Naid i'r cynnwys

 
 
 

Hefyd yn yr adran hon:

Canfod cymwysterau ac adnoddauMae Saesneg Ychwangeol CBAC yn fanyleb y mae ei chofrestriad ar gynnydd sy'n briodol i ymgeiswyr Lefel Mynediad. Oherwydd y cynnydd yn nifer y cofrestriadau, hoffem atgoffa canolfannau bod CBAC yn darparu cymwysterau sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr ac y bydd yn parhau i wneud hynny.

Newyddion

Mae'r Adran Addysg newydd ddiwygio'r meini prawf y mae'n rhaid eu cwrdd er mwyn cysylltu cymwysterau â phwyntiau perfformiad. Yn anffodus, ar gyfer mesur perfformiad 2014, ni fydd yr holl gymwysterau Lefel Mynediad a'r cymwysterau hynny ar Lefel 1 nad oes ganddynt gysylltiadau uniongyrchol â chymhwyster Lefel 2 yn cael eu cynnwys yn y tablau hyn ôl 2013.

Hyn ond yn berthnasol i ganolfannau yn Lloegr

Bydd CBAC yn parhau i ddarparu cymwysterau Llwybrau Mynediad ar bob lefel gan ei bod yn amlwg fod gofyn yn y canolfannau am asesiad manwl gywir a pherthnasol i'r dysgwyr hynny sy'n dilyn y cyrsiau hyn.

Gweinyddu'r Llwybrau Mynediad yn 2012/13

Dyddiau Allweddol

Ionawr Erbyn

1 HydrefTerfyn amser cofrestru
30 TachweddTerfyn amser cywiriadau
12 RhagfyrTerfyn amser cyflwyno samplau

Mehefin Erbyn

21 Chwefror Terfyn amser cofrestru
30 EbrillTerfyn amser cywiriadau
4 MaiTerfyn amser cyflwyno samplau

 

Os derbynnir unrhyw gofrestriadau at ôl y dyddiadau uchod, bydd angen eu cyflwyno ar gyfer y sesiwn arholiad nesaf.

Samplau

Bydd canolfannau'n dewis eu samplau eu hunain gan ddilyn y fformiwla ganlynol:

1 - 10Sampl o 3 i bob uned ar bob lefel i ddangos tystiolaeth o'r holl unedau yr ymdriniwyd â nhw
11 - 20Sampl o 5 i bob uned ar bob lefel i ddangos tystiolaeth o'r holl unedau yr ymdriniwyd â nhw
21+             Sampl o 7 i bob uned ar bob lefel i ddangos tystiolaeth o'r holl unedau yr ymdriniwyd â nhw

Mae manylion llawn am y broses a'r fformiwla samplu i'w cael yn y Manyleb Llwybrau Mynediad.

Estyniad i'r Manylebau Lefel Mynediad Cyfredol

Mae CBAC wedi cadw'r cymwysterau Lefel Mynediad canlynol yn unol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr a chyn cyhoeddi canlyniadau'r Adolygiad Cymwysterau yng Nghymru.

Byddant i'w gweld ar y tudalennau gwe Llwybrau Mynediad neu ewch i www.cbac.co.uk/index.php i gael gweld y cwestiynau cyffredin diweddaraf.

Unedau a Chymwysterau Lefel Mynediad Newydd

Mae'r cymwysterau Lefel Mynediad wedi eu diwygio er mwyn darparu fframwaith unedol mwy hyblyg o fewn y Fframwaith Cymwysterau a Chredyd (FCCh).

Un datblygiad mawr yw tynnu arholiadau ar asesu sydd wedi'u hamserlennu.  Bydd CBAC yn rhoi deunydd enghreifftiol fel arweiniad i ganolfannau.  Nod Llwybrau Mynediad yw i ymgeiswyr gyflawni eu canlyniadau dysgu heb ystyried sut y cant eu hasesu

Gellir lawrlwytho'r Fanyleb Llwybrau Mynediad newydd sy'n cynnwys rheoliadau cyffredinol, trefniadau gweinyddol a rhestr unedau a rheolau cyfuno.

Ewch i dudalennau gew penodol y pwnc am fanylion pellach ar bob pwnc:

Prif Nodweddion y ddarpariaeth newydd

  • Mae'n cydnabod cwblhau pob uned yn ogystal â chwblhau'r cymhwyster yn gyffredinol, trwy ddyfarnu credyd.
  • Mae'n caniatáu cyfuno unedau i greu rhaglenni gwaith sy'n addas i anghenion dysgwyr unigol.
  • Mae'n galluogi cynhyrchu tystiolaeth asesu o raglenni gwaith cyfannol ac ar fannau priodol yn ystod y cwrs.
  • Mae'n hybu dilyniant trwy Fynediad 1, 2 a 3 ac ymlaen at Lefel 1.

Gellir llwytho manylion pellach i lawr am yr unedau sydd ar gael i'w haddysgu o fis Medi 2011 a'u hardystio o'r Haf 2012 trwy glicio ar 'dangos pob dogfen' ar ochr dde'r dudalen hon.

Cyswllt:

Adran Llwybrau Mynediad
Ffôn: 029 2026 5128
E-bost: entrypathways@wjec.co.uk

Llwybrau Mynediad Swyddogion Pwnc Cyswllt

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.