Naid i'r cynnwys

 
 
 

Cymraeg Ail Iaith Lefelau:

Canfod cymwysterau ac adnoddauMae TGAU Cymraeg Ail Iaith yn gymhwyster sy'n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb yn y Gymraeg a brwdfrydedd dros yr iaith. Anelir at ddatblygu hyder yr ymgeiswyr wrth gyfathrebu’n effeithiol yn yr iaith a datblygu sgiliau hanfodol gan ymgymryd â thasgau ymarferol fydd yn diwallu anghenion ymgeiswyr, cyflogwyr ac addysg bellach a datblygu sgiliau ymgeiswyr i ddefnyddio’r iaith yn ymarferol er mwyn cyfathrebu’n effeithiol ac yn briodol yng nghymdeithas ddwyieithog yr unfed ganrif ar hugain. Mae dau gymhwyster ar gael; Cymraeg Ail Iaith Cwrs Llawn a Chymraeg Ail Iaith Cwrs Byr

Dyddiadau Allweddol

Bwletinau

Ffiniau Gradd (GMU / Marciau Crai)

Dilynwch y cyswllt am wybodaeth ffiniau gradd.

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w chael yn y ddogfen ganlynol -
Marciau Unffurf.

Adroddiad yr Uwch Arholwyr

Mae adroddiad yr Uwch Arholwyr, sy’n rhoi adborth ar gyfres arholiadau Ionawr 2014, ar gael yn awr. Cynghorir canolfannau i ddarllen yr adroddiad yn ofalus gan ei fod yn darparu arsylwadau ac esboniadau defnyddiol ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, a gall gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres arholiadau nesaf.

Adnoddau Allweddol

Gwybodaeth Gyffredinol

Asesiad Dan Reolaeth (Uned 2)

Mae tasgau Asesiad Dan Reolaeth ar gyfer Uned 2 Cymraeg Ail Iaith ar gael ar wefan ddiogel CBAC. Os bydd canolfan yn penderfynu gosod eu tasgau eu hunain neu'n addasu o'r banc o dasgau enghreifftiol, bydd rhaid eu hadnewyddu bob dwy flynedd a'u hanfon at CBAC cyn eu defnyddio.

Cyflwyno Tasgau Asesiad Dan Reolaeth

Rhaid cynnwys y ffurflenni canlynol wrth gyflwyno sampl o dasgau Asesiad Dan Reolaeth i'r safonwr erbyn 5 Mai, 2014:

Arholiad Llafar (Uned 3)

Dylid anfon y sampl cyn gynted â phosibl ar ôl yr arholiad er mwyn cyrraedd y safonwr erbyn dydd Gwener, 11 Ebrill 2014 fan bellaf. Gellir canfod manylion y safonwr a ddyrennir i chi ar y system mewnbynnu marciau'n electronig. Dylid sicrhau bod y profion sampl ar un CD ac ar draciau unigol.

Ymarferion a Phapurau Enghreifftiol

Dyma gopïau diwygiedig o bapurau arholiad a chynlluniau marcio 2011 TGAU Cymraeg Ail Iaith a Chymraeg Ail Iaith Cymhwysol, sy'n cyd-fynd â'r newidiadau yn y marciau crai.

TGAU Cymraeg Ail Iaith

Uned 1: Mae'r ymarferion hyn yn addas ar gyfer ymarfer ateb Cwestiwn 3 (Haen Sylfaenol) / Cwestiwn 1 (Haen Uwch).

Mae'r ymarferion hyn yn addas ar gyfer ymarfer ateb Cwestiwn 4 (Haen Sylfaenol)/Cwestiwn 2 (Haen Uwch) a Chwestiwn 3 (Haen Uwch).

Uned 3: Dyma enghraifft o gwestiwn Uned 3 a roddwyd mewn sesiynau DPP TGAU Cymraeg Ail Iaith yn ystod mis Hydref 2011.

Uned 4: Dyma enghraifft o bapur arholiad Uned 4 (Sylfaenol/Uwch) sydd wedi cael ei greu gan dîm o athrawon profiadol.

Manylebau Unedol - TGAU

Mae'r fideo isod yn esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol. Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg:
Manylebau Unedol - Fideo TGAU

Data ar Lefel Eitem

Cysylltiadau

Siân Llewelyn Jones - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5162
E-bost: sian.llewelyn@cbac.co.uk

Katy Morris - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5192
E-bost: katy.morris@cbac.co.uk

 

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.