydref Dyddiad cau corfrestru
11 Tachwedd Dyddiad cau diwygio cofrestriadau
12 Rhagfyr Dyddiad cau cyflwyno sampl

Cyfres Mehefin

21 Chwefror  Dyddiad cau cofrestru
18 Mawrth Dyddiad cau diwygio cofrestriadau
4 Mai Dyddiad cau cyflwyno sampl

 

Os derbynnir unrhyw gofrestriadau at ôl y dyddiadau uchod, bydd angen eu cyflwyno ar gyfer y sesiwn arholiad nesaf.

Samplau

Bydd y System Mewnbynnu Marciau Asesiad Mewnol (IAMIS) yn dewis y sampl yn awtomatig i ganolfannau o fis Ionawr 2015, gan ddilyn y fformiwla samplu ganlynol:

1 - 10 Sampl o 3 i bob uned ar bob lefel i ddangos tystiolaeth o'r holl unedau yr ymdriniwyd â nhw
11 - 20 Sampl o 5 i bob uned ar bob lefel i ddangos tystiolaeth o'r holl unedau yr ymdriniwyd â nhw
21+              Sampl o 7 i bob uned ar bob lefel i ddangos tystiolaeth o'r holl unedau yr ymdriniwyd â nhw

Mae manylion llawn am y broses a'r fformiwla samplu i'w cael yn y Fanyleb Llwybrau Mynediad.

Estyniad i'r Manylebau Lefel Mynediad Cyfredol

Mae CBAC wedi cadw'r cymwysterau Lefel Mynediad canlynol yn unol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr a chyn cyhoeddi canlyniadau'r Adolygiad Cymwysterau yng Nghymru.

Byddant i'w gweld ar y tudalennau gwe Llwybrau Mynediad neu ewch i gael gweld y cwestiynau cyffredin diweddaraf.

Unedau a Chymwysterau Lefel Mynediad Newydd

Mae'r cymwysterau Lefel Mynediad wedi eu diwygio er mwyn darparu fframwaith unedol mwy hyblyg o fewn y Fframwaith Cymwysterau a Chredyd (FCCh).

Un datblygiad mawr yw tynnu arholiadau ar asesu sydd wedi'u hamserlennu.  Bydd CBAC yn rhoi deunydd enghreifftiol fel arweiniad i ganolfannau.  Nod Llwybrau Mynediad yw i ymgeiswyr gyflawni eu canlyniadau dysgu heb ystyried sut y cant eu hasesu

Gellir lawrlwytho'r Fanyleb Llwybrau Mynediad newydd sy'n cynnwys rheoliadau cyffredinol, trefniadau gweinyddol a rhestr unedau a rheolau cyfuno.

Ewch i dudalennau gwe penodol y pwnc am fanylion pellach ar bob pwnc:

Prif Nodweddion y ddarpariaeth newydd

  • Mae'n cydnabod cwblhau pob uned yn ogystal â chwblhau'r cymhwyster yn gyffredinol, trwy ddyfarnu credyd.
  • Mae'n caniatáu cyfuno unedau i greu rhaglenni gwaith sy'n addas i anghenion dysgwyr unigol.
  • Mae'n galluogi cynhyrchu tystiolaeth asesu o raglenni gwaith cyfannol ac ar fannau priodol yn ystod y cwrs.
  • Mae'n hybu dilyniant trwy Fynediad 1, 2 a 3 ac ymlaen at Lefel 1.

Gellir llwytho manylion pellach i lawr am yr unedau sydd ar gael i'w haddysgu o fis Medi 2011 a'u hardystio o'r Haf 2012 trwy glicio ar 'dangos pob dogfen' ar ochr dde'r dudalen hon.

Cyswllt:

Adran Llwybrau Mynediad
Ffôn: 029 2026 5180
E-bost: entrypathways@wjec.co.uk

Llwybrau Mynediad Swyddogion Pwnc Cyswllt

Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Cymraeg Ail Iaith Adroddiadau'r Arholwyr Ionawr 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.