Naid i'r cynnwys

 
 
 

Daearyddiaeth B Lefelau:

Canfod cymwysterau ac adnoddauTanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Datblygodd TGAU Daearyddiaeth Manyleb B CBAC o’r fanyleb Avery Hill boblogaidd ac mae’n rhannu’r un ethos o ymholiad daearyddol wedi’i ganoli ar y myfyriwr. Yn y fanyleb hon mae meddwl y myfyriwr yn cael ei ganolbwyntio ar faterion daearyddol sy’n berthnasol i’w cenhedlaeth nhw. Mae’r myfyrwyr yn cael y cyfle i ystyried safbwyntiau rhanddeiliaid am amrywiaeth o faterion daearyddol ac, wrth wneud hynny, yn dod yn ddaearyddwyr sy’n wybodus ac yn feirniadol ar yr un pryd.

Newyddion

Ebrill 2014

Mae’n bleser gan CBAC noddi Cynhadledd ac Arddangosfa y Gymdeithas Ddaearyddol eleni sydd i’w chynnal ym Mhrifysgol Surrey.

Bydd mwy na 700 o gynrychiolwyr o’r byd i gyd yn bresennol yn y digwyddiad hwn, i rannu’r syniadau, adnoddau a chefnogaeth diweddaraf mewn addysg daearyddiaeth gynradd ac uwchradd.

Byddwn ni hefyd yn cyflwyno dwy ddarlith gyffrous yn y gynhadledd ar destunau dadleuol iawn ddydd Mawrth 15 Ebrill. Bydd cynnwys y darlithoedd hyn ar gael ar wefan CBAC ar ddechrau tymor yr haf.
 

Ionawr 2014

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r samplau asesiad dan reolaeth cyflawn i’w safoni yw dydd Gwener 28 Mawrth 2014. Mae’r taflenni marciau a’r canllawiau perthnasol (CAB 2, fel yn 2013, ar gael i’w llwytho i lawr a’u llenwi o’r dudalen ffurflenni Asesiad Mewnol / gwaith cwrs. Gweler y ddogfen Arweiniad a llinell amser Asesiad dan Reolaeth am ganllaw cam wrth gam i’r broses.

Bwletin Athrawon

Hydref 2013

Ffiniau Gradd

Ffiniau gradd Crai / GMU

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w chael yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf

Adroddiau Arholwyr

Adroddiadau'r Arholwyr Haf 2013


Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Cyrsiau DPP Hydref 2014

Adnoddau

Y manylebau llinol ac unedol

2015 Ffurflen Cyflwyno Asesiad dan Reolaeth

Cyflwyniadau a ddefnyddiwyd mewn digwyddiadau DPP diweddar

Deunyddiau hyfforddi defnyddiol o gyfresi DPP blaenorol

Canllawiau athrawon manwl sy’n egluro sut gall canolfannau ddatblygu tasgau asesiad dan reolaeth sy’n cael eu gosod gan CBAC

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim i athrawon ar ein Gwefan Ddiogel

Gellir cael addnoddau hefyd trwy ein Siop ar-lein

Gwefannau defnyddiol

Mae Adolygu Arholiadau Ar-lein CBAC yn cynnwys enghreifftiau o ymatebion ymgeiswyr a sylwebaethau asesu

Adnoddau dosbarth digidol rhad ac am ddim CBAC

Y Gymdeithas Ddaearyddol

Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol

Y Cyngor Astudiaethau Maes

Mae copïau o'r gwerslyfr un-pwrpas a'r canllaw adolygu ar gael drwy ddanfon e-bost i: sian.zakaria@hodder.co.uk

Manylion pellach

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Andy Owen, Swyddog Pwnc Daearyddiaeth
029 2026 5114
andrew.owen@wjec.co.uk

Andrew Williams, Swyddog Cefnogaeth Pwnc Daearyddiaeth
029 2026 5141
andrew.williams@wjec.co.uk

 

 

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.