Naid i'r cynnwys

 
 
 

Lladin Lefelau:

Canfod cymwysterau ac adnoddauTystysgrifau Lefel 1 a Lefel 2 yn Yr Iaith Ladin, Yr Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig a Llenyddiaeth Ladin

Mae CBAC yn darparu cymwysterau yng Nghymru a Lloegr sy'n bodloni anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yn y ddwy wlad. Bydd yn parhau i wneud hynny.

Mae Tystysgrifiau CBAC mewn Lladin yn cynnig cyrsiau hyblyg ac ysgogol y gellir eu defnyddio fel ‘cerrig camu’ neu fel dewis hollol wahanol i TGAU.

 • Mae Tystysgrifau ar wahân ar gyfer Lladin Iaith a Llenyddiaeth Ladin
 • Maen nhw wedi eu hachredu’n llawn tan o leiaf 2016 ac mae pob Tystysgrif yn cario'r un nifer o bwyntiau perfformio a chymhwyster TGAU
 • Mae’r ddwy lefel yn cael eu graddio A* i C
 • Mae’r Dystysgrif Lefel 2 yn Yr Iaith Ladin (gyda neu heb elfennau Gwareiddiad Rhufeinig) yn cyfrif fel pwnc iaith ym Magloriaeth Lloegr (EBacc)
 • Gan fod y Tystysgrifau yn unedol, maen nhw’n cynnig hyblygrwydd o gofrestriadau unedau mewn gwahanol sesiynau
 • Mae’r papurau Iaith Graidd ar gael ym mis Ionawr a mis Mai/Mehefin
 • Mae opsiwn ar gyfer Asesiad dan Reolaeth yn yr unedau Gwareiddiad Rhufeinig a’r uned Llenyddiaeth.
 • Manylebau
 • Deunyddiau Asesu Enghreifftiol
 • Mynediad i gyn-papurau a chynlluniau marcio
 • Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Dyddiadau Allweddol

Y Newyddion Diweddaraf

 • Mae adroddiad yr Uwch Arholwyr, sy’n rhoi adborth ar gyfres arholiadau Ionawr 2014 ar gael yn awr. Mae’r adroddiadau hyn yn darparu adborth ar y perfformiad yn holl unedau 2013. Cynghorir canolfannau i ddarllen yr Adroddiad yn ofalus gan ei fod yn darparu arsylwadau ac esboniadau defnyddiol ar y gwaith a gynhyrchwyd a gall fod yn ddefnyddiol i athrawon wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer y gyfres arholiadau nesaf [06.03.14].
 • Y testunau ar gyfer yr unedau Gwareiddiad Rhufeinig i’w harholi yn 2013-2015 yw Y Fyddin Rufeinig ac Adloniant a Hamdden. Mae deunyddiau ffynhonnell ‘gosod’ Lefel 1 ar gael ar gyfer Y Fyddin Rufeinig ac Adloniant a Hamdden. Mae Llyfryn Cefnogi Addysgu Lefel 2 ar gael ar wefan y CSCP.
 • Gellir canfod testunau unedau Llenyddiaeth Ladin i’w harholi yn 2014-2016 ynghyd â’r eirfa sy’n cyd-fynd ar wefannau CBAC ‘r CSCP.
 • Mae’r Cambridge Schools Classics Project yn darparu ystod gynhwysfawr iawn o ddeunyddiau cefnogi o safon uchel ar gyfer holl unedau’r Tystysgrifau. Mae ganddynt hefyd gronfa o adnoddau wedi’u creu gan athrawon.

Bwletinau Pwnc

Ffiniau Gradd (GMU / Marciau Crai)

Adroddiad yr Uwch Arholwyr

Mae adroddiad yr Uwch Arholwyr, sy’n rhoi adborth ar gyfres arholiadau Ionawr 2014 ar gael yn awr. Mae’r adroddiadau hyn yn darparu adborth ar y perfformiad yn holl unedau 2013. Cynghorir canolfannau i ddarllen yr Adroddiad yn ofalus gan ei fod yn darparu arsylwadau ac esboniadau defnyddiol ar y gwaith a gynhyrchwyd a gall fod yn ddefnyddiol i athrawon wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer y gyfres arholiadau nesaf.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Nid yw’r cyfarfodydd DPP wyneb yn wyneb ar gael yn y pwnc hwn ar hyn o bryd oherwydd gofynion rheoleiddio. Bydd darpariaeth adolygu arholiadau ar gael ar-lein. Mae cyflwyniad ar gael sy’n rhoi manylion o’r ddarpariaeth hon.

Gellir llwytho i lawr y deunyddiau cefnogi o’n cyfarfod DPP mis Tachwedd 2012 o’r wefan ddiogel. Dewiswch ‘Llwytho i lawr Adnoddau PDF’ o’r golofn ar yr ochr chwith, yna ‘Deunyddiau DPP’ ac yna Lladin o’r rhestr pynciau. Mae eitemau 11-13 yn cynnwys enghreifftiau o waith Asesiad dan Reolaeth ymgeiswyr.

Adnoddau Allweddol

Am fanylion pellach, cysylltwch â

Alan Clague - Swyddog Pwnc
E-bost: alan.clague@wjec.co.uk

Matt Oatley – Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5054
E-bost: matthew.oatley@wjec.co.uk 

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.