Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Ffilm TGAU

Newyddion diweddaraf

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Astudiaethau Ffilm Drafft ( i'w addysgu o 2017 )

Mae CBAC yn datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig ( 9-1 ) ar gyfer Astudiaethau Ffilm fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i fersiwn drafft y fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Astudiaeth Ffilm ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Gwobrau Delwedd Symudol 2017

Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

Mwy o wybodaeth

MIA2017 Logo

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae'r rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer blwyddyn academaidd 2014-2015 ar agor yn awr er mwyn cadw lle.

Cadwch le drwy ein system cadw lle ar-lein.

Llyfrau posibl

Film Studies - Study and Revision Guide (Illuminate Publishings), Newman, Fairclough and Dearden

Studying Film at GCSE (Auteur) Fairclough, Garvey, Newman a Patrick, ar gael eto! (Roedd allan o brint am gyfnod byr oherwydd galw uchel.)

Marciau Unffurf (GMU)

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w chael yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf

Ymgyfarwyddo ag arholiadau

Er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo â gofynion yr arholiadau, gellir edrych ar dudalen flaen y papur(au) arholiad trwy glicio ar Papur 1 Archwilio Ffilm neu Papur 2 Archwilio Ffilm tu allan i Hollywood. Mae hyn yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer gwylio'r darn o ffilm ar gyfer Papur 1.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Rebecca Ellis - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5195
E-bost: rebecca.ellis@wjec.co.uk

Jodie Mearing-Lane - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5101
E-bost: Jodie.Mearing-Lane@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
TGAU Astudiaethau Ffilm Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.