Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lladin Tystysgrif Lefel 1/2

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Adroddiad Arholwyr Tystysgrif Lefel 1 / 2 Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufain Ionawr 2016

Tystysgrifau Lefel 1 a Lefel 2 yn Yr Iaith Ladin, Yr Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig a Llenyddiaeth Ladin

Mae CBAC yn darparu cymwysterau yng Nghymru a Lloegr sy'n bodloni anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yn y ddwy wlad. Bydd yn parhau i wneud hynny.

Mae Tystysgrifiau CBAC mewn Lladin yn cynnig cyrsiau hyblyg ac ysgogol y gellir eu defnyddio fel 'cerrig camu' neu fel dewis hollol wahanol i TGAU.

 • Mae Tystysgrifau ar wahân ar gyfer Lladin Iaith a Llenyddiaeth Ladin
 • Maen nhw wedi eu hachredu'n llawn tan o leiaf 2016 ac mae pob Tystysgrif yn cario'r un nifer o bwyntiau perfformio a chymhwyster TGAU
 • Mae'r ddwy lefel yn cael eu graddio A* i C
 • Mae'r Dystysgrif Lefel 2 yn Yr Iaith Ladin (gyda neu heb elfennau Gwareiddiad Rhufeinig) yn cyfrif fel pwnc iaith ym Magloriaeth Lloegr (EBacc)
 • Gan fod y Tystysgrifau yn unedol, maen nhw'n cynnig hyblygrwydd o gofrestriadau unedau mewn gwahanol sesiynau
 • Mae'r papurau Iaith Graidd ar gael ym mis Ionawr a mis Mai/Mehefin
 • Mae opsiwn ar gyfer Asesiad dan Reolaeth yn yr unedau Gwareiddiad Rhufeinig a'r uned Llenyddiaeth.
 • Manylebau
 • Deunyddiau Asesu Enghreifftiol
 • Mynediad i gyn-papurau a chynlluniau marcio
 • Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Lladin (i'w addysgu o 2016)

Mae CBAC wedi datblygu cymhwyster TGAU (9-1) diwygiedig ar gyfer Lladin  fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2016, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i'r fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Lladin ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Y Newyddion Diweddaraf

Bwletinau Pwnc

Ffiniau Gradd (GMU / Marciau Crai)

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Nid yw'r cyfarfodydd DPP wyneb yn wyneb ar gael yn y pwnc hwn ar hyn o bryd oherwydd gofynion rheoleiddio. Bydd darpariaeth adolygu arholiadau ar gael ar-lein. Mae cyflwyniad ar gael sy'n rhoi manylion o'r ddarpariaeth hon.

Gellir llwytho i lawr y deunyddiau cefnogi o'n cyfarfod DPP mis Tachwedd 2012 o'r wefan ddiogel. Dewiswch 'Llwytho i lawr Adnoddau PDF' o'r golofn ar yr ochr chwith, yna 'Deunyddiau DPP' ac yna Lladin o'r rhestr pynciau. Mae eitemau 11-13 yn cynnwys enghreifftiau o waith Asesiad dan Reolaeth ymgeiswyr.

Adnoddau Allweddol

Am fanylion pellach, cysylltwch â

Alan Clague - Swyddog Pwnc
E-bost: alan.clague@wjec.co.uk

Matt Oatley - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5054
E-bost: matthew.oatley@wjec.co.uk 

Newydd
pdf document logo
Adroddiad Arholwyr Tystysgrif Lefel 1 / 2 Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufain Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.