Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lefel 3 Gwyddor Bwyd a Maeth (FfCCh)

CBAC Gwyddor Bwyd a Maeth I'w addysgu gyntaf o fis Medi 2012

Pam astudio Gwyddor Bwyd a Maeth?

Dyma gwrs newydd cyffrous fydd yn galluogi i ddysgwyr ennill gwybodaeth helaeth am bwnc Gwyddor Bwyd a Maeth. Byddant yn cael y cyfle i ddysgu am y berthynas rhwng y corff dynol a bwyd, yn ogystal â datblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith arbrofol a'r broses o goginio a pharatoi bwyd.

Mae pwyslais cryf ar waith ymarferol yn y cwrs hwn, sy'n golygu ei fod felly'n ddelfrydol ar gyfer y dysgwyr hynny y mae'n well ganddyn nhw ddysgu drwy wneud.

Gall canolfannau ddewis pa unedau i'w cynnig, gan deilwra'r cwrs felly i fod yn addas i anghenion eu dysgwyr. Bydd y dysgwyr hyn yn gallu astudio am Ddyfarniad, Tystysgrif neu Ddiploma.

Dyfarniad
12 credyd
Uned orfodol
 
Tystysgrif
24 credyd
Uned orfodol
Ac 1 uned opsiynol
Diploma
48 credyd
Uned orfodol
A 3 uned opsiynol

Datganiad o Bwrpas

Cod QAN: 600/4385/4 Tystysgrif Lefel 3 CBAC mewn Gwyddor Bwyd a Maeth (FfCCh)

Cod QAN: 600/4386/6 Diploma Lefel 3 CBAC mewn Gwyddor Bwyd a Maeth (FfCCh)

Mae angen i fyfyrwyr gwblhau 2 uned i ennill Tystysgrif (uned 1 ac 1 arall)

Mae angen i fyfyrwyr gwblhau 4 uned i ennill Diploma (uned 1 a 3 arall)

Lefel 3 CBAC mewn Gwyddor Bwyd a Maeth - yr unedau sydd ar gael

Rhif yr Uned
Teitl yr Uned
Credydau
 1*
Cynllunio i gwrdd ag anghenion maethyddol
12
2
Datblygu sgiliau cynhyrchu bwyd ymarferol
15
3
Sicrhau bod bwyd yn ddiogel i'w fwyta
12
4
Arbrofi i ddatrys problemau cynhyrchu bwyd
12
5
Materion cyfredol o ran y dewis bwyd i ddefnyddwyr
12

* Uned orfodol

Mae'r unedau opsiynol yn cael eu dangos yn y rhannau wedi'u graddliwio.


Diben Cymwysterau Lefel 3 CBAC mewn Gwyddor Bwyd a Maeth (FfCCh) yw cynnig profiadau sy'n canolbwyntio ar ddysgu i rai 16-19 oed drwy ddysgu cymhwysol h.y trwy gaffael gwybodaeth a dealltwriaeth mewn cyd-destunau pwrpasol, cysylltiedig â gwaith, sy'n gysylltiedig â'r diwydiant bwyd.
O ran eu natur, mae'r rhain yn gymwysterau Cyffredinol Cymhwysol; mae gan bob uned sy'n ffurfio'r cymwysterau hyn ddiben cymhwysol sy'n gweithredu fel canolbwynt y dysgu yn yr uned honno. Y diben cymhwysol hwn hefyd sy'n ennyn brwdfrydedd a diddordeb y dysgwyr, ac yn eu hysgogi i astudio gwyddor bwyd a maeth.

Bydd y diben cymhwysol yn galw am ddysgu cysylltiedig â gwaith dilys ym mhob un o'r unedau sydd ar gael, ond yn fwy na hyn, bydd yn gofyn i'r dysgwyr ystyried sut mae defnyddio a chymhwyso'r hyn maent yn ei ddysgu'n effeithio ar unigolion, cyflogwyr, cymdeithas a'r amgylchedd. Bydd y diben cymhwysol hefyd yn galluogi dysgwyr i ddysgu mewn ffordd sy'n datblygu:

• sgiliau sy'n angenrheidiol i ddysgu ac i ddatblygu fel unigolyn;
• amrywiaeth o sgiliau cyffredinol a throsglwyddadwy;
• gallu i ddatrys problemau;
• sgiliau ymchwil, datblygu a chyflwyno seiliedig ar brojectau;
• gallu i gymhwyso sgiliau mathemategol a sgiliau TGCh;
• gallu sylfaenol i weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill mewn amgylchedd proffesiynol;
• gallu i gymhwyso'r hyn maent yn ei ddysgu mewn cyd-destunau galwedigaethol.

Byddai'r amrywiaeth o unedau sydd ar gael yn helpu'r dysgwyr i fynd y tu hwnt i unrhyw raglen astudio ar Lefel 2 ond yn benodol, TGAU mewn Lletygarwch, Arlwyo, Lletygarwch ac Arlwyo, Economeg y Cartref: Bwyd a Maeth, Addysg Gorfforol, Dinasyddiaeth, Dyniaethau a Dylunio a Thechnoleg a chyrsiau Lefel 1/2 mewn Lletygarwch, Paratoi Bwyd neu Arlwyo.

Bydd myfyrwyr sy'n astudio'r cymhwyster Lefel 3 hwn yn caffael y wybodaeth sy'n ofynnol i'w galluogi i ystyried gweithio, a chwilio am waith, yn sectorau bwyd a diod y diwydiannau lletygarwch ac arlwyo, cynhyrchu bwyd neu adwerthu bwyd; neu ddefnyddio'r cymhwyster i gefnogi eu derbyn ar gyrsiau addysg uwch/bellach e.e. BSc Bwyd a Maeth, BSc Maeth Dynol, BSc (Anrh.) Maeth Iechyd Cyhoeddus, BSc (Anrh.) Gwyddor Bwyd a Thechnoleg.

Addysg Uwch

Cyflwynodd y Prifysgolion canlynol lythyrau cefnogi sy'n cadarnhau eu bod wedi cytuno i dderbyn y cymhwyster hwn (ar lefel diploma) fel rhan o bortffolio dysgwr i gael eu derbyn ar gyrsiau gradd yn ymwneud â maes Bwyd.

Prifysgol Robert Gordon Aberdeen 

Prifysgol Birmingham City

Prifysgol Bath Spa

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Prifysgol Huddersfield

Prifysgol Newcastle 

Prifysgol Plymouth 

Prifysgol Sheffield Hallam 

Mae llythyrau cefnogi ar gael yma.

DPP

Bydd deunydd DPP Hydref 2013 ar gael yn fuan i'r athrawon ei gyrchu ar ran DPP y Wefan Ddiogel. Os na allwch gael mynediad i'r Wefan Ddiogel, cliciwch yma am fwy o fanylion.

Adnoddau

Manyleb

Mae'r Canllawiau i Athrawon ar gael ar y wefan ddiogel.

Yr Adroddiad yr Uwch Arholwr diweddaraf ar gael nawr i'w weld. Cynghorir canolfannau i ddarllen yr adroddiad hwn yn ofalus gan ei fod yn nodi sylwadau defnyddiol ac yn rhoi sylwebaeth ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon. Gall fod o gymorth i athrawon felly wrth iddyn nhw baratoi myfyrwyr at y gyfres arholiadau nesaf.

Aseiniadau enghreifftiol ar y wefan ddiogel Llwytho Adnoddau PDF i Lawr>Asesiad dan Reolaeth. 

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Allison Candy - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5093
E-bost: allison.candy@wjec.co.uk

Gemma Edwards - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5115
E-bost: gemma.edwards@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.