Naid i'r cynnwys

 
 
 

Economeg y Cartref - Datblygiad y Plentyn Lefelau:

Canfod cymwysterau ac adnoddauTanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwn hwn.

Bwriedir y fanyleb hon i roi cyfle i’r ymgeiswyr estyn a chymhwyso eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o ddatblygiad a gofal plant o’u cenhedliad tan y byddant yn bum mlwydd oed. Mae’n hybu dealltwriaeth o ddatblygiad cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol plentyn sydd wedi’i gyd-gysylltu trwy astudiaeth o’r teulu, y gymuned a chyfrifoldebau bod yn rhiant.

NEWYDD: Cymeradwyo TGAU Economeg y Cartref – Datblygiad y Plentyn llinol CBAC

Yn gyffredin â sefydliadau dyfarnu eraill, gofynnwyd i CBAC yn ddiweddar i ddiwygio manylebau TGAU er mwyn i’r asesu fod yn llinol

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod manyleb TGAU llinol CBAC mewn Economeg y Cartref – Datblygiad y Plentyn wedi cael ei chymeradwyo / eu cymeradwyo gan y rheoleiddwyr.

Mae’r cynnwys pwnc yn aros yr un peth. Yr unig wahaniaeth yw’r ffaith fod angen cymryd yr holl arholiadau ar ddiwedd y cwrs mewn manylebau llinol. Gallwch weld y fanyleb ddiwygiedig yma.

Y prif bwyntiau:

Bydd gofyn i BOB canolfan yn Lloegr ddefnyddio manylebau TGAU llinol o’r dyfarniad cyntaf yn 2014 (i’w haddysgu gyntaf ar gyrsiau dwy flynedd o fis Medi 2012).

Yng Nghymru, bydd y canolfannau’n gallu dewis dilyn y naill neu’r llall o’r ddau ddewis sydd ar gael ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn ym mis Medi 2012:

  • manylebau llinol (dyfarniad cyntaf haf 2014), lle mae’r ymgeiswyr yn sefyll eu harholiadau i gyd ar ddiwedd y cwrs
  • manylebau unedol sy’n bodoli eisoes gan gael eu hasesu mewn unedau ar wahân ar wahanol adegau yn ystod y cwrs fel y gwneir ar hyn o bryd

Mae adroddiad yr Uwch Arholwyr, sy’n rhoi adborth ar gyfres arholiadau haf 2013 ar gael yn awr. Cynghorir canolfannau i ddarllen yr adroddiad yn ofalus gan ei fod yn darparu arsylwadau ac esboniadau defnyddiol ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon a gall gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres arholiadau nesaf.

Dogfennau Allweddol

Asesiad dan Reolaeth

Datblygiad y Plentyn:
Tasgau byw yw’r rhain ar gyfer unrhyw ymgeiswyr sy’n cwblhau’r tasgau asesiad dan reolaeth o fis Medi 2013 hyd at fis Mehefin 2015.

Uned 2 – Astudiaeth Plentyn (30%) Noder, nid oes unrhyw newid i'r tasgau.

Bydd ymgeiswyr yn cwblhau un dasg archwilio wedi'i dewis o’r gronfa dasgau ganlynol. Dylai'r dasg ffocysu ar blentyn 0-5 mlwydd oed a’r amser a neilltuir i'r dasg hon yw 15 awr.

  1. Mae pob plentyn yn profi amrywiaeth eang o ddatblygiad corfforol yn ystod plentyndod cynnar. Gwnewch astudiaeth o blentyn ifanc i ymchwilio i'r maes datblygiad hwn.
  2. Mae gan ddatblygiad emosiynol a chymdeithasol plentyn gysylltiad agos â natur a magwraeth y plentyn hwnnw. Gwnewch astudiaeth o blentyn ifanc i ymchwilio i’r meysydd datblygiad hyn.
  3. Mae rhifedd a sgiliau geiriol yn dechrau datblygu mewn plentyndod cynnar. Gwnewch astudiaeth o blentyn ifanc i ymchwilio i'r meysydd datblygiad hyn.

Uned 3 – Tasg yn Ffocysu ar y Plentyn (30%) Mae'r dasg newydd wedi ei nodi mewn llythrennau trwm.

Bydd ymgeiswyr yn cwblhau un dasg wedi ei dewis o'r ddwy dasg ganlynol. Rhaid anelu’r dasg at blant 0-5 mlwydd oed a’r amser a neilltuir i'r dasg hon yw 15 awr.

  1. Mae cymdeithasoli'n agwedd bwysig ar fagwraeth plant yn y teulu. Nodwch ac archwiliwch amrywiaeth o sgiliau cymdeithasol sy'n gallu cael eu hennill yn y cartref. Cynlluniwch a gwnewch eitem a fydd yn helpu plentyn i ennill sgìl cymdeithasol.
  2. Mae cyflwyno amrywiaeth o fwydydd i blant ifanc yn bwysig i sicrhau diet iach ac amrywiol yn hwyrach ymlaen mewn bywyd. Nodwch ac ymchwiliwch i fwydydd o ddiwylliannau eraill y gallech eu cyflwyno i ddiet plentyn. Cynlluniwch a gwnewch ddetholiad o fwydydd a fydd yn ychwanegu amrywiaeth at ddiet plentyn ifanc.

Adnoddau

  • Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim i athrawon ar ein Gwefan Ddiogel.
  • Cyflwyniad yn egluro’r defnydd o ddata ar lefel eitem arholiadau CBAC.
  • Yn ogystal â'r rhain mae adnoddau eraill ar gael trwy ein Siop Arlein.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae hyfforddiant DPP ar gymedroli asesiad mewnol ar gael yma.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Karen Evans - Swyddog Pwnc 
Ffôn: 029 2026 5092

E-bost: karen.evans@wjec.co.uk

Gemma Edwards - Swyddog Cefnogaeth Pwnc 
Ffôn: 029 2026 5115
E-bost: gemma.edwards@wjec.co.uk

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.