Naid i'r cynnwys

 
 
 

Project a Phroject Estynedig:

Canfod cymwysterau ac adnoddauMae'r Project Sylfaen, Uwch a Estynedig yn gymwysterau a gynigir lefelau 1 a 2, 3. Bydd y Project a'r Project Estynedig ar gael i fyfyrwyr yng Nghymru ac yn Lloegr fel cymwysterau annibynnol. Bydd y Project yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyflawni astudiaeth fanwl yn seiliedig ar ddiddordeb personol neu ar agwedd mewn pwnc y maent yn ei astudio. Cefnogir pob dysgwr trwy gydol y broses gan oruchwyliwr a rhaglen ddysgu ac addysgu, a fydd yn darparu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer llwyddo. Mae'r Project Estynedig yn cyfateb i hanner Safon Uwch, ac yn denu hyd at 70 pwynt o ran tariff UCAS.

Bydd y Project yn cynnig opsiynau amserlennu hyblyg. Calif dysgwyr fwy o ddewis o ran eu hastudiaethau nag erioed a chyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol.

Cyfres arholiadau Ionawr 2014

Bydd cymwysterau Project Sylfaen, Uwch ac Estynedig ar gael ar gyfer pob canolfan ym mis Ionawr 2014.

Cymeradwyaeth teitlau project

Dylai canolfannau sy’n cynnig Project Sylfaen, Uwch ac Estynedig am y tro cyntaf, a chanolfannau nad oes ganddynt staff awdurdodedig i gymeradwyo teitlau projectau gyflwyno’r holl Deitlau Projectau i CBAC er mwyn cael eu cymeradwyo. 

Dylai Teitlau Project gael eu cymeradwyo cyn y gall yr ymgeiswyr ddechrau ar eu projectau. Argymhellir yn gryf bod teitlau projectau yn cael eu cymeradwyo cyn gynted â phosibl er mwyn rhoi amser ychwanegol i ymgeiswyr wneud eu project. 

Dylai Teitlau Project gael eu cymeradwyo o leiaf 6 mis cyn dyddiad cyflwyno terfynol y dyfarniad y mae’r ymgeiswyr yn cofrestru amdano. Er enghraifft, dylai teitlau projectau’r ymgeiswyr sy’n cael eu cofrestru am ddyfarniad Mehefin 2014 (Cyfres Haf), gael eu cymeradwyo cyn 15 Tachwedd 2013, 6 mis cyn dyddiad cyflwyno 15 Mai 2014. 

Ceir restr o derfynau amser cymeradwyo Teitlau Projectau isod. Mae angen danfon y teitlau at sylw Tessa Gabriel-Davies, CBAC neu gan e-byst Tessa.Gabriel-Davies@wjec.co.uk

Terfyn Amser Cymeradwyo Teitlau Projectau Ym Mhob Cyfres Ddyfarnu:

 • Cyfres Ionawr 2014 - 15 Gorffennaf 2013
 • Cyfres Mehefin 2014 - 15 Tachwedd 2013
 • Cyfres Ionawr 2015 - 15 Gorffennaf 2014
 • Cyfres Mehefin 2015 - 15 Tachwedd 2014

Dyddiadau Allweddol Cymwysterau Project Sylfaen, Uwch ac Estynedig.

Hyfforddiant ar-lein i gymeradwywyr teitlau Project

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at unrhyw un sy'n gweithio gyda dysgwyr sy'n dilyn Cymhwyster Project ar unrhyw un o't tair lefel (Estynedig, Uwch neu Sylfaen).

 • Byddwch yn gymeradwywr teitlau Project eich canolfan.
 • Hyfforddwch yn eich amser eich hun.

Sut i ddod yn Gymeradwywr Teitl y Project yn eich Canolfan

Cwestiynau a ofynir yn aml

1. Faint o amser dysgu ac addysgu sydd ynghlwm?

Bydd y Project yn cynnig opsiynau amserlennu hyblyg. Calif dysgwyr fwy o ddewis o ran eu hastudiaethau nag erioed a chyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol.

 Oriau Dysgu dan ArweiniadRhaglen Addysgu a Dysgu
Project Lefel 160O leiaf 30 awr
Project Lefel 260O leiaf 30 awr
Project Estynedig Lefel 3120O leiaf 45 awr

 

2. Beth yw'r dewisiadau posibl ar gyfer Projectau neu Brojectau Estynedig?

 • Project ysgrifenedig - e.e. ymchwil i fater hanesyddol, gwleidyddol, cymdeithasegol, economaidd neu ddiwylliannol neu efallai waith ffuglennol, sgript ffilm neu theatr
 • Astudiaeth maes - ymchwiliad wedi'i seilio ar ddata ee, mewn cyd-destun daearyddol
 • Adroddiad gwyddonol wedi'i seilio ar ymchwil neu arbrofi
 • Cyflwyniad wedi'i seilio ar gyfrwng ee, CD Rom neu DVD
 • Cynhyrchu gwaith celf neu arteffact e.e. cerflun, ffotograffiaeth
 • Project dylunio ee. adeiladwaith
 • Gweithgaredd wedi'i seilio ar berfformiad ee. rôl mewn cynhyrchiad drama, ffilm
 • Astudiaeth wedi'i seilio ar alwedigaeth ee, arloesi yn y gwaith, cynllun busnes
 • Astudiaeth wedi'i seilio ar chwaraeon neu hamdden e.e. hyfforddi, perfformiad, dadansoddi sgiliau

Pam y dylech chi ddewis CBAC?

Bydd CBAC yn darparu amrediad llawn o gefnogaeth bersonol, ar-lein ac mewn print, yn cynnwys cyfleoedd i gael asesiadau ffurfiannol. Bydd ymarferwyr profiadol CBAC ar gael i ymweld â chanolfannau er mwyn rhoi cyngor ar ddylunio a datblygu projectau, a bydd staff arbenigol CBAC hefyd ar gael i drafod ymholiadau dros y ffôn.

Os hoffech gael gwybod mwy am sut y gall eich myfyrwyr elwa o'r Project neu'r Project Estynedig, cysylltwch a:

Tessa Gabriel-Davies
029 2026 5191
tessa.gabriel-davies@wjec.co.uk

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.